ข่าวเผยแพร่

ฝ่ายประธานภาคเอเชีย

ฝ่ายประธานภาคเอเชียของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายได้รับการจัดตั้งใหม่โดยมี เอ็ลเดอร์แรนดี ดี. ฟังก์ เป็นประธานภาค เอ็ลเดอร์เดวิด เอฟ. อีแวนส์ รับใช้ในขณะนี้เป็นที่ปรึกษาที่หนึ่งและ เอ็ลเดอร์ปีเตอร์ เอฟ. มีเออร์ส เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาที่สอง

เอ็ลเดอร์มีเออร์สเคยรับใช้ในการเรียกต่างๆ มากมาย รวมถึงอธิการ สมาชิกสภาสูง ประธานสเตค ที่ปรึกษาในฝ่ายประธานคณะเผยแผ่และสาวกเจ็ดสิบภาค

ในฐานะ เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ และ สาวกเจ็ดสิบ ของศาสนจักร เอ็ลเดอร์ฟังก์ เอ็ลเดอร์อีแวนส์ และเอ็ลเดอร์มีเออร์สจะเดินทางบ่อยเพื่อเสริมกำลังและสร้างแรงบันดาลใจให้สมาชิกตลอดทั่วภาคเอเชีย พวกท่านได้รับการเรียกและการแต่งตั้งพิเศษเพื่อสั่งสอนพระกิตติคุณและรับใช้ในฐานะ พยานพิเศษ ของพระคริสต์ให้ทั่วโลก

เป็นสิทธิพิเศษสำหรับเราที่จะรับใช้และอยู่ท่ามกลางสมาชิกศาสนจักรในภาคเอเชีย ฝ่ายประธานภาคเอเชียชุดใหม่กล่าว เรารักผู้คนในเอเชีย เราเห็นพระกิตติคุณเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างใหญ่หลวง ในผู้คนที่ได้มารู้จักและดำเนินชีวิตตามหลักธรรมพระกิตติคุณ

การบริหารงานของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายดำเนินงานภายในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ แต่ละภาคได้รับการดูแลโดยประธานภาคและที่ปรึกษาสองคน ซึ่งเป็นสมาชิกในโควรัม สาวกเจ็ดสิบ และอาศัยอยู่ในภาคที่ได้รับมอบหมาย

ภาคเอเชียครอบคลุม 22 ประเทศ จากไต้หวันถึงปากีสถาน จากมองโกเลียถึงติมอร์เลสเต โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ฮ่องกง

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.