ข่าวเผยแพร่

“เจ้าชายแห่งสันติ” อีสเตอร์แรกเริ่ม

  

เทศกาลอีสเตอร์เป็นช่วงเวลาพิเศษที่ชาวคริสต์เฉลิมฉลองการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด พระเยซูคริสต์  ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายกำลังเชื้อเชิญโลกให้ค้นหาสันติสุขในใจที่มาจากพระชนม์ชีพและคำสอนของพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระเยซูคริสต์ผ่าน “เจ้าชายสันติ” แรกเริ่ม “และเขาจะขนานนามของท่านว่า "ที่ปรึกษามหัศจรรย์ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดานิรันดร์ และ [เจ้าชายแห่งสันติ] องค์สันติราช" — อิสยาห์ 9:6

ในช่วงเทศกาลวันหยุดคริสต์มาสและอีสเตอร์สองสามปีก่อน ศาสนจักรอุปถัมภ์งานระดับโลกในการแบ่งปันข่าวสารที่แม้เรียบง่ายแต่ทรงพลังเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์

 “เราต้องการให้โลกรู้ว่าสันติสุขสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนที่แสวงหาเจ้าชายแห่งสันติอย่างจริงจัง” ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. บัลลาร์ด แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองพูด “ข่าวสารของพระองค์คือข่าวสารอันน่าชื่นชนและการช่วยให้รอดที่เราได้รับทั่วโลก— ‘สันติสุขของเราที่ให้กับท่านนั้น เราไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้ อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์ อย่ากลัวเลย’ (ยอห์น 14:27)"

 

จุดประสงค์ของ “เจ้าชายแห่งสันติ” แรกเริ่มมีสามประการ:

เชื้อเชิญทุกคนมาสู่พระคริสต์
เรียนรู้หลักธรรมแห่งสันติสุขจากเจ้าชายแห่งสันติ
แบ่งปันวิธีค้นหาสันติสุขผ่านพระผู้ช่วยให้รอด

โดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม เว็บไซต์ “เจ้าชายแห่งสันติ” ใน mormon.org จะประกอบด้วยวีดีทัศน์ยาวสองนาที (ดังแสดงไว้ด้านบน) แสดงให้เห็นบทบาทของพระเยซูคริสต์ในฐานะ “เจ้าชายแห่งสันติ” และการเชื้อเชิญผู้อื่นให้เรียนรู้เกี่ยวกับ “หลักธรรมแห่งสันติสุข” แปดประการ

ระหว่างสัปดาห์อันศักดิ์สิทธิ์ ผู้คนสามารถเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับหลักธรรมแห่งสันติสุขทั้งแปดประการนี้: ศรัทธา ความเมตตา การให้อภัย การกลับใจ การสำนึกคุณ พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า การสวดอ้อนวอนและความหวัง  แต่ละวันหน้าเว็บไซต์และหน้าสื่อสังคมออนไลน์จะแสดงหลักธรรมหนึ่งประการพร้อมวีดีทัศน์เกี่ยวกับประสบการณ์ของแต่ละบุคคลที่ค้นพบสันติสุขโดยดำเนินชีวิตตามหลักธรรมดังกล่าว

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.