หัวข้อ

Deseret Industries

Deseret Industries เป็นการประกอบธุรกิจแบบไม่แสวงหาผลกำไรที่ศาสนจักรเป็นเจ้าของและดำเนินการ มีไว้เพื่อจัดหางานและช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของบุคคลด้อยโอกาส

ดู A Second Chance at a Future Through Deseret Industries ด้วย

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.