หัวข้อ

สตรีในศาสนจักร

สตรีวิสุทธิชนยุคสุดท้ายดึงความเข้มแข็งและแรงบันดาลใจมาจากอัตลักษณ์ของพวกเธอ นั่นคือ พวกเธอเข้าใจว่าตนเองเป็นธิดาของพระผู้เป็นเจ้าที่มีจุดประสงค์ในชีวิต และพวกเธอพยายามปลูกฝังคุณลักษณะอันสูงส่ง—เช่น ความบริสุทธิ์ ปัญญา และจิตกุศล—ในตนเอง พวกเธอยกย่องร่างกายและความคิดของตนว่าเป็นของประทานศักดิ์สิทธิ์ ปฏิเสธทุกอย่างที่ลดคุณค่าตนเอง พวกเธอพยายามบรรลุศักยภาพและขีดความสามารถของตนในการมีความสุขผ่านการนมัสการ การศึกษา และความพยายามอย่างทุ่มเทที่จะดำเนินชีวิตโดยมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง พวกเธอเชื่อว่าโดยจุดประสงค์อันศักดิ์สิทธิ์ หญิงและชายจะประสบการเติบโต ปีติ และสัมฤทธิผลสูงสุดด้วยกัน ไม่ใช่ด้วยตนเองเพียงฝ่ายเดียว โดยผ่านความพยายามร่วมกันอันเป็นเอกลักษณ์พิเศษ พวกเธอแต่ละคนกระทำคุณประโยชน์อันสำคัญยิ่งที่บ้าน ที่โบสถ์ และในชุมชน

สตรีมอรมอนน้อมรับมรดกของตนในฐานะสานุศิษย์สตรีของ พระเยซูคริสต์พวกเธอถือว่านั่นคือพันธกิจสำคัญที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้แก่ผู้ขัดสนและดูแลผลประโยชน์สูงสุดของครอบครัว ผู้คนที่โบสถ์ และชุมชนในวงกว้าง

สตรีมอรมอนรวมกันเป็น สมาคมสงเคราะห์หนึ่งในองค์กรบำเพ็ญประโยชน์ของสตรีที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยจำนวนสมาชิกสตรี 5.5 ล้านคนใน 170 ประเทศ สมาคมสงเคราะห์จึงเป็นสื่อกลางบำเพ็ญประโยชน์ทั่วโลกที่ยอดเยี่ยมแห่งหนึ่ง องค์กรนี้จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1842 เพื่อบรรเทาทุกข์จากเรื่องไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงในชีวิตมนุษย์ อันได้แก่ “บรรเทาทุกข์จากความยากจน จากความเห็นแก่ตัว ความโศกเศร้า การขาดความกระตือรือร้น ความไม่รู้ การขาดศีลธรรม ความหมกมุ่นทางโลก ความธรรมดาสามัญ ความกลัว ข้อจำกัดส่วนตัว และความโดดเดี่ยวอ้างว้าง”

ในฐานะสานุศิษย์ สตรีวิสุทธิชนยุคสุดท้ายได้รับการกระตุ้นให้ปลูกฝังศรัทธาส่วนตัวในพระผู้เป็นเจ้าและสัมพันธภาพกับพระองค์ ศึกษาพระคัมภีร์และหลักคำสอน สอนพระกิตติคุณในบ้านและที่โบสถ์ และซื่อสัตย์ต่อการมีส่วนร่วมใน ศาสนพิธี แห่งความรอดของพระกิตติคุณทุกอย่าง สมาชิกศาสนจักรทุกคนได้รับการกระตุ้นมานานให้แสวงหาความรู้ทุกรูปแบบ นี่คือพระบัญญัติศักดิ์สิทธิ์ตลอดจนเส้นทางสู่การรับใช้และชีวิตที่มีความหมายยิ่งขึ้น

สมาชิกชายและหญิงของศาสนจักรมีโอกาสพิเศษในการร่วมมือกันรับใช้ในศาสนจักร ต่อไปนี้เป็นแบบแผนที่พระคริสต์ทรงกำหนดไว้ในพันธสัญญาใหม่ ชายในศาสนจักรรับใช้ในตำแหน่งฐานะปุโรหิตที่พวกเขาสามารถประกอบ “ศาสนพิธี” ทางศาสนาหรือพิธีการต่างๆ ตลอดจนบริหารงานศาสนจักร สตรีมอรมอนรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาและในตำแหน่งการสอน ควบคุมดูแลองค์การอื่นๆ ในระดับท้องที่และระดับสถาบัน ให้คำปรึกษาและดูแลผู้อื่น ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ตามความรู้ความสามารถอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้สตรียังเป็นส่วนสำคัญในสภาผู้นำในกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมของศาสนจักร โดยเป็นผู้มีส่วนร่วมเต็มที่ในการหารือและตัดสินใจในสภา

ขอบเขตสำคัญที่สุดในการรับใช้ของหญิงและชายคือภายในครอบครัวของตน ชายและหญิงชาวมอรมอนน้อมรับว่าครอบครัวเป็นหัวใจสำคัญในแผนของพระผู้เป็นเจ้าสำหรับบุตรธิดาของพระองค์และเป็นหน่วยรากฐานสำคัญของสังคม พวกเขาถือว่างานที่ทำร่วมกันระหว่างบิดามารดาเป็นงานสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิต ทั้งยังช่วยสร้างและเอื้อประโยชน์ให้ครอบครัวเข้มแข็งและมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง ไม่ว่าสภาพชีวิตเป็นอย่างไร สตรีในศาสนจักรขวนขวายที่จะบำรุงเลี้ยงและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้คนรอบข้าง โดยการเสริมความแข็งแกร่งให้โครงสร้างครอบครัวตนเอง ญาติพี่น้อง ครอบครัวที่โบสถ์ และครอบครัวโลก สตรีได้แสดงให้ประจักษ์ถึงคำมั่นสัญญาที่มีต่อคำสอนและแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอด

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.