ข่าวเผยแพร่

มอบมุ้งต้านโรคไข้เลือดออกที่อุดรธานี

เนื่องจากโรคไข้เลือดออกระบาดและได้คร่าชีวิตประชาชนไทยเป็นจำนวนมากที่ผ่านมา ด้วยเหตุนี้จึงเกิดการผนึกร่วมมือกันในการบริจาคมุ้งกันยุงและมอบทุนการศึกษาได้แก่ มูลนิธิศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โรตารีบางรัก มูลนิธิเซ็นโยเซฟ และโรตารี่หมากแข้ง ที่จะช่วยบรรเทาการระบาดดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้รับความช่วยเหลือจากโรตารีกรุงเทพพระราม 3 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากจนในพื้นที่

            เมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 ได้มีพิธีมอบมุ้งกันยุงและทุนการศึกษานำโดยนายไกรรัตน์ วัทสัน จากสโมสรโรตารีบางรักร่วมกับคณะโรตารี่หมากแข้ง จังหวัดอุดรธานี และศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายโดยเอ็ลเดอร์และซิสเตอร์เอลเวิร์ธ มอบมุ้งจำนวน 400 หลัง และสโมสรโรตารี่กรุงเทพพระราม 3 มอบทุนการศึกษา 50 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท ให้กับนักเรียนชุมชนสร้างก่อและชุมชนใกล้เคียงในอำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนสร้างก่อเป็นผู้รับมอบ และได้รับการต้อนรับจากคณะนายกเทศมนตรีผู้นำท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยดีเป็นอย่างยิ่ง

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.