ชีวประวัติผู้นำ

เอ็ลเดอร์เคลลีย์ อาร์. จอห์นสัน

ได้รับการสนับสนุนเป็นสาวกเจ็ดสิบเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายวันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 2020 เมื่ออายุ 57 ปี  ณ เวลาได้รับการเรียกท่านรับใช้เป็นสาวกเจ็ดสิบภาคและสมาชิกโควรัมที่ห้าแห่งสาวกเจ็ดสิบในภาคยูทาห์   ที่สำนักงานใหญ่ของศาสนจักรท่านเคยรับใช้ในฝ่ายประธานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อเมริกาเหนือ และเป็นสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบบัญชีของศาสนจักร  ปัจจุบันท่านรับใช้ในฝ่ายประธานภาคเอเชีย

เอ็ลเดอร์จอห์นสันได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาการบัญชีจากมหาวิทยาลัยวีเบอร์สเตทในปี 1987  ได้รับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยบริคัมยังก์ในปี 1989  และเริ่มประกอบอาชีพผู้ตรวจสอบทุจริตทางบัญชีให้กับ KPMG ในปี 1989  ณ เวลาได้รับการเรียกเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ท่านเป็นผู้ตรวจสอบทุจริตทางบัญชีและหุ้นส่วนของ Norman, Townsend & Johnson, LLC

เอ็ลเดอร์จอห์นสันเคยรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลาในคณะเผยแผ่กรุงเทพ ประเทศไทย และกลับมารับใช้ในคณะเผยแผ่เดิมกับภรรยาในฐานะประธานคณะเผยแผ่ตั้งแต่ปี 2015 ถึง 2018  ท่านเคยรับใช้เป็นประธานโควรัมเอ็ลเดอร์ อธิการ หัวหน้าเผยแผ่วอร์ด ผู้ให้คำปรึกษาเยาวชนชายวอร์ด ที่ปรึกษาในฝ่ายประธานเยาวชนชายสเตค สมาชิกสภาสูง ที่ปรึกษาในฝ่ายประธานสเตค ประธานสเตค และครูสอนชั้นเรียนเตรียมผู้สอนศาสนาของสเตค

เคลลีย์ เรย์ จอห์นสันเกิดในเมืองออกเด็น รัฐยูทาห์ เมื่อวันที่ 16 มกราคม ค.ศ. 1963  แต่งงานกับเทเรสซา ลีนน์ บาร์ทรัมในปี 1986 และมีบุตรด้วยกันห้าคน

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.