หัวข้อ

สเตค

กลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายจัดตั้งตามภูมิศาสตร์และสมาชิกเข้าร่วมพิธีนมัสการใกล้บ้านของตน สมาชิกแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของสเตคซึ่งคล้ายกับเขตอำนวยการศาสนกิจ ผู้นำสเตคเรียกว่า ประธานสเตค.

คำว่าสเตคมาจากอุปมาเรื่องกระโจมในพันธสัญญาเดิม ซึ่ง “กระโจม” หรือศาสนจักรมีหลักหมุด (สเตค) ตรึงไว้ (ดู อิสยาห์ 54:2)

แต่ละสเตคประกอบด้วยกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมขนาดเล็กหลายแห่งเรียกว่า วอร์ด หรือ สาขา ปกติมี 5 ถึง 12 วอร์ดและสาขาในสเตค ในเขตที่ศาสนจักรยังใหม่อยู่ สมาชิกจัดระเบียบเป็นท้องถิ่นแทนที่จะเป็นสเตค

สมาชิกต้องใช้เวลาและความพยายามมากเพื่อบริหารงานสเตคหรือวอร์ดและตอบรับความต้องการของสมาชิก ผู้นำในท้องที่ขอให้สมาชิกส่วนใหญ่ กระทำคุณประโยชน์ ด้านใดด้านหนึ่ง หน้าที่ต่างๆ ได้แก่ ตำแหน่งบริหารงานในท้องที่ ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการสอนหรือการบำเพ็ญประโยชน์ ความรับผิดชอบเหล่านี้เปลี่ยนแปลงเป็นประจำตามความจำเป็นของกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.