ข่าวเผยแพร่

ผลการวิจัยการสวดอ้อนวอนสามารถช่วยเสริมสร้างชีวิตแต่งงาน

ดัดแปลงจากบทความโดยแดเนียลล์ คริสเต็นเซ็น นักศึกษาฝึกงานที่เดเซเร็ทนิวส์

                                                                        

จากหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ การศึกษาวิจัยเชิงประสบการณ์เมื่อเร็วๆ นี้ให้ข้อแนะนำว่าการสวดอ้อนวอนเพื่อคู่สมรสสามารถเสริมสร้างชีวิตแต่งงานได้ งานวิจัยนี้ส่วนใหญ่ดำเนินการโดยแฟรงค์ ฟินแชม ที่สถาบันครอบครัวของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐฟลอริดาใช้เวลาในการทำวิจัยทั้งหมด 20 ปี การสวดอ้อนวอนเพื่อความผาสุกของคู่สมรสสามารถนำไปสู่ “ความพึงพอใจในสัมพันธภาพที่เพิ่มพูน ความวางใจ ความร่วมมือร่วมใจ การให้อภัย และการยึดมั่นในคำมั่นสัญญาการแต่งงานเพิ่มสูงขึ้น” หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงาน

บ่อยครั้งที่เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย (แอลดีเอส) แนะนำคู่สมรสให้เสริมสร้างสัมพันธภาพของพวกเขาโดยไม่เพียงแต่สวดอ้อนวอนให้คู่สมรสของตนเท่านั้น แต่ให้สวดอ้อนวอนด้วยกัน ต่อไปนี้เป็นข้อความสี่ข้อที่ผู้นำศาสนจักรกล่าวไว้ในเรื่องนี้:

                                        

                       

ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์กล่าวถึงการสวดอ้อนวอนที่สามารถสร้างความสงบสุขให้ชีวิตแต่งงานได้ทุกวันดังนี้

“ข้าพเจ้าทราบว่าไม่มีการปฏิบัติใดจะเอื้อประโยชน์ต่อชีวิตของท่านมากกว่าการคุกเข่าด้วยกันก่อนเริ่มและสิ้นสุดแต่ละวัน ดูเหมือนว่าพายุลูกเล็กๆ ที่ทำให้คู่แต่งงานทุกคู่ทุกข์ทรมานจะสลายไปสิ้น เมื่อท่านคุกเข่าต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้า ต่อหน้ากันและกัน เพื่อขอบพระทัยพระองค์ที่มีกันและกัน และจากนั้นร่วมกันทูลขอให้พระองค์ประทานพรแก่ชีวิต ครอบครัว คนรัก และความฝันของท่าน

“เมื่อนั้นพระผู้เป็นเจ้าจะทรงเป็นหุ้นส่วนของท่าน และการสนทนาประจำวันของท่านกับพระองค์จะนำสันติมาสู่ใจท่าน และนำความปีติยินดีมาสู่ชีวิตของท่าน ซึ่งจะมาไม่ได้โดยทางอื่น ความสัมพันธ์ของท่านจะหวานชื่นตลอดไป ความรักของท่านจะแน่นแฟ้นมากขึ้น ความซาบซึ้งที่มีต่อกันจะเพิ่มขึ้น”

                                               
                    

ในคำปราศรัยการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายนปี 2006 ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันกล่าวว่ากุญแจไขสู่การสื่อสารที่มีประสิทธิผลคือการสวดอ้อนวอน:

“การสื่อสารที่ดีนั้นรวมถึงการใช้เวลาวางแผนร่วมกัน คู่สามีภรรยาต้องการเวลาส่วนตัวเพื่อสำรวจ พูดคุย และตั้งใจฟังกัน พวกเขาต้องร่วมมือ—ช่วยเหลือกันในฐานะหุ้นส่วนที่เท่าเทียมกัน พวกเขาต้องบำรุงเลี้ยงทางวิญญาณเช่นเดียวกับความสนิทสนมทางร่างกาย พวกเขาควรพยายามผลักดันและกระตุ้นกัน ความสามัคคีในการแต่งงานจะได้รับการสนับสนุนเมื่อเป้าหมายนั้นเป็นที่เข้าใจทั้งสองฝ่าย การสวดอ้อนวอนจะช่วยยกระดับการสื่อสารให้ดีขึ้นด้วย การสวดอ้อนวอนโดยเน้นถึงการกระทำที่ดี (หรือความต้องการ) ของคู่ครองจะบำรุงเลี้ยงชีวิตแต่งงาน”

         

                              
  
    ประธานโธมัส เอส. มอนสัน แต่งงานกับภรรยาของท่าน ซิสเตอร์แฟรนซิส เจ. มอนสัน ในพระวิหารซอลท์เลค และได้รับคำแนะนำจากชายผู้ประกอบพิธีดังนี้

“ผมจะให้เคล็ดลับแก่คุณ ซึ่งเป็นคู่แต่งงานใหม่ รับรองว่าความขัดแย้งใดก็ตามที่เกิดขึ้นจะอยู่ไม่เกินหนึ่งวัน จงคุกเข่าข้างเตียงของคุณทุกคืน คืนนี้บราเดอร์มอนสันคุณเป็นผู้สวด สวดออกเสียงโดยนั่งคุกเข่า คืนถัดไป คุณ ซิสเตอร์มอนสัน เป็นผู้สวด สวดออกเสียง โดยนั่งคุกเข่า ผมรับรองได้เลยว่าความเข้าใจผิดทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนั้นจะมลายหายไปสิ้นขณะที่คุณสวดอ้อนวอน การสวดอ้อนวอนด้วยกันจะทำให้คุณมีแต่ความรู้สึกที่ดีที่สุดต่อกัน”

  

                   
                                     

เอ็ลเดอร์เดวิด บี. เฮจท์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองสัญญาว่าขณะคู่สมรสสวดอ้อนวอนและทูลขอความเข้าใจในสัมพันธภาพของพวกเขา การให้อภัยและความหวังจะเป็นผลที่ตามมาอย่างแน่นอน:

“ถ้าท่าน สามีภรรยา กำลังมีความเข้าใจผิดอย่างรุนแรงหรือถ้าท่านรู้สึกว่าความตึงเครียดหรือความกดดันเพิ่มทวีขึ้นในการแต่งงานของท่าน ท่านควรพากันคุกเข่าด้วยความนอบน้อมและทูลขอพระผู้เป็นเจ้า พระบิดาของเราด้วยใจจริงและด้วยเจตนาแท้จริงให้เอาความมืดที่แผ่คลุมความสัมพันธ์ของท่านออกไป เพื่อท่านจะได้รับแสงสว่างที่จำเป็น เห็นความผิดของตนเอง กลับใจจากความผิดนั้น ให้อภัยกัน และยอมรับกันด้วยตนเองดังที่ได้ทำมาตั้งแต่ต้น ข้าพเจ้ารับรองกับท่านว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์และจะทรงตอบคำวิงวอนที่นอบน้อมของท่าน”

งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการสวดอ้อนวอนในชีวิตแต่งงานของท่านสามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์ของท่านได้ ขอให้ท่านยึดมั่นในสิ่งที่ค้นพบอันสำคัญยิ่งนี้

                                                       

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.