ผู้นำและองค์การ

ฝ่ายประธานภาคเอเชีย

การบริหารงานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายแบ่งตามภาคภูมิศาสตร์เพื่อความสะดวก ในสหรัฐและแคนาดา แต่ละภาคควบคุมดูแลโดยสมาชิกท่านหนึ่งในฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ ผู้ตั้งถิ่นฐานในซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์ ภาคอื่นๆ ควบคุมดูแลโดยประธานภาคและที่ปรึกษาสองคนซึ่งโดยปกติคือสมาชิกโควรัมสาวกเจ็ดสิบ และอาศัยอยู่ในภาคที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายประธานสูงสุด

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมีอัครสาวก15 ท่านเป็นผู้นำ ท่านเหล่านี้ถือเป็นศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผยเช่นกัน คนที่เป็นอัครสาวกยาวนานที่สุดคือประธานศาสนจักร ท่านเลือกอัครสาวกอีกสองคนโดยการดลใจให้เป็นที่ปรึกษา ทั้งสามท่านนี้ทำหน้าที่ฝ่ายประธานสูงสุด ซึ่งเป็นกลุ่มปกครองสูงสุดของศาสนจักร

โควรัม แห่ง อัครสาวกสิบสอง

หนึ่งในชายสิบสองคนเป็นคนเก็บภาษี อีกหลายคนเป็นชาวประมงที่ตรากตรำงานบนผืนน้ำแห่งกาลิลี เมื่อได้รับเรียกให้รับใช้ บุคคลเหล่านี้อุทิศตนเพื่อเป็นพยานต่อโลกถึงพระองค์ผู้ทรงเรียกพวกท่าน