หัวข้อ

ผู้ประสาทพร (ปิตุ)

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายใช้คำว่าผู้ประสาทพร (ปิตุ) สองแบบ ได้แก่

  1. ตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างหนึ่งในฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค การเรียกของผู้ประสาทพรคือให้ปิตุพรพิเศษแก่สมาชิกศาสนจักร โดยปกติผู้ประสาทพรรับใช้ในตำแหน่งนี้ตลอดชีวิตที่เหลือ
  2. คำศัพท์อีกคำหนึ่งสำหรับบิดา อาดัมเป็นปิตุคนแรก ท่านมีหน้าที่ให้พรลูกหลานและช่วยให้พวกเขาดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรม

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.