หัวข้อ

การชดใช้ของพระเยซูคริสต์

ค่าไถ่ที่พระเยซูคริสต์ทรงชำระผ่านความทุกขเวทนาของพระองค์ในเกทเสมนีและการสิ้นพระชนม์บนกางเขน ซึ่งลบล้างผลของบาป การชดใช้ของพระคริสต์ทำให้ทุกคนได้ฟื้นคืนชีวิต สำหรับคนที่กลับใจจากบาป การชดใช้เปิดทางให้เติบโตและก้าวหน้าต่อไปชั่วนิรันดร์เช่นกัน

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.