หัวข้อ

อธิการ

อธิการเป็นผู้นำของผู้เข้าประชุมระดับท้องที่ (เรียกกันว่าวอร์ด) มีหน้าที่คล้ายศิษยาภิบาล นักบวช หรือรับไบ (นักบวชของศาสนายิว) ในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ตำแหน่งนี้ไม่ได้รับค่าจ้าง

อธิการแต่ละท่านมีที่ปรึกษาสองคนเป็นผู้ช่วย ฝ่ายอธิการทั้งสามดูแลความต้องการทางวิญญาณและสังคมของสมาชิกวอร์ด อธิการช่วยสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมให้พยายามทำตามพระเยซูคริสต์ นอกจากเรื่องทางวิญญาณแล้ว อธิการยังช่วยสมาชิกที่ลำบากเรื่องเงินหรือในด้านอื่นให้พึ่งพาตนเองผ่านความช่วยเหลือด้านสวัสดิการด้วย อธิการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เช่นกัน อาทิ บันทึก รายงาน การเงิน และอาคารประชุมซึ่งใช้เป็นที่ประชุมสำหรับสมาชิก

ปกติอธิการรับใช้ประมาณห้าปี อธิการรายงานต่อประธานสเตคผู้นำในท้องที่เหล่านี้มีความเป็นอิสระมากที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับสมาชิกในวอร์ดและสเตคของตน

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.