ข่าวเผยแพร่

อัครสาวกท้าทายสมาชิกให้สร้างบ้านที่มีพระวิญญาณสถิตอยู่ด้วย

                      

วันที่ 25 พฤษภาคม วันสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ในชีวิตของคนไทยหลายคนเพราะพวกเขาได้รับพรที่ได้ฟังคำพูดของอัครสาวกของพระเจ้าในกรุงเทพฯ  ผู้คนกว่า 1,500 คนมาประชุมกันที่โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท เพื่อฟังเอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุกแห่งศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายกล่าวคำปราศรัยกับสมาชิกศาสนจักร 

          เอ็ลเดอร์คุกเป็นหนึ่งในอัครสาวกสิบสองของศาสนจักร ท่านพูดถึงปีติในการแบ่งปันพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ในประเทศไทย  ท่านย้ำเตือนให้สมาชิกสร้างบ้านที่พระวิญญาณแห่งสวรรค์จะสถิตอยู่ในใจเราได้  ท่านแนะนำให้เราเพิ่มพูนความรักและความสามัคคีในครอบครัว และมีสามีภรรยาเป็นหุ้นส่วนเท่าเทียมกันในการเลี้ยงดูบุตรและปกครองในบ้าน  ท่านแบ่งปันว่าหากเราเป็นแบบอย่างที่ดีต่อชุมชนที่เราอาศัยอยู่ พวกเขาจะเป็นพรแก่ชีวิตเราและจะปกป้องคุ้มครองเรา 
                     

ท่านขอให้สมาชิกให้เกียรติวันสะบาโตมากยิ่งขึ้น  ในวันอาทิตย์เราควรไปโบสถ์ เบิกบานใจกับเวลาที่ควรอุทิศให้แก่ครอบครัว และทำสิ่งที่ช่วยให้ครอบครัวเรารักวันสะบาโตและเปี่ยมด้วยสันติสุขและความสุขที่วันสะบาโตสามารถนำมาสู่ครอบครัวได้

ในอนาคตอันใกล้นี้ จะมีการสร้างพระวิหารที่กรุงเทพฯ  เอ็ลเดอร์คุกแนะนำว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่สมาชิกทำได้ขณะพวกเขาเฝ้ารอและเตรียมสำหรับพระวิหาร  สิ่งหนึ่งที่ทำได้คือทำงานประวัติครอบครัวของเรา  โดยเริ่มจากตัวเราเอง เราควรสร้างแผนภูมิสืบสกุลด้วยรายชื่อบรรพชนที่จากไปก่อนหน้าเรา รวมถึงข้อมูลวันเกิดและวันถึงแก่กรรมของพวกเขา  เมื่อเราเตรียมประวัติครอบครัวของเรา เราจะรู้สึกว่าวิญญาณของพวกเขาเป็นพรแก่ชีวิตเราและลูกของเราจะรู้สึกใกล้ชิดอาณาจักรแห่งศาสนจักรมากขึ้น  ผลรางวัลของการเป็นคนชอบธรรมและเชื่อฟังต่องานนี้คือสันติสุขในชีวิตนี้

         
   เอ็ลเดอร์แรนดี ดี. ฟังก์ ประธานภาคเอเชียของศาสนจักรกล่าวคำปราศรัยด้วยเช่นกัน  ท่านย้ำเตือนให้สมาชิกเตรียมตัวให้มีค่าควรเข้าพระวิหารเมื่อพระวิหารสร้างเสร็จ  ท่านกล่าวว่าพรสูงสุดของชีวิตนี้จะเป็นของเราหากเราเตรียมพร้อมและมีค่าควรเข้าพระวิหาร  ซึ่งจะเป็นพรอย่างแท้จริงต่อผู้คนในประเทศไทย

สมาชิกศาสนจักรได้รับพรจากประสบการณ์นี้ซึ่งฟื้นฟูความปรารถนาของพวกเขาที่จะดำเนินชีวิตให้ดีขึ้นและเป็นผู้ติดตามพระเยซูคริสต์ที่ซื่อสัตย์มากขึ้น 

 

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.