ข่าวเผยแพร่

ผู้นำมอรมอนแบ่งปันข้อคิดจากพันธสัญญาใหม่เก้าประการเกี่ยวกับพระคริสต์

   

17 กุมภาพันธ์ 2017 – โพสต์โดยซามูเอล บี. ฮิสลอพ

การถ่ายทอดคำปราศรัยไปยังนักการศึกษาทั่วโลกของศาสนจักร 48,500 คน

เมื่อวันศุกร์ ผู้นำระดับสูงชาวมอรมอนเชื้อเชิญนักการศึกษาของศาสนจักรทั่วโลกให้มองสัญลักษณ์อันคุ้นเคยของขนมปังและปลาในพันธสัญญาใหม่ในมุมมองใหม่

เอ็ลเดอร์เกอร์ริท ดับเบิลยู. กอง ฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ (กลุ่มรองลงมาจากโควรัมอัครสาวกสิบสอง) ในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายแบ่งปันข้อคิดจากเรื่องราวในพระคัมภีร์ไบเบิลเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ซึ่งพระองค์ประทานขนมปังกับปลาอย่างน่าอัศจรรย์แก่ผู้ติดตามที่หิวโหยหลายพันคน (ตัวอย่าง ดู มาระโก 6:34-44)

เอ็ลเดอร์กองกล่าวคำปราศรัยเรื่องนี้ในการประชุมการให้ข้อคิดทางวิญญาณประจำปีของระบบการศึกษาของศาสนจักร “ยามค่ำกับเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่” ที่เทมเปิลสแควร์  ผู้ชมทั่วโลกประกอบด้วยเจ้าหน้าที่เซมินารีและสถาบัน 2,780 คนจาก 129 ประเทศ—มากกว่า 1,000 คนอยู่นอกเขตสหรัฐอเมริกา  พร้อมด้วยครูอาสาสมัครและผู้สอนศาสนา 45,700 คนใน 133 ประเทศที่รับชมด้วยเช่นกัน—34,500 คนในจำนวนนี้อยู่นอกเขตสหรัฐอเมริกา  กลุ่มอาสาสมัครนี้เสียสละเวลากว่า 20 ล้านชั่วโมงให้แก่การบำเพ็ญประโยชน์ด้านการศึกษาในแต่ละปี  เอ็ลเดอร์กองแบ่งปันข้อสังเกตเก้าประการจากการศึกษาเรื่องพระคริสต์ทรงเลี้ยงอาหารอย่างน่าอัศจรรย์นี้—วัตถุประสงค์คือเพื่อให้ครูช่วยนักเรียนเข้าใจได้ดีขึ้นว่าการติดตามพระคริสต์มีความหมายอย่างไร

1. พระคริสต์ทรงสงสาร  เอ็ลเดอร์กองกล่าวว่า พระเยซูทรงรู้ “ใจและสภาวการณ์ของเรา” “พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยความสงสารสำหรับความหวัง ความเจ็บปวด ความปรารถนา และความต้องการของเรา”

2. พระคริสต์ทรงเริ่มด้วยสิ่งที่เรามี  เฉกเช่นพระคริสต์ทรงเริ่มการเลี้ยงอาหารอันน่าอัศจรรย์ด้วยสิ่งที่ผู้คนมี (เช่นขนมปังห้าก้อนและปลาสองตัว) “เราเริ่มด้วยสิ่งที่เรามี กับคนที่เราเป็น ณ เวลานี้  จากนั้นพระองค์จะทรงขยายเราและทวีผลความพยายามของเรา”

3. พระคริสต์ทรงดำเนินการอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย  แทนที่จะให้เกิดความโกลาหลของ “ฝูงชนมากมายที่พากันเบียดเสียดแย่งชิงสิ่งของบางอย่าง” พระคริสต์ทรงให้ผู้คนนั่งรวมกันเป็นหมู่ๆ ที่จัดเป็นระเบียบ “ซึ่งมีจุดประสงค์ที่สูงกว่าร่วมกัน” เอ็ลเดอร์กองกล่าว

4. พระคริสต์ทรงมีความสำนึกคุณ  ในลูกา 9:16 กล่าวไว้ว่าพระคริสต์​ทรง​รับ​ขนม‍ปัง​​กับ​ปลา​แล้ว “ก็​แหงน​พระ‍พักตร์​ดู​ฟ้า‍สวรรค์ ขอ​พระ‍พร แล้ว​ทรง​หัก”

5. พระคริสต์ทรงเลี้ยงสานุศิษย์ของพระองค์และให้พวกเขาเลี้ยงฝูงชน  เอ็ลเดอร์กองเรียกแบบแผนนี้ว่า “การสอนครูเพื่อครูจะสอนนักเรียนได้”

6. พระคริสต์ทรงเลี้ยงคน 5,000 คนและทีละคนในเวลาเดียวกัน  “นี่คือปาฏิหาริย์ที่เราในฐานะครูแสวงหา—ที่จะสอนทั้งชั้นเรียนและสอนแต่ละคนในชั้นเรียน”  เอ็ลเดอร์กองกล่าว “สิ่งนี้เชื้อเชิญให้แก้ไขความกังวลโดยรวมและความต้องการของแต่ละคน”

7. พระคริสต์ทรงทำให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่น  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตวิญญาณหรือสิ่งของ  เอ็ลเดอร์กองกล่าวว่า “เศรษฐกิจแห่งสวรรค์ไม่สูญเปล่า  ทุกสิ่งนำมาใช้ในตอนเริ่ม และไม่มีสิ่งใดตกหล่นในตอนท้าย”

8. พระคริสต์ทรงช่วยเราว่าเมื่อจบเราได้มากกว่าเมื่อเราเริ่ม  กับพระคริสต์ “เราจบด้วยความรักเพิ่มขึ้น เรียนรู้มากขึ้น ได้รับการดลใจเพิ่มขึ้น มีความกรุณามากกว่าเมื่อเราเริ่ม” เอ็ลเดอร์กองกล่าว

9. พระคริสต์ทรงสอนเรื่อง “ความไพบูลย์ของศีลระลึก”  เรื่องนี้พูดถึงการจรรโลงทางวิญญาณที่วิสุทธิชนยุคสุดท้ายแสวงหาระหว่างพิธีนมัสการทุกสัปดาห์ของพวกเขา (เรียกว่า “การประชุมศีลระลึก”) ซึ่งรวมถึงการแจกจ่ายที่คล้ายศีลมหาสนิทของขนมปังและน้ำ อันเป็นสัญลักษณ์ถึงพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสต์

 

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.