ข่าวเผยแพร่

น้ำสะอาดช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต

การนำน้ำปริมาณเพียงพอมาสู่ชุมชนที่มีน้ำดื่มจำกัดเป็นโครงการที่มีคุณค่าและสำคัญยิ่ง น้ำสะอาดเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างมากต่อการมีสุขภาพดีและชีวิตที่มีคุณภาพ เรามักจะไม่ค่อยเห็นความสำคัญของเรื่องแบบนี้ อีกทั้งไม่ได้มีให้ทุกคนเสมอไป หมู่บ้านเล็กๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งแห่งที่มีปัญหานี้

คุณเบิร์ด สมาชิกศาสนจักรในเชียงใหม่กังวลเกี่ยวกับหมู่ 12 ตำบลโพธิ์ทอง จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากมีครอบครัวเครือญาติอาศัยอยู่ที่นั่น เขาตระหนักว่าคนเหล่านั้นขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ในฤดูแล้ง หลังจากติดต่อขอความช่วยเหลือจากศาสนจักร องค์กรการกุศลแอลดีเอส หน่วยงานด้านมนุษยธรรมของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย นำเสนอโครงการมีค่าใช้จ่าย 1,600,000 บาท โครางการดังกล่าวจะสร้างแหล่งน้ำที่ดีสำหรับหมู่บ้านที่มี 110 หลังคาเรือนและประชากร 480 คน

หลังจากแผนโครงการได้รับความเห็นชอบและอนุมัติแล้ว จึงได้มีการขุดบ่อน้ำเพื่อรองเก็บน้ำฝน มีการติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำซึ่งจะนำน้ำออกมาจากบ่อเก็บน้ำส่งไปสู่กระบวนการระบบกรองน้ำ

 

ระบบดังกล่าวจะนำน้ำผ่านตัวกรองที่คดเคี้ยวไปมาแล้วจึงไปสู่การบำบัดทางเคมี สุดท้ายแล้วน้ำสะอาดก็จะมาเก็บไว้ในแท็งก์น้ำ

วันแรกของเดือนมิถุนายน 2560 โครงการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์และมีการจัดพิธีมอบ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2560 ผู้สอนศาสนาบำเพ็ญประโยชน์ของศาสนจักรมอบโครงการน้ำสะอาดให้แก่ผู้นำหมู่บ้านในท้องที่ในพิธีมอบที่เล็กๆ แต่สำคัญนี้

 จากนั้นผู้สอนศาสนาได้พบกับชุมชนในงานสาธารณะที่จัดขึ้นในท้องที่ เอ็ลเดอร์กีสเลอร์ ผู้สอนศาสนาฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์คนหนึ่งแบ่งปันความรักของศาสนจักรให้แก่ผู้คนในหมู่บ้านและปีติที่พวกเขามีในการมีส่วนช่วยโครงการนี้ อดีตผู้ใหญ่บ้าน คุณสุพิน กล่าวว่า “วันนี้ เราได้รับพรเป็นของประทานจากพระเยซูคริสต์ นับเป็นเรื่องพิเศษมากที่คริสต์ศาสนิกชนกับพุทธศาสนิกชนมาร่วมแรงร่วมใจกันเช่นนี้”

 

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.