ข่าวเผยแพร่

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์จะจัดตั้งคณะเผยแผ่ใหม่ 36 แห่งในปี 2024

เขตการรับใช้ใหม่จะช่วยรองรับผู้สอนศาสนาจำนวนเพิ่มขึ้น

เพื่อรองรับจำนวนผู้สอนศาสนาที่เพิ่มขึ้น (ขณะนี้มีมากกว่า 72,000 คน) ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายจะเปิดคณะเผยแผ่ใหม่ 36 แห่งในวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2024 ทำให้จำนวนคณะเผยแผ่ทั้งหมดอยู่ที่ 450 แห่ง—จำนวนสูงสุดในประวัติศาสตร์ของศาสนจักร 

ผู้นำศาสนจักรจะสร้างคณะเผยแผ่ใหม่เหล่านี้จากคณะเผยแผ่ที่มีอยู่ การปรับเปลี่ยนนี้จะช่วยให้ผู้นำคณะเผยแผ่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนศาสนามากขึ้นและมอบหมายผู้สอนศาสนาให้กับวอร์ดและสาขาได้มากขึ้น

new-missions-map-vertical-with-symbol-1.jpg
new-missions-map-vertical-with-symbol-1.jpg
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายจะเปิดคณะเผยแผ่ใหม่ 36 แห่งในวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2024 ทำให้จำนวนคณะเผยแผ่ทั้งหมดอยู่ที่ 450 แห่ง—จำนวนสูงสุดในประวัติศาสตร์ของศาสนจักร© 2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

ปัจจุบันมีผู้สอนศาสนากำลังรับใช้มากกว่าผู้แบ่งปันพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ 67,000 คนก่อนเริ่มการระบาดของโควิด-19 การเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเรียกของประธานศาสนจักรและศาสดาพยากรณ์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันในเดือนเมษายน 2022 ให้มีผู้สอนศาสนาเพิ่มขึ้น

“เรารู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งต่อการตอบสนองที่เราเห็นจากเยาวชนจำนวนมากต่อคำร้องขอที่ชัดเจนของศาสดาพยากรณ์ผู้เป็นที่รักของเราให้รับใช้งานเผยแผ่ศาสนาเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้ว” เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองผู้เป็นประธานการสภาบริหารผู้สอนศาสนากล่าว “เรากำลังเห็นความกระตือรือร้นเพิ่มขึ้นในการแบ่งปันพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ไปทั่วโลก คณะเผยแผ่ใหม่เหล่านี้ซึ่งกระจายไปทั่วโลกจะเป็นพรในท้องที่เมื่อเราปรารถนาจะมีผู้สอนศาสนาสนับสนุนหน่วยของศาสนจักรมากขึ้น”

การเรียกของประธานเนลสันมีไว้สำหรับผู้สอนศาสนาทั้งหนุ่มสาวและผู้อาวุโส ท่านกล่าวว่า “การตัดสินใจรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาของท่าน ไม่ว่าจะเป็นงานเผยแผ่พระกิตติคุณหรืองานบำเพ็ญประโยชน์ จะเป็นพรให้ท่านและคนอื่นๆ มากมาย เรายินดีต้อนรับคู่อาวุโสให้มารับใช้เช่นกันเมื่อสภาวการณ์เอื้ออำนวย งานของพวกเขาไม่มีอะไรมาทดแทนได้” ศาสดาพยากรณ์เน้นว่า “ผู้สอนศาสนาทุกคนสอนและเป็นพยานถึงพระผู้ช่วยให้รอด ความมืดทางวิญญาณในโลกทำให้ต้องมีแสงสว่างของพระเยซูคริสต์มากยิ่งกว่าเดิม”

เอ็ลเดอร์มาร์คัส บี. แนชแห่งสาวกเจ็ดสิบผู้รับใช้เป็นผู้อำนวยการบริหารของแผนกผู้สอนศาสนากล่าวว่าท่าน “ตื่นเต้นและซาบซึ้ง” ที่อนุชนรุ่นหลังจำนวนมากเลือกรับใช้

“พวกเขากำลังก้าวไปข้างหน้าเพื่อต้านลมที่สวนทางและกระแสของโลก” เอ็ลเดอร์แนชกล่าว “พวกเขากำลังก้าวไปข้างหน้าเพื่อรับใช้ ประธานเนลสันสอนว่าพวกเขาถูกสงวนไว้เป็นกองหนุน ผมเห็นด้วย นี่เป็นกลุ่มคนที่พิเศษ”

ซิสเตอร์เอมี เอ. ไรท์ แห่งฝ่ายประธานปฐมวัยสามัญกล่าวว่าจำนวนคณะเผยแผ่ที่เพิ่มขึ้นจะช่วยให้ผู้นำคณะเผยแผ่ปฏิบัติศาสนกิจต่อผู้สอนศาสนาแต่ละคนได้ดีขึ้น

“ความปรารถนาของเรา ความหวังของเรา คำอธิษฐานของเราสำหรับผู้สอนศาสนาทุกคนคือเมื่อพวกเขามองย้อนกลับไปดูประสบการณ์งานเผยแผ่ศาสนาของพวกเขา พวกเขาจะเห็นว่าพวกเขาประสบปีติอย่างยิ่ง — ไม่เพียงปีติที่มาจากการดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณเท่านั้น แต่ปีติที่มาจากการแบ่งปันพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์” ซิสเตอร์ไรท์ผู้รับใช้ในสภาบริหารผู้สอนศาสนากล่าว

จำนวนผู้สอนศาสนาหนุ่มสาวและผู้สอนศาสนาบำเพ็ญประโยชน์และผู้สอนศาสนาอาวุโสเพิ่มขึ้นจาก 56,000 คน ณ สิ้นปี 2021 เป็น 62,500 คน ณ สิ้นปี 2022 จนถึงมากกว่า 72,000 คนในปัจจุบัน (ซึ่งเกือบ 5,300 คนเป็นผู้สอนศาสนาอาวุโส) พวกเขารับใช้ในกว่า 150 ประเทศและสอนมากกว่า 60 ภาษา

“ข้าพเจ้าอยู่กับคนที่ลูกชายได้รับเรียกให้รับใช้ในเวียดนาม” เอ็ลเดอร์โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองผู้รับใช้ในสภาบริหารผู้สอนศาสนากล่าว “สถานที่ที่ศาสนจักรได้รับการสถาปนา ที่ซึ่งเราได้รับการต้อนรับ กำลังเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ผู้นำประเทศอื่นๆ กำลังจะมาที่ซอลท์เลคซิตี้ พวกเขากำลังประชุมกับฝ่ายประธานสูงสุดและเชิญชวนให้ศาสนจักรมา [ประเทศของพวกเขา] เพราะพวกเขารู้ว่าเราทำดี นี่ไม่ใช่การหยุดนิ่ง เราจะเห็นการเติบโตนี้ต่อไป และศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายกำลังจะเต็มแผ่นดินโลกตามที่ศาสดาพยากรณ์ในสมัยโบราณพยากรณ์ไว้”

ผู้นำศาสนจักรได้ปรับนโยบายเช่นกัน: ผู้หวังเป็นผู้สอนศาสนาสามารถส่งการเสนอชื่อผู้สอนศาสนาได้ล่วงหน้าสูงสุด 150 วันก่อนวันที่พร้อม แทนที่จะเป็น 120 วัน การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ผู้หวังเป็นผู้สอนศาสนามีเวลามากขึ้นในการเตรียมตัวเป็นผู้สอนศาสนา ลดระยะเวลาระหว่างวันที่ผู้หวังเป็นผู้สอนศาสนากับวันที่เริ่มงานเผยแผ่ และลดความล่าช้าของวีซ่าสำหรับผู้สอนศาสนาที่ได้รับมอบหมายให้รับใช้นอกประเทศบ้านเกิดของตน

คณะเผยแผ่ใหม่กำลังจะมาสู่ภาคของศาสนจักร 18 แห่งจาก 22 แห่งทั่วโลก เขตรับใช้เพิ่มเติมเหล่านี้จะถูกจัดตั้งขึ้นในสถานที่ต่อไปนี้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2024:

แอฟริกาตอนกลาง

1. สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก กินชาซาใต้

2. สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก โคลเวซี

3. เคนยา ไนโรบีตะวันออก

แอฟริกาตอนใต้

4. มาดากัสการ์ อันตานานาริโวเหนือ

แอฟริกาตะวันตก

5. กานา อักกราเหนือ

6. กานา ตาโกราดี

7. ไนจีเรีย แคละบาร์

8. ไนจีเรีย พอร์ตฮาร์คอร์ตเหนือ

9. เซียร์ราลีโอน โบ

เอเชีย

10. กัมพูชา พนมเปญตะวันออก

11. ประเทศไทย กรุงเทพตะวันออก

เอเชียเหนือ

12. ญี่ปุ่น เซ็นดะอิ

บราซิล

13. บราซิล มาเนาส์ใต้

แคริบเบียน

14. สาธารณรัฐโดมินิกัน ซานโตโดมิงโกเหนือ

ยุโรปกลาง

15. เยอรมนี ฮัมบูร์ก

ยุโรปเหนือ

16. โปรตุเกส โปร์ตู

เม็กซิโก

17. เม็กซิโก เม็กซีกาลี

18. เม็กซิโก ปวยบลาตะวันออก

อเมริกาเหนือตอนกลาง

19. มอนแทนา มิสซูลา

อเมริกาเหนือฝั่งตะวันออกเฉียงใต้

20. ฟลอริดา แทลลาแฮสซี

21. เซาท์แคโรไลนา ชาร์ลสตัน

อเมริกาเหนือฝั่งตะวันตกเฉียงใต้

22. เนวาดา เฮนเดอร์สัน

23. เทกซัส แดลลัสใต้

24. เทกซัส เอลแพโซ

อเมริกาเหนือฝั่งตะวันตก

25. แคลิฟอร์เนีย มอเดสโต

ฟิลิปปินส์

26. ฟิลิปปินส์ ดูมาเกเต

27. ฟิลิปปินส์ เคเนรัลซานโตส

28. ฟิลิปปินส์ ตูเกกาเรา

อเมริกาใต้ฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือ

29. โบลิเวีย โกชาบัมบาใต้

30. เอกวาดอร์ กีโตตะวันตก

31. เปรู ลิมาตะวันออกเฉียงเหนือ

อเมริกาใต้ตอนใต้

32. อาร์เจนติน่า ตูกูมัน

33. ชิลี ลาเซเรนา

ยูทาห์

34. ยูทาห์ ซอลท์เลคซิตี้ตะวันออก

35. ยูทาห์ ซาราโทกาสปริงส์

36. ยูทาห์ สแปนิชฟอร์ค

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.