หัวข้อ

ศูนย์ให้คำปรึกษาครอบครัวแอลดีเอส

ศูนย์ให้คำปรึกษาครอบครัวแอลดีเอสเป็นองค์กรเอกชนไม่แสวงหาผลกำไรที่ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แต่ละบุคคลและครอบครัว โดยให้บริการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

  • การให้คำปรึกษาเฉพาะบุคคล คู่สมรส และครอบครัว
  • หน่วยบริการบิดามารดาที่ไม่ได้แต่งงาน ซึ่งรวมถึงการให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือด้านการแพทย์ตลอดจนการศึกษา และหน่วยบริการเรื่องการรับบุตรบุญธรรมเมื่อมีผู้ยื่นคำขอ
  • หน่วยบริการเรื่องการรับบุตรบุญธรรม
  • โปรแกรมบำบัดการเสพติด เป็นโปรแกรม 12 ขั้นตอนที่ให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขการติดสารเสพติดต่างๆ (เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ ยาต่างๆ กาแฟและชา) ติดการพนัน สื่อลามก พฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม ภาวะพึ่งพิงและความผิดปกติเกี่ยวกับการกิน
  • การให้คำปรึกษาแก่ผู้นำศาสนจักร ศูนย์ให้คำปรึกษาครอบครัวแอลดีเอสมีไว้เพื่อช่วยผู้นำศาสนจักรเมื่อพวกเขาทำงานกับสมาชิกในกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมที่กำลังรับมือกับการท้าทายทางสังคมหรืออารมณ์

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.