ข่าวเผยแพร่

ผู้ประสบภัยจากพายุเฮอร์ริเคนฮาร์วีย์ได้รับความช่วยเหลือ

ประธานอุคท์ดอร์ฟนำความรักและกำลังใจจากฝ่ายประธานสูงสุดมามอบให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมศีลระลึก “เรารักพวกท่านทั้งหลาย เราอวยพรท่านและมาเยี่ยมท่านที่นี่โดยตรง เราต้องการให้พวกท่านออกไปและทำงาน”

ท่านกล่าวต่อไปว่า “ที่จริงแล้วศาสนจักรไม่จัดเป็นองค์กรอะไรมากนัก ศาสนจักรคือพวกท่าน สมาชิกแต่ละคน นั่นทำให้เกิดข้อแตกต่าง และงานของท่าน การรับใช้ของท่าน ความรักของท่าน ความกรุณาของท่านคือภาพสะท้อนของทั้งหมดเกี่ยวกับศาสนจักร"

“ขอให้เรารุดไปข้างหน้า” ประธานอุคท์ดอร์ฟกล่าว “ไปที่นั่น ช่วยพวกเขา รับใช้พวกเขา ไม่ว่าใครและให้พวกเขาเห็นว่าทั้งหมดของพระกิตติคุณนี้คืออะไร นี่คือข่าวสารแห่งความหวัง นี่คือข่าวสารแห่งความกรุณา นี่คือข่าวสารแห่งการยื่นมือออกไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์”

สมาชิกมากกว่า 56,000 คนจากที่ประชุมประมาณ 200 แห่งในภูมิภาคนี้กำลังจัดตั้ง "คณะทำงานมอรมอนร่วมแรงร่วมใจ” (Mormon Helping Hands work parties) หลายคณะเพื่อช่วยชุมชนของตนในการเก็บกวาดและซ่อมสร้างขึ้นใหม่ในช่วงหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนข้างหน้า

“ข้าพเจ้ารู้สึกปลาบปลื้มใจมากเมื่อเห็นรอยยิ้มของพวกท่าน” อธิการคอสเซบอกกับที่ประชุม “เรามองไปยังอนาคตข้างหน้าด้วยความมั่นใจแม้สถานการณ์จะยากลำบาก และเรารู้ว่าเราจะได้รับพรขณะนมัสการ ขณะสวดอ้อนวอน . . . และขณะเรามุ่งไปข้างหน้าและช่วยเพื่อนบ้านของเราผู้อยู่ในความขัดสน”

ศาสนจักรบริจาคเงินทุนจำนวนไม่น้อยและส่งน้ำและเครื่องอุปโภคบริโภค 18 คันรถบรรทุกไปยังฮิวสตันและชุมชนอื่นๆ ในเทกซัส จะมีการช่วยเหลือเพิ่มขึ้นอีกเมื่อจำเป็น

ประธานอุคท์ดอร์ฟ อธิการคอสเซ เอ็ลเดอร์คอร์นิชและผู้นำท่านอื่นๆ ไปเยี่ยมชมพระวิหารฮิวสตัน เทกซัสเพื่อประเมินความเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วมที่เอ่อล้นมาจากลำธารใกล้ๆ พวกท่านไปเยี่ยมละแวกใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากน้ำท่วมด้วย ที่นั่นพวกท่านสนทนากับอาสาสมัครที่กำลังช่วยทำงานเก็บกวาด

ก่อนเดินทางกลับซอลท์เลค ซิตี พวกท่านไปเยี่ยมฝ่ายอำนวยความสะดวกสภากาชาดอเมริกันที่ฮิวสตันด้วยเพื่อเสนอการให้ความช่วยเหลือ ศาสนจักรยืนหยัดเป็นหุ้นส่วนอันยาวนานของสภากาชาดในการบรรเทาทุกข์อันเกิดจากภัยพิบัติต่างๆ รวมถึงผู้ประสบภัยจากพายุเฮอร์ริเคนฮาร์วีย์ด้วย

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายเกือบ 3,000 คนรวมอยู่ในหมู่ผู้คนมากกว่า 185,000 รายที่บ้านเรือนถูกทำลายหรือเสียหายอย่างหนักจากน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้ อาคารประชุมของศาสนจักรหลายแห่งก็ถูกน้ำท่วมหรือเสียหายเพราะพายุเฮอร์ริเคน มีอาคารหกหลังถูกน้ำท่วม และอีก 20 หลังได้รับความเสียหายเล็กน้อย

แม้เส้นทางการทำลายล้างของพายุครั้งนี้จะกว้างขวางกว่ามาก เมื่อเปรียบเทียบผลกระทบของพายุเฮอร์ริเคนฮาร์วีย์กับพายุเฮอร์ริเคนแคทรีนา ภายหลังภัยพิบัติครั้งนั้นซึ่งเกิดขึ้นเมื่อสิบสองปีก่อน ศาสนจักรส่งน้ำ อาหาร ชุดทำความสะอาดและสุขอนามัย และเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นๆ รวมทั้งอุปกรณ์และเชื้อเพลิงไป 356 คันรถบรร- -ทุก และจัดแรงงานอาสาสมัครให้อีกเป็นเวลากว่า 45,000 วัน บริจาคเงินทุนกว่า 11 ล้านเหรียญสหรัฐ และการตอบสนองของศาสนจักรต่อภัยพิบัติครั้งนั้นยาวนานกว่าหนึ่งปี เป็นที่คาดหมายกันว่าความพยายามของศาสน-

-จักรในการช่วยเหลือครั้งนี้จะเท่ากับหรือมากกว่าครั้งที่พายุเฮอร์ริเคนแคทรีนาเข้า นอกจากนี้ศาสนจักรจะยังคงทำงานต่อไปกับหุ้นส่วนมากมายจากศาสนาอื่นและจากองค์กรบรรเทาทุกข์ต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ของรัฐด้วย เพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ได้รับความเสียหายจากอิทธิพลของพายเฮอร์ริเคนฮาร์วีย์

นอกจากการบรรเทาทุกข์ที่ฮิวสตัน ศาสนจักรได้ออกแถลงการณ์ต่อไปนี้เกี่ยวกับพายุเฮอร์ริเคนเออร์มาด้วย:

“ขณะที่พายุเฮอร์ริเคนที่รุนแรงมากลูกนี้ใกล้ภูมิภาคแคริบเบียนเข้ามาเรื่อยๆ โดยทิศทางการเคลื่อนที่อยู่ในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ เราได้เตรียมขั้นตอนที่สำคัญๆ ไว้พร้อมแล้ว สมาชิกและผู้สอนศาสนาได้รับคำแนะนำในการหาที่หลบภัย รวบรวมอาหารและน้ำและเตรียมพร้อมสำหรับหลายวันข้างหน้า เมื่อจำเป็น จะย้ายผู้สอนศาสนาไปยังสถานที่อื่น เช่นเดียวกับภัยพิบัติอื่นๆ ศาสนจักรกำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมที่จะตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้วยการบรรเทาทุกข์และการฟื้นฟูอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้ ผู้คนในภูมิภาคนี้อยู่ในความคิดและการสวดอ้อนวอนของเราเสมอ”

 

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.