หัวข้อ

การเข้าเมือง

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเป็นศาสนจักรที่กำลังรับมือกับปัญหาซับซ้อนมากมายทุกหนทุกแห่งโดยส่งเสริมหลักธรรมพื้นฐานทั่วไปที่นำมาใช้ได้ทั่วโลก ศาสนจักรถือว่าการประกาศข้อตกลงยูทาห์ เป็นวิธีรับผิดชอบต่อความท้าทายเร่งด่วนของการปฏิรูปการเข้าเมือง ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมสำคัญที่เรายึดมั่น นั่นคือ

  • เราทำตามพระเยซูคริสต์โดยรักเพื่อนบ้านของเรา พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนว่าความหมายของ “เพื่อนบ้าน” รวมถึงบุตรธิดาทุกคนของพระผู้เป็นเจ้าทุกหนแห่ง ทุกเวลา
  • เราตระหนักว่าเราต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวอยู่เสมอ ครอบครัวมีไว้เพื่ออยู่ด้วยกัน การที่บิดามารดาทำงานและจำเป็นต้องอยู่ห่างจากลูกๆ ทำให้ครอบครัวอ่อนแอและสังคมเสียหาย
  • เรายอมรับว่าทุกประเทศมีสิทธิ์บังคับใช้กฎหมายของตนและรักษาเขตแดนของประเทศ ทุกคนที่อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศต้องรับผิดชอบการกระทำของตนอันเกี่ยวเนื่องกับกฎหมายดังกล่าว
{nb}

ข้าราชการควรตั้งกฎหมายและบริหารกฎหมายให้สอดคล้องกับเป้าหมายสูงสุดของเรานั่นคือเป็นสังคมที่เที่ยงธรรมและห่วงใยกัน กฎหมายเช่นนั้นจะสร้างดุลภาพอย่างเหมาะสมให้แก่ความรักเพื่อนบ้าน ความสัมพันธ์ในครอบครัว และการปฏิบัติตามกฎหมายทิ่เที่ยงธรรมและสามารถบังคับใช้ได้*

{nb}

*ศาสนจักรออกถ้อยแถลงล่าสุดเกี่ยวกับการเข้าเมืองเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 2011

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.