หัวข้อ

ศาสดาพยากรณ์ยุคปัจจุบันและการเปิดเผยต่อเนื่อง

  • อัครสาวก และ ศาสดาพยากรณ์ ยุคปัจจุบันเป็นลักษณะเด่นของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย สมาชิกศาสนจักรมองว่าผู้นำอาวุโสของศาสนจักร— โจเซฟ สมิธ บริคัม ยังก์ และประธานศาสนจักรต่อจากนั้น— เป็นศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าแบบเดียวกับที่มองอับราฮัม โมเสส อิสยาห์ และอัครสาวกในสมัยของ พระเยซูคริสต์ โธมัส เอส. มอนสันเป็นประธานและศาสดาพยากรณ์คนปัจจุบันของศาสนจักร
  • สมาชิกเชื่อว่าศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเป็นการฟื้นฟูศาสนจักรที่พระเยซูคริสต์ทรงสถาปนาไว้แต่แรกในช่วงพระชนม์ชีพมรรตัยของพระองค์ ส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูได้แก่ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกที่มีชีวิต
  • ควบคู่กับศาสดาพยากรณ์ยุคปัจจุบันคือการเปิดเผยต่อเนื่องและพระคัมภีร์เพิ่มเติม คนทั่วไปอาจรู้จักโจเซฟ สมิธดีเพราะท่านแปล พระคัมภีร์มอรมอน: พยานหลักฐานอีกเล่มหนึ่งของพระเยซูคริสต์ และเพราะท่านวางรากฐานของศาสนจักรในศตวรรษที่ 19 ผู้ดำรงตำแหน่งประธานศาสนจักรต่อจากท่านได้ทำคุณประโยชน์ที่โดดเด่นนับแต่นั้นเป็นต้นมา
  • การเชื่อว่าศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกเป็นหัวหน้าศาสนจักรมิได้หมายความว่าสมาชิกหลับหูหลับตาทำตามผู้นำ ขณะที่ศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าได้รับการเปิดเผยและการดลใจเพื่อนำทางศาสนจักรโดยรวม การเปิดเผยหลั่งไหลมาทุกระดับ รวมถึงหัวหน้าของกลุ่มผู้ร่วมประชุม แต่ละครอบครัว และสมาชิกแต่ละคนเช่นกัน อันที่จริง ศาสนจักรคาดหวังให้สมาชิกแต่ละคนแสวงหาการนำทางเช่นนั้นเพื่อช่วยพวกเขาในชีวิต ในความรับผิดชอบในศาสนจักร และแม้กระทั่งในการแสวงหาทางโลก รวมไปถึงงานอาชีพของพวกเขาด้วย ศาสนจักรคาดหวังให้สมาชิกแสวงหา “ประจักษ์พยาน” หรือความเชื่อมั่นส่วนตัวร่วมกับการสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับหลักธรรมที่ผู้นำสอนพวกเขา

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.