ข่าวเผยแพร่

รางวัลผู้ส่งเสริมคุณค่าชุมชนดีเด่น

เมื่อวันที่ 16 กันยายน ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มอบ รางวัลผู้ส่งเสริมคุณค่าชุมชนดีเด่น แด่คุณสุนันทา สมบุญธรรม และดร.ศุภชัย โชติบุตรสำหรับการอุทิศตนที่โดดเด่นของทั้งสองท่านที่มีต่อประชาชนชาวไทย

                   
                  
              
            

คุณสุนันทา สมบุญธรรมได้รับรางวัล “Standing for Something” สำหรับการเป็นสตรีผู้อุทิศชีวิตให้แก่การช่วยเหลือและดูแลเอาใจใส่คนขัดสนและด้อยโอกาส Standing for Something เป็นหนังสือที่เขียนโดยประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ อดีตประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย เรื่องที่ท่านเขียนไว้คือ “คุณธรรมที่ถูกมองข้ามสิบประการที่จะเยียวยาดวงใจและครอบครัวของเรา”

คุณสุนันทาเป็นประธานมูลนิธิเซนต์โยเซฟ เป็นมูลนิธิเกี่ยวกับครอบครัวที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือและให้การศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในยามจำเป็น เธอทำงานอย่างใกล้ชิดกับศาสนจักรในโปรแกรมบริจาคเก้าอี้เข็นรวมทั้งโครงการอื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อผู้ขัดสนในชุมชนชนบท มูลนิธิของเธอได้มอบอาหาร เตียงผู้ป่วย รองเท้า อุปกรณ์ทำขนมอบและบริจาคเงินในกรณีจำเป็น เธอเป็นผู้จัดรายการการกุศลมากมายหลายครั้งเพื่อรวบรวมเงินบริจาคสำหรับโรงพยาบาล โรงเรียนและองค์กรอื่นๆ

ดร. ศุภชัย โชติบุตรได้รับรางวัล ผู้ส่งเสริมคุณค่าชุมชนดีเด่น สำหรับการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อมนุษยธรรมที่โดดเด่นของท่านในการคืนสายตาให้แก่ผู้ขัดสนโดยการผ่าตัดต้อกระจกให้แก่ผู้ขาดทุนทรัพย์สำหรับสิ่งนี้ ดร.ศุภชัยและคณะแพทย์มืออาชีพของท่านมอบเวลาสามวันของทุกเดือนให้กับการเดินทางไปยังจุดหมายต่างๆ ทั่วประเทศไทยเพื่อผ่าตัดต้อกระจกโดยผ่านทางมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) การผ่าตัดนี้ไม่เพียงฟื้นคืนสายตาที่มืดมัวให้แก่พวกเขาเท่านั้นแต่ยังช่วยให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้นอีกหลายปี หลายปีก่อนศาสนจักรบริจาคเครื่องหัตถการสลายต้อกระจก (phacoemulsification machine) แบบเคลื่อนย้ายได้ให้แก่มูลนิธิเพื่อช่วยให้คณะแพทย์สามารถนำทักษะการผ่าตัดของพวกท่านออกไปสู่ประชาชนได้ ดร. ศุภชัยและผู้เชี่ยวชาญของท่านได้นำของประทานแห่งการมองเห็นไปมอบให้ผู้คนมากมายทั่วประเทศนี้

          
        

เอ็ลเดอร์วิศิษฐ์ คณาคำสาวกเจ็ดสิบภาคเป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ผู้รับรางวัลทั้งสองท่าน และจัดฉายวีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสัมฤทธิผลของพวกท่านด้วย คุณชัช ชลวรอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้มอบช่อดอกไม้ที่สวยงามและผู้สอนศาสนาของศาสนจักรขับร้องเพลงสวดอันไพเราะเกี่ยวกับปีติของการให้แก่ผู้อื่น

     
     

หลังพิธีมอบรางวัลทั้งสองท่านยังได้รับเกียรติต่อไปด้วยงานเลี้ยงต้อนรับแสดงความชื่นชมและการแสดงความยินดีจากผู้คนมากมาย ศาสนจักรฯ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มอบรางวัลให้กับบุคคลอันประเสริฐผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อมนุษยธรรมทั้งสองท่านสำหรับการอุทิศตนที่ยอดเยี่ยมให้กับประเทศไทย

 

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.