ข่าวเผยแพร่

กลุ่มผู้สอนศาสนา ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
เข้าร่วมในพิธีปล่อยแถว ระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 กลุ่มตัวแทนผู้สอนศาสนาเต็มเวลาจากคณะเผยแผ่ประเทศไทยกรุงเทพเข้าร่วมกิจกรรมอาสา ซึ่งจัดโดยกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ในพื้นที่ถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร อันเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวภายในประเทศและนักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วโลกที่เดินทางมาเพื่อท่องเที่ยวและเล่นน้ำสงกรานต์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ประเทศไทย ซึ่งในแต่ละปีนั้นจะมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมากและมีบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานทุกปี โดยในกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย การดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ 2567 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความสงบเรียบร้อยในทุกพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ

ในกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมกวาดล้างอาชญากรรม และสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวให้เกิดมาตรการความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวที่ดี
และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยอีกด้วย โดยกลุ่มตัวแทนผู้สอนศาสนาเต็มเวลาจากคณะเผยแผ่ประเทศไทยกรุงเทพ ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมอาสาสมัครครั้งนี้ร่วมกับกองบังคับการตำรวจนครบาล 1, กองบังคับการตรวจท่องเที่ยว 1, กองบังคับการตำรวจราจร, กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ, สถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร และเทศกิจ

กลุ่มตัวแทนผู้สอนศาสนาเต็มเวลาจากคณะเผยแผ่ประเทศไทยกรุงเทพ ยังได้ร่วมเป็นอาสาสมัครให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์และช่วยรณรงค์กิจกรรมดังกล่าวกับนักท่องเที่ยวในบริเวณถนนข้าวสาร พร้อมทั้งแจกเอกสารโบรชัวร์ประชาสัมพันธ์เรื่องการรายงานตัวของคนต่างด้าวกรณีอยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่า 90 วัน การแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง รวมถึงช่องทางการดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ – Service) และการให้บริการขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ – Extension) จากหน่วยงานรัฐ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน และประหยัดเวลา เมื่อชาวต่างชาติต้องมาขอรับบริการด้านคนเข้าเมืองอีกด้วย

นับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายในการสร้างสัมพันธภาพและไมตรีที่ดีต่อผู้คนในพื้นที่ นักท่องเที่ยว รวมถึงเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการ และได้แสดงออกถึงการรับใช้ด้วยจิตกุศลดังเช่นแบบอย่างของพระเยซูคริสต์

ขอบคุณแหล่งข่าวและภาพจาก https://bangkok.immigration.go.th/th/ ปล่อยแถวสงกรานต์ 67/

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.