หัวข้อ

โปรแกรมผู้สอนศาสนา

โปรแกรมผู้สอนศาสนาของศาสนจักรเป็นลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งที่ผู้คนรู้จักมากที่สุด เราอาจพบเห็นผู้สอนศาสนามอรมอนตามท้องถนนในเมืองใหญ่ๆ หลายร้อยแห่งทั่วโลกเช่นเดียวกับในชุมชนเล็กๆ หลายพันแห่ง

งานเผยแผ่ศาสนาเป็นไปตามแบบแผนในพันธสัญญาใหม่ที่ผู้สอนศาสนารับใช้เป็นคู่ๆ สอนพระกิตติคุณและบัพติศมาผู้ที่เชื่อในพระนามของ พระเยซูคริสต์(ดู ตัวอย่างเช่น งานของเปโตรและยอห์นในหนังสือกิจการอัครทูต)

ผู้สอนศาสนามากกว่า 50,000 คนกำลังรับใช้งานเผยแผ่ให้ ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวอายุต่ำกว่า 25 ปี กำลังรับใช้อยู่ในคณะเผยแผ่เกือบ 350 แห่งทั่วโลก

ผู้สอนศาสนาอาจเป็นชายโสดอายุระหว่าง 18 ถึง 25 ปี หญิงโสดอายุ 19 ปีขึ้นไป หรือคู่สามีภรรยาที่เกษียณแล้ว ผู้สอนศาสนาจะทำงานกับคู่ที่เป็นเพศเดียวกันในคณะเผยแผ่ ยกเว้นในกรณีของคู่สามีภรรยาที่จะทำงานกับคู่สมรสของตนเอง ชายโสดรับใช้งานเผยแผ่สองปีและหญิงโสดรับใช้งานเผยแผ่ 18 เดือน

สำนักงานใหญ่ของศาสนจักรกำหนดงานมอบหมายให้ผู้สอนศาสนาและจะส่งไปเฉพาะประเทศที่รัฐบาลอนุญาตให้ศาสนจักรดำเนินงานเท่านั้น ผู้สอนศาสนาไม่ได้ร้องขอให้ศาสนจักรมอบหมายไปเขตใดเขตหนึ่งและไม่รู้ล่วงหน้าว่าจะต้องเรียนภาษาหรือไม่

ก่อนเดินทางไปยังเขตที่ได้รับมอบหมาย ผู้สอนศาสนาจะอยู่ในศูนย์ฝึกอบรมผู้สอนศาสนาที่ใดที่หนึ่งใน 15 แห่งทั่วโลกเป็นช่วงระยะสั้นๆ เพื่อเรียนรู้วิธีสอนพระกิตติคุณด้วยวิธีที่ชัดเจนและมีแบบแผน หากจำเป็น ผู้สอนศาสนาจะเริ่มเรียนภาษาของผู้คนที่พวกเขาจะสอน ศูนย์ฝึกอบรมใหญ่ที่สุดอยู่ในโพรโว รัฐยูทาห์ และมีศูนย์อื่นๆ อยู่ในประเทศอาร์เจนตินา บราซิล ชิลี โคลอมเบีย สาธารณรัฐโดมินิกัน อังกฤษ กานา กัวเตมาลา เม็กซิโก นิวซีแลนด์ เปรู ฟิลิปปินส์ แอฟริกาใต้ และสเปน

ผู้สอนศาสนาชายมีคำนำหน้าชื่อว่า “เอ็ลเดอร์” และสตรีมีคำนำหน้าชื่อว่า “ซิสเตอร์”

โดยทั่วไปวันทำงานเผยแผ่ศาสนาเริ่มด้วยการตื่นนอนเวลา 6:30 น. เพื่อศึกษาส่วนตัว ทั้งวันหมดไปกับการเผยแผ่ศาสนาโดยติดตามการนัดหมาย ไปเยี่ยมบ้าน หรือพบปะผู้คนตามท้องถนนหรือในที่สาธารณะอื่นๆ ผู้สอนศาสนาสิ้นสุดวันก่อนเวลา 22:30 น.

ในบางภูมิภาคของโลก ศาสนจักรส่งผู้สอนศาสนาไปรับใช้เฉพาะงานเผยแผ่ด้านมนุษยธรรมหรืองานเชี่ยวชาญด้านอื่นๆ ผู้สอนศาสนาเหล่านั้นไม่เผยแผ่ศาสนา

งานผู้สอนศาสนาเป็นงานในรูปแบบอาสาสมัคร ผู้สอนศาสนาออกทุนงานเผยแผ่ของตนเอง — ยกเว้นค่าเดินทางไปกลับจากสนามเผยแผ่ — และไม่ได้รับค่าจ้างตอบแทนการรับใช้  

การติดต่อกับครอบครัวและมิตรสหายในช่วงรับใช้จำกัดเฉพาะจดหมาย และโทรศัพท์ถึงครอบครัวเนื่องในโอกาสพิเศษเท่านั้น ผู้สอนศาสนาหลีกเลี่ยงความบันเทิง งานเลี้ยง หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นเรื่องทั่วไปของคนในกลุ่มอายุนี้ตราบที่ยังอยู่ในงานเผยแผ่ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถมุ่งความสนใจทั้งหมดไปที่การทำงานรับใช้และสอนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.