ข่าวเผยแพร่

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติตอบสนองความต้องการด้านมนุษยธรรม

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมีส่วนร่วมในโครงการเก้าอี้เข็นครั้งแรกในปี 2003  โดยมีเป้าหมายในการจัดหาเก้าอี้เข็นให้คนพิการที่ไม่สามารถจัดหาได้ด้วยตนเอง  หากไม่มีเก้าอี้เข็นบุคคลเหล่านี้ต้องพึ่งพาเพื่อนและครอบครัวของตนสำหรับการเดินทางหรือไม่ก็อาจต้องใช้วิธีคลาน  ฝ่ายมนุษยธรรมของศาสนจักรทำงานเพื่อช่วยคนขัดสนที่ไม่ใช่สมาชิกของศาสนจักรเป็นหลัก  มีผู้คนจำนวนมากในชุมชนทุกรูปแบบทั่วโลกที่กำลังประสบปัญหาการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของตนเอง  ศาสนจักรต้องการช่วยเหลือให้มากที่สุดเท่าที่อยู่ในวิสัยที่ทำได้  ความพยายามด้านมนุษยธรรมของศาสนจักรบรรเทาทุกข์ให้แก่ครอบครัวจากทุกประชาชาติและศาสนาและให้ความหวังสำหรับโอกาสในการมีชีวิตที่ดีกว่าแก่ผู้คนหลายล้านคนทั่วโลก

   

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติเป็นสถาบันหนึ่งที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้แจกจ่ายเก้าอี้เข็นที่ศาสนจักรบริจาค

 

ในเดือนพฤษภาคมปี 2017 ภัชราภรณ์ กองเกิด จัดการอบรมเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติห้าวันในการใช้เก้าอี้เข็นระดับกลางให้แก่นักศึกษาสิบแปดคนจากสี่ประเทศ (ประเทศไทย เมียนมาร์ กัมพูชา และลาว)  นักศึกษาทุกคนได้รับประกาศณียบัตรการอบรมในพิธีมอบรางวัลเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ซึ่งองค์กรการกุศลวิสุทธิชนยุคสุดท้ายได้มอบเก้าอี้เข็น 1,200 คันให้แก่สถาบันฟื้นฟูสมรรถภาพ  เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์กีสเลอร์ ผู้สอนศาสนาด้านมนุษยธรรม เป็นตัวแทนของศาสนจักรในพิธีมอบดังกล่าว

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.