ข่าวเผยแพร่

การจัดตั้งฝ่ายประธานภาคเอเชียชุดใหม่ปี 2022

AP-202208-HQ-collage.jpg

มีการจัดตั้งฝ่ายประธานภาคเอเชียชุดใหม่ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 2022 โดยให้เอ็ลเดอร์เดวิด พี. โฮเมอร์กำกับดูแลต่อไปในฐานะประธานภาค เอ็ลเดอร์เบ็นจามิน เอ็ม. ซี. ไตเป็นที่ปรึกษาที่หนึ่งคนใหม่ และเอ็ลเดอร์เคลลีย์ อาร์. จอห์นสันเป็นที่ปรึกษาที่สองคนใหม่

การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นหลังจากเอ็ลเดอร์ปีเตอร์ เอฟ. เมอร์สกับแมกซีนภรรยาของท่านกลับไปภาคแปซิฟิก เอ็ลเดอร์จอห์นสันและเทอร์รีภรรยาของท่านมาจากสหรัฐและไม่ใช่คนอื่นไกลเพราะเคยรับใช้เป็นผู้นำคณะเผยแผ่ในประเทศไทยมาแล้ว

เอ็ลเดอร์จอห์นสันได้รับการสนับสนุนเป็นสาวกเจ็ดสิบเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่เมื่อวันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 2020 ตอนได้รับการเรียก ท่านกำลังรับใช้เป็นสาวกเจ็ดสิบภาคและสมาชิกในโควรัมที่ห้าของสาวกเจ็ดสิบในภาคยูทาห์ ก่อนหน้านั้นท่านรับใช้ในฝ่ายประธานภาคตะวันออกเฉียงเหนืออเมริกาเหนือ

ภาคเอเชียประกอบด้วยยี่สิบสองประเทศและอาณาเขต เท่ากับประชากรครึ่งโลก สมาชิกในฝ่ายประธานภาคเพิ่มพลัง อบรม และหนุนใจสมาชิกศาสนจักร ผู้นำ และผู้สอนศาสนาทั่วทั้งภูมิภาค

 “เราถือว่าเป็นสิทธิพิเศษที่ได้รับใช้และนมัสการท่ามกลางผู้คน ภาษา และวัฒนธรรมที่หลากหลายเช่นนี้” ฝ่ายประธานภาคกล่าว “เราขอย้ำข่าวสารของศาสดาพยากรณ์และประธานที่รักของเรา รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันว่า บุตรธิดาแต่ละคนของพระผู้เป็นเจ้าสมควรมีโอกาสได้ยินและยอมรับข่าวสารการไถ่และการเยียวยาของพระเยซูคริสต์ ข่าวสารที่เปี่ยมด้วยความหวังอย่างแท้จริง”

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.