หัวข้อ

Joseph Smith Papers

โจเซฟ สมิธ (1805–1844) เป็นศาสดาพยากรณ์ผู้ก่อตั้งและประธานคนแรกของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โครงการ Joseph Smith Papers เป็นงานรวบรวมเอกสารทั้งหมดที่โจเซฟ สมิธหรือคนที่ท่านมอบหมายเป็นผู้จดได้ทำไว้ งานชุดนี้เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักวิชาการตลอดจนนักศึกษาชีวิตและผลงานของโจเซฟ สมิธ ความเชื่อของชาวมอรมอนสมัยเริ่มแรก และศาสนาของชาวอเมริกันในศตวรรษที่สิบเก้า

เอ็ลเดอร์มาร์ลิน เค. เจนเซ็น ผู้บันทึกและนักประวัติศาสตร์ศาสนจักรกล่าวว่า “เราเชื่อว่า Joseph Smith Papers จะเป็นโครงการประวัติศาสนจักรที่สำคัญที่สุดของยุคนี้”

ชุดสะสมที่สำคัญๆ มีด้วยกัน 20 เล่มจัดเป็นหกชุด ได้แก่ บันทึกส่วนตัว การเปิดเผยและงานแปล ประวัติศาสตร์ เอกสาร บันทึกการบริหารงาน บันทึกเกี่ยวกับกฎหมายและธุรกิจ เอกสารทั้งหมดมากกว่า 2,000 ชุดจะจัดพิมพ์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ของโครงการ และส่วนใหญ่จะตีพิมพ์เป็นรูปเล่มด้วย

โครงการวิจัยได้รับ การลงนามรับรอง โดย National Historical Publications and Records Commission ของหอจดหมายเหตุระดับประเทศ เป็นการแสดงความเห็นชอบที่ศาสนจักรใช้มาตรฐานสูงสุดด้านวิชาการในทุกแขนงของงานนี้

โครงการดังกล่าวมีคณะทำงานเป็นนักวิชาการ เจ้าหน้าที่หอจดหมายเหตุ และบรรณาธิการที่หอสมุดประวัติศาสตร์ศาสนจักรว่าจ้าง ผู้จัดพิมพ์หนังสือของโครงการและเผยแพร่ลงเว็บคือ The Church Historian’s Press หน่วยจัดพิมพ์และเผยแพร่ของแผนกประวัติศาสนจักรของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.