20220403_1128_MCoberly_09877.jpg
ข่าวเผยแพร่

สิ่งที่ศาสดาพยากรณ์สอนในการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายน 2022

ที่การประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายน 2022 ประธาน รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ศาสดาพยากรณ์กระตุ้นให้ประกาศสันติสุขในพระเยซูคริสต์ผ่านงานเผยแผ่ศาสนา แนะนำวิธีรักษาแรงขับเคลื่อนทางวิญญาณด้านบวก เชื้อเชิญให้ผู้คนให้อภัยกันก่อนถึงเทศกาลอีสเตอร์และประกาศการก่อสร้างพระวิหารใหม่ 17 แห่ง

ความขัดแย้งและพระกิตติคุณแห่งสันติสุข

ในคำปราศรัยของท่านภาคเช้าวันอาทิตย์ ผู้นำของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายแบ่งปันความรักที่ท่านมีต่อประเทศต่างๆ และผู้คนในยุโรปตะวันออก  ท่านเรียกร้องให้วิสุทธิชนทุกแห่งหนอดอาหารและสวดอ้อนวอนต่อไปให้ผู้ประสบภัยจากความขัดแย้งครั้งนี้

“ข้าพเจ้าเคยไปยูเครนและรัสเซียหลายครั้ง  ข้าพเจ้ารักแผ่นดินเหล่านั้น ผู้คนและภาษาของพวกเขา  ข้าพเจ้าร้องไห้และสวดอ้อนวอนให้ทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากสงครามนี้” ท่านกล่าว “ศาสนจักรกำลังทำสุดความสามารถเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ดิ้นรนเอาชีวิตรอด  เราเชื้อเชิญให้ทุกท่านอดอาหารและสวดอ้อนวอนต่อไปให้ทุกคนที่ถูกทำร้ายเพราะมหันตภัยครั้งนี้"

ในภาคเช้าวันเสาร์ ประธานเนลสันกล่าวว่าข่าวสารของพระเยซูคริสต์คือกุญแจสู่สันติสุข

“ความขัดแย้งละเมิดทุกอย่างที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนและยึดมั่น  ข้าพเจ้ารักพระเจ้าพระเยซูคริสต์และเป็นพยานว่าพระกิตติคุณเป็นทางออกที่ยั่งยืน ทางเดียว สำหรับสันติสุข  พระกิตติคุณของพระองค์เป็นพระกิตติคุณแห่งสันติสุข”

ศาสดาพยากรณ์กล่าวว่า ความขัดแย้งเตือนเราให้นึกถึงความจำเป็นของการสั่งสอนพระกิตติคุณของพระคริสต์

“วันนี้ ข้าพเจ้าขอย้ำอย่างหนักแน่นว่าพระเจ้าทรงขอให้เยาวชนชายที่สามารถและมีค่าควร ทุกคน เตรียมตัวรับใช้งานเผยแผ่” ท่านกล่าว “สำหรับเยาวชนชายวิสุทธิชนยุคสุดท้าย การรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาเป็นความรับผิดชอบฐานะปุโรหิต เยาวชนชายทั้งหลายพระองค์ทรงสงวนท่านไว้สำหรับเวลานี้ เมื่อการรวบรวมอิสราเอลที่สัญญาไว้กำลังเกิดขึ้น  เมื่อท่านรับใช้งานเผยแผ่ ท่านมีบทบาทสำคัญยิ่งในเหตุการณ์นี้ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน!”

ประธานเนลสันบอกเยาวชนหญิงว่างานเผยแผ่เป็นโอกาส — อันทรงพลังยิ่ง — ที่พวกเธอจะเลือกทำหรือไม่ทำก็ได้

“เรา รัก ซิสเตอร์ผู้สอนศาสนาและยินดีต้อนรับอย่างสุดใจ” ท่านกล่าว “ท่านทำคุณประโยชน์ใหญ่หลวงให้แก่งานนี้! จงสวดอ้อนวอนให้รู้ว่าพระเจ้าทรงประสงค์ให้ท่านรับใช้หรือไม่และพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงตอบในใจและความนึกคิดของท่าน”

ห้าวิธีรักษาแรงขับเคลื่อนทางวิญญาณด้านบวก

คำปราศรัยของศาสดาพยากรณ์ในภาคเช้าวันอาทิตย์สรุปห้าวิธีที่วิสุทธิชนยุคสุดท้ายสามารถรักษาแรงขับเคลื่อนทางวิญญาณด้านบวก:

  1. ขึ้นมาบนเส้นทางพันธสัญญาและอยู่บนนั้น
  2. ค้นพบปีติจากการกลับใจทุกวัน
  3. เรียนรู้เกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าและวิธีที่พระองค์ทรงทำงาน
  4. แสวงหาและคาดหวังปาฏิหาริย์
  5. ยุติความขัดแย้งในชีวิตส่วนตัว

ประเด็นสุดท้ายมีความสำคัญเป็นพิเศษต่อผู้ประสบภัยสงคราม

20220402_101100_CPowell_CEP_6297.JPGDownload Photo

“สงครามไม่ว่าที่ใด เป็นการละเมิดร้ายแรงต่อทุกอย่างที่พระเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงสอนและยึดมั่น” ประธานเนลสันกล่าว “พระผู้ช่วยให้รอดทรงบัญชาให้เราหันแก้มอีกข้าง รักศัตรูของเราและสวดอ้อนวอนให้คนที่ใช้เราอย่างดูหมิ่น การปล่อยวางความโกรธที่รู้สึกว่าสมควรโกรธอาจเป็นเรื่องยากเย็นแสนเข็ญ อาจดูเหมือนว่าการให้อภัยคนที่ทำร้ายผู้บริสุทธิ์เป็นไปไม่ได้ ทว่า พระผู้ช่วยให้รอดทรงเตือนเรา ว่า ‘ต้องให้อภัยมนุษย์ทั้งปวง’”

เราไม่สามารถควบคุมสิ่งที่คนอื่นทำได้ — แต่เราแต่ละคนควบคุมสิ่งที่เราทำได้ ศาสดาพยากรณ์สอน

“ข้อเรียกร้องของข้าพเจ้าวันนี้ พี่น้องที่รัก คือให้ยุติความขัดแย้งที่กำลังลุกลามในใจ ท่าน ในบ้าน ท่าน และในชีวิต ท่าน ” ประธานเนลสันกล่าว “ฝังความรู้สึกที่อยากจะทำร้ายผู้อื่นทั้งหมดที่มี — ไม่ว่าความรู้สึกเหล่านั้นจะเป็นอารมณ์โกรธ วาจาเชือดเฉือน หรือความเคืองแค้นต่อคนที่ทำร้ายท่าน ... เราเป็นผู้ติดตามองค์สันติราช  เวลานี้สิ่งที่เราต้องการมากกว่าแต่ก่อนคือสันติสุขที่พระองค์เท่านั้นจะให้ได้  เราจะคาดหวังให้สันติสุขดำรงอยู่ในโลกได้อย่างไรในเมื่อเรา แต่ละคน ไม่แสวงหาสันติสุขและความปรองดอง?”

ท่านเสริมว่า “ถ้าดูเหมือนการให้อภัยตอนนี้เป็นไปไม่ได้ จงทูลขอพลังผ่านพระโลหิตที่ชดใช้ของพระเยซูคริสต์ให้ช่วยเหลือท่าน เมื่อท่านทำเช่นนั้น ข้าพเจ้าสัญญาว่าท่านจะมีสันติสุขส่วนตัวและมีแรงขับเคลื่อนทางวิญญาณขึ้นมาทันที”

พระวิหารใหม่สิบเจ็ดแห่ง

ในคำปราศรัยปิดท้ายตอนบ่ายวันอาทิตย์ ประธานเนลสันประกาศแผนการสร้างพระวิหารใหม่ 17 แห่งทั่วโลก อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ตั้งพระวิหารแต่ละแห่ง  ท่านประกาศสร้างพระวิหารใหม่ไปแล้ว 100 แห่งนับตั้งแต่เป็นผู้นำศาสนจักรในปี 2018

“แรงขับเคลื่อนทางวิญญาณด้านบวกเพิ่มขึ้นเมื่อเรานมัสการในพระวิหารและเติบโตในความเข้าใจเกี่ยวกับพรอันลึกล้ำไพศาลที่เราได้รับที่นั่น” ศาสดาพยากรณ์กล่าว “ข้าพเจ้าวิงวอนให้ท่านต่อต้านวิถีทางโลกโดยจดจ่ออยู่ที่พรนิรันดร์ของพระวิหาร   เวลาของท่านที่นั่นจะนำมาซึ่งพรสำหรับนิรันดร”

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.