หัวข้อ

อัครสาวก

ตำแหน่งฐานะปุโรหิตสูงสุดในศาสนจักร อัครสาวกรับใช้ชั่วชีวิตและเป็น “พยานพิเศษ” ของพระเยซูคริสต์ต่อชาวโลก พวกท่านเป็นองค์กรปกครองสูงสุดของศาสนจักร อัครสาวกสามท่านประกอบเป็นฝ่ายประธานสูงสุด อัครสาวกอีกสิบสองท่านรวมเป็นโควรัมอัครสาวกสิบสอง

ดู โควรัมอัครสาวกสิบสอง ด้วย

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.