Mormon Newsroom
ข่าวเผยแพร่

การน้อมรับความต้องการและของประทานเฉพาะด้านของผู้ใหญ่โสด

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเป็นครอบครัวของผู้เชื่อหลากหลายครอบครัวทั่วโลกที่มีศรัทธาร่วมกันในพระเยซูคริสต์ ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาลักษณะทางประชากรของศาสนจักรเปลี่ยนไปมากจนปัจจุบันมีสมาชิกโสดเกินครึ่งของสมาชิกที่เป็นผู้ใหญ่

เมื่อครอบครัวใหญ่ระดับโลกนี้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายนปี 2021 แบบเสมือนจริง อัครสาวกหลายท่านพูดถึงความจำเป็นของการสนับสนุน ผสมผสาน และให้สมาชิกโสดของศาสนจักรมีส่วนร่วม

ประธานเอ็ม.รัสเซลล์ บัลลาร์ดแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวว่าท่านกับเพื่อนผู้นำของท่านได้ปรึกษาหารือกันร่วมกับการสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับความสำคัญของ “ความหวังในพระคริสต์” เพื่อจะเข้าใจได้ดีขึ้นเกี่ยวกับ “วิธีช่วยเหลือทุกคนที่รู้สึกโดดเดี่ยวหรือรู้สึกไม่เป็นส่วนหนึ่ง เราปรารถนาจะช่วยทุกคนที่รู้สึกแบบนี้”

ประธานบัลลาร์ดกล่าวว่าคนที่ท่านห่วงใยเป็นพิเศษคือคนที่ยังโสดอยู่ขณะนี้ ศาสนจักรกำลังหาวิธีที่ดีกว่าเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนสมาชิกที่ไม่ได้แต่งงานหรือหย่าร้างหรือเป็นม่าย “ศาสนจักรต้องการท่าน” ท่านกล่าว “ใช่ เราต้องการท่าน!เราต้องการเสียง พรสวรรค์ ทักษะ ความดี และความชอบธรรมของท่าน”

เพื่อใช้เสียง ทักษะ และพรสวรรค์ของสมาชิกโสดอย่างเต็มที่มากขึ้น เมื่อเร็วๆ นี้ศาสนจักรจึงได้ขยายการเรียกและงานมอบหมายให้พวกเขามีส่วนร่วมได้มากขึ้น

“เราต้องการให้ท่านรู้ว่าเรารักท่าน — และต้องการท่านมากในการสร้างอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า “ เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุกกล่าวขณะที่มีการประกาศการเปลี่ยนแปลงนี้ “ด้วยเหตุนี้ เราจึงรู้สึกว่าต้องตั้งใจค้นหานโยบาย ความคิดและความเข้าใจผิดๆ ที่อาจจำกัดการรับใช้ศาสนจักรของสมาชิกโสด สิ่งที่เราพบคือนโยบายศาสนจักรยอมให้ผู้ใหญ่โสดรับใช้กว้างๆ อยู่แล้ว — และอาจจะกว้างขึ้นด้วยซ้ำ … เราหวังว่าผู้นำของท่านรู้ว่าต้องให้ท่านทำงาน — รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาในฝ่ายอธิการ ในสภาสูง และเป็นประธานองค์การและที่ปรึกษาด้วย”

ศาสนจักรเพิ่งจัดทำข้อมูลภาพขึ้นมาช่วยผู้นำขณะพวกเขาฟังและพยายามเข้าใจประสบการณ์ของสมาชิกโสด กราฟิกด้านล่างอธิบายสิ่งที่สมาชิกเหล่านี้บอกไว้ว่าพวกเขาต้องการอะไร เหตุใดพวกเขาจึงล้มลุกคลุกคลาน พวกเขาพบความเข้มแข็งทางวิญญาณที่ใด และผู้นำจะช่วยพวกเขาได้อย่างไร ตัวอย่างเช่น การเชื่อมสัมพันธ์กับพระผู้เป็นเจ้า การได้รับการการสนับสนุนทางสังคม และการมีส่วนในประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องล้วนสำคัญอย่างยิ่งต่อพวกเขา

  

YSA Infographic PDF

  

เอ็ลเดอร์เกอร์ริท ดับเบิลยู. กอง

เน้นว่า “สถานะของเราต่อพระพักตร์พระเจ้าและในศาสนจักรของพระองค์ไม่ใช่เรื่องของสถานภาพสมรสของเรา แต่เป็นเรื่องของการเป็นคนซื่อสัตย์และเป็นสานุศิษย์ผู้องอาจของพระเยซูคริสต์ ผู้ใหญ่อยากถูกมองเป็นผู้ใหญ่ มีความรับผิดชอบและกระทำคุณประโยชน์แบบผู้ใหญ่”

ประธานบัลลาร์ดรับรองว่าสัญญาของพระผู้เป็นเจ้าสำหรับความสูงส่ง รวมทั้งพรของการแต่งงานและอยู่เป็นครอบครัวชั่วนิรันดร์ มีให้ทุกคนที่ซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญาพระกิตติคุณของพวกเขา ถึงแม้จะไม่รู้เวลาแน่ชัดที่พรเหล่านี้จะเป็นจริง แต่ท่านตั้งข้อสังเกตว่า “ความเชื่อมั่นของเราในคำรับรองเหล่านี้ฝังรากอยู่ในศรัทธาของเราในพระเยซูคริสต์ซึ่งทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมรรตัยได้รับการแก้ไขด้วยพระคุณของพระองค์”

ประธานบัลลาร์กล่าวเพิ่มเติมว่าสมาชิกโสดจำเป็นต้องประสบปีติของการเติบโตมากเท่าๆ กับวิสุทธิชนยุคสุดท้ายคนอื่นๆ “การรอคอยพระเจ้าหมายถึงการเชื่อฟังอย่างต่อเนื่องและความก้าวหน้าทางวิญญาณ” ประธานบัลลาร์ดกล่าว ตัวท่านเองก็เป็นม่าย

ประธานบัลลาร์ดเตือนเรื่องฉายาที่เราตั้งให้ตัวเราเองและผู้อื่นด้วย ท่านกล่าวว่าไม่มีเครื่องหมายใดสำคัญกว่าเครื่องหมายของการเป็นสานุศิษย์ของพระคริสต์และสมาชิกศาสนจักรของพระองค์

“เราพูดกันมาหลายปีเกี่ยวกับ ‘หนุ่มสาวโสด’ ‘ผู้ใหญ่โสด’ และ ‘ผู้ใหญ่’” ท่านกล่าว “ชื่อเรียกเหล่านั้นอาจมีประโยชน์ บางครั้ง ในการบริหารงาน แต่สามารถเปลี่ยนวิธีที่เรามองผู้อื่นได้โดยไม่ตั้งใจ มีวิธีใดหรือไม่ที่จะหลีกเลี่ยงแนวโน้มของมนุษย์เช่นนี้ที่สามารถแบ่งแยกเราออกจากกัน? ประธาน [ศาสนจักร รัสเซลล์ เอ็ม.] เนลสันขอให้เราเรียกตนเองว่าสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย นั่นดูเหมือนจะครอบคลุมเราทุกคนมิใช่หรือ?”

นอกจากแสดงให้เห็นว่าเราเป็นครอบครัวของผู้เชื่อแล้ว พระคัมภีร์สอนว่าศาสนจักรเป็นกายด้วย เฉกเช่นกายมีหลายอวัยวะ แต่ละอวัยวะมีจุดประสงค์เฉพาะด้าน ศาสนจักรจึงมีคนหลายแบบ แต่ละคนได้รับประสาทพรด้วยของประทานที่เป็นพรแก่ส่วนร่วม ที่สำคัญคือ ดังอัครสาวกเปาโลกล่าวไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิล หากอวัยวะหนึ่งของร่างกายเจ็บปวด “อวัยวะทั้งหมดก็ร่วมทุกข์ด้วย” และหากอีกอวัยวะหนึ่งได้รับเกียรติ “อวัยวะทั้งหมดก็ร่วมชื่นชมยินดีด้วย”

ไม่ว่าแต่งงานหรือเป็นโสด ม่ายหรือหย่าร้าง ทุกคนในศาสนจักรเป็นส่วนหนึ่งของพระกายของพระคริสต์

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.