หัวข้อ

แนวทางปฏิบัติด้านสุขภาพ

สมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเป็นที่รู้จักเพราะวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ แผนสุขภาพสำหรับศาสนจักรเขียนไว้ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1833 โดยประธานโจเซฟ สมิธ ท่านนำเสนอแผนนี้ต่อสมาชิกสมัยเริ่มแรกโดยเฉพาะว่าเป็นการเปิดเผยจากพระผู้เป็นเจ้า ปัจจุบันวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเรียกแนวทางสุขภาพเหล่านี้ว่า “พระคำแห่งปัญญา” (หลักคำสอนและพันธสัญญา 89)

ในบรรดาบทบัญญัติแห่งกฎเกณฑ์ด้านสุขภาพ ได้แก่ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่สูบบุหรี่หรือเคี้ยวใบยาสูบ และไม่ดื่ม “เครื่องดื่มร้อน”—เชื่อว่าหมายถึงชาและกาแฟโดยเฉพาะ แนะนำโดยเฉพาะเรื่อง“สมุนไพรที่มีประโยชน์” กับผลไม้และธัญพืช ให้ใช้เนื้อ “อย่างมัธยัสถ์” ศาสนจักรถือว่าการใช้ยาในทางที่ผิด—ไม่ว่าจะผิดกฎหมาย ถูกกฎหมาย ตามแพทย์สั่ง หรือภายใต้การควบคุม—ล้วนถือเป็นการละเมิดกฎเกณฑ์ด้านสุขภาพ

“กฎเกณฑ์ด้านสุขภาพ … เมื่อร้อยกว่าปีก่อนสะท้อนคำแนะนำตรงกับที่โลกวิทยาศาสตร์ให้ในเวลานี้เกี่ยวกับการปรับปรุงสุขภาพและรักษาคุณภาพของสุขภาพ” เท็ด อาดัมส์ ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ผู้อำนวยการโปรแกรมที่ LDS Hospital Fitness Institute ในซอลท์เลคซิตี้กล่าว

งานวิจัย 14 ปีของยูซีแอลเอที่เสร็จสมบูรณ์ในปี 1997 ติดตามอัตราการตายและแนวทางปฏิบัติด้านสุขภาพของสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 10,000 คนในแคลิฟอร์เนีย สิ่งที่ค้นพบคือ สมาชิกศาสนจักรที่ทำตามกฎเกณฑ์ด้านสุขภาพมีอัตราเสียชีวิตจากมะเร็งและโรคหลอดเลือดหัวใจต่ำที่สุดในสหรัฐ— ราวครึ่งหนึ่งของประชากรทั่วไป งานวิจัยบอกด้วยว่าสมาชิกศาสนจักรที่ทำตามกฎเกณฑ์ดังกล่าวมีอายุยืนกว่าประชากรผิวขาวโดยทั่วไปของสหรัฐแปดถึง 11 ปี

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.