หัวข้อ

โทษประหารชีวิต

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายถือเป็นสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจของกระบวนการทางกฎหมายที่ประเทศนั้นๆ กำหนดไว้เกี่ยวกับคำถามที่ว่าสมควรหรือไม่หรือในสภาวการณ์ใดที่รัฐควรกำหนดโทษประหาร ศาสนจักรไม่ส่งเสริมหรือคัดค้านใดๆ ทั้งสิ้นเกี่ยวกับโทษประหารชีวิต

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.