News Release
เรียกผู้ให้คำปรึกษาองค์การระดับภาคแปดคนสำหรับภาคเอเชีย
เราจะเห็นผู้นำสตรีเพิ่มขึ้นในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายในการเรียกใหม่ที่เรียกว่า – ผู้ให้คำปรึกษาองค์การระดับภาค – ซึ่งฝ่ายประธานสูงสุดอนุมัติเมื่อต้นปีนี้และดำเนินการให้เป็นผลในภาคต่างๆ ทั่วโลก พี่น้องสตรีแปดคนเพิ่งได้รับเรียกให้เป็นผู้ให้คำปรึกษาองค์การระดับภาคชุดแรกสำหรับภาคเอเชีย