ถ้อยแถลงอย่างเป็นทางการ

ผลกระทบของไวรัสโควิด-19
ต่อวิสุทธิชนยุคสุดท้ายทั่วโลก

ศาสนจักรยังคงเฝ้าสังเกตการณ์ความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด

ศาสนจักรออกแถลงการณ์ต่อไปนี้:

ความกังวลล่าสุดเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 (ไวรัสโคโรนา) สร้างความสนใจในหมู่สาธารณชนเป็นอย่างมากและเป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในการเดินทาง การปฏิสัมพันธ์ส่วนตัว และแนวทางจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสำหรับวิธีจัดการความกังวลที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเฝ้าสังเกตการณ์ความคืบหน้าเหล่านี้อย่างใกล้ชิดและดำเนินการในหลายพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือ ช่วยผู้สอนศาสนาให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ จัดการความกังวลเรื่องความปลอดภัยของสมาชิก และวางแผนสำหรับงานกิจกรรมในอนาคตอันใกล้ การดำเนินการเหล่านี้เป็นไปเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีหรือแนวทางที่องค์กรสาธารณสุขของรัฐบาลประเทศต่างๆ กำหนดขึ้น

  

งานเผยแผ่ศาสนา

ศาสนจักรกำลังดำเนินการเพื่อลดจำนวนผู้สอนศาสนาในพื้นที่ซึ่งมีความกังวลเกี่ยวกับไวรัสดังกล่าวเป็นพิเศษ การดำเนินการเหล่านี้จะช่วยให้ประธานคณะเผยแผ่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการทำให้ผู้สอนศาสนาปลอดภัยและมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีบ้านพักเพียงพอให้ผู้สอนศาสนาหากต้องย้ายออกจากเมืองที่มีความกังวลเรื่องการติดเชื้อมากขึ้น

การดำเนินการดังกล่าวใช้กับคณะเผยแผ่ต่อไปนี้:

 • คณะเผยแผ่กัมพูชา พนมเปญ
 • คณะเผยแผ่ญี่ปุ่น ฟุกุโอะกะ
 • คณะเผยแผ่ญี่ปุ่น โคเบะ
 • คณะเผยแผ่ญี่ปุ่น นะโงะยะ
 • คณะเผยแผ่ญี่ปุ่น ซัปโปะโระ
 • คณะเผยแผ่ญี่ปุ่น โตเกียวเหนือ
 • คณะเผยแผ่ญี่ปุ่น โตเกียวใต้
 • คณะเผยแผ่เกาหลี ปูซาน
 • คณะเผยแผ่เกาหลี โซล
 • คณะเผยแผ่เกาหลี โซลใต้
 • คณะเผยแผ่มองโกเลีย อูลานบาตอร์
 • คณะเผยแผ่สิงคโปร์
 • คณะเผยแผ่ประเทศไทย กรุงเทพ

กัมพูชา เกาหลี สิงคโปร์ ประเทศไทย: ผู้หวังเป็นผู้สอนศาสนาทุกคนที่เตรียมรับใช้ในคณะเผยแผ่เหล่านี้หรือผู้ที่มาจากประเทศเหล่านั้นจะเลื่อนวันเริ่มรับใช้ออกไปหรือได้รับงานมอบหมายชั่วคราว นอกจากนี้ผู้สอนศาสนาทุกคนที่กำลังรับใช้ในคณะเผยแผ่เหล่านี้ในช่วงใกล้จบงานรับใช้จะกลับบ้านก่อนกำหนด ผู้สอนศาสนาอาวุโสทุกคนและผู้สอนศาสนารุ่นเยาว์ที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรังจะกลับบ้านหรือได้รับงานมอบหมายใหม่ชั่วคราวไปยังคณะเผยแผ่ในประเทศของตน ผู้สอนศาสนาอาวุโสบางคนจะยังคงช่วยเหลือคณะเผยแผ่ต่อไปโดยทำงานทางไกล

ญี่ปุ่น: ผู้สอนศาสนาทุกคนที่เตรียมรับใช้ในญี่ปุ่นจะเลื่อนวันเริ่มรับใช้ออกไปหรือได้รับงานมอบหมายใหม่ชั่วคราว

มองโกเลีย: ผู้สอนศาสนาทุกคนที่ไม่ใช่ชาวมองโกเลียจะย้ายออกจากประเทศชั่วคราว ผู้สอนศาสนาที่ใกล้ถึงกำหนดวันพ้นหน้าที่จะกลับบ้านเร็วขึ้น ในขณะที่ผู้สอนศาสนาคนอื่นๆ จะได้รับงานมอบหมายใหม่ชั่วคราว

ศาสนจักรได้ขอให้ผู้สอนศาสนาทุกคนที่กลับบ้านกักตนเป็นเวลา 14 วันตามคำแนะนำจากองค์การอนามัยโลกและศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา

ผู้สอนศาสนาที่ยังคงอยู่ในประเทศที่กล่าวมาจะใช้มาตรการป้องกันเพื่อรักษาสุขภาพ รวมถึงการอยู่ในบ้านพักให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้อื่น และสอนผ่านทางโทรศัพท์หรือเทคโนโลยีอื่นๆ

ศาสนจักรเตือนให้ผู้สอนศาสนาทุกคนไม่ว่าจะรับใช้ที่ใดให้ปฏิบัติตามวิธีป้องกันสุขภาพขั้นพื้นฐานเพื่อหลีกเลี่ยงความเจ็บป่วย เป็นสิ่งสำคัญที่ควรทราบว่าโดยทั่วไปแล้วผู้สอนศาสนาหนุ่มสาวไม่ถือว่ามีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงจากไวรัสโคโรนา

การนมัสการในพระวิหาร

พระวิหารหลายแห่งปิดทำการเนื่องจากความกังวลที่มีต่อเจ้าหน้าที่และผู้เข้าพระวิหาร เจ้าหน้าที่พระวิหารและผู้เข้าพระวิหารจำนวนมากเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภูมิไวรับต่อภาวะแทรกซ้อนจากไวรัสโคโรนาสูง การปิดพระวิหารดังกล่าวสอดคล้องกับคำแนะนำของหน่วยงานสาธารณสุขในท้องที่ พระวิหารต่อไปนี้ปิดทำการชั่วคราว:

 • พระวิหารไทเป ไต้หวัน
 • พระวิหารโซล เกาหลี
 • พระวิหารฟุกุโอะกะ ญี่ปุ่น
 • พระวิหารซัปโปะโระ ญี่ปุ่น

(ปิดก่อนหน้านี้เพื่อทำการบูรณะ)

 • พระวิหารฮ่องกง ประเทศจีน
 • พระวิหารโตเกียว ญี่ปุ่น

พิธีนมัสการ

ภายใต้แนวทางของฝ่ายประธานภาค ภูมิภาคบางแห่งได้จำกัดหรือระงับการชุมนุมของสมาชิกเป็นการชั่วคราว รวมถึงการนมัสการวันอาทิตย์ สถานที่ดังกล่าวได้แก่:

 • ฮ่องกง
 • มองโกเลีย
 • เกาหลี
 • ญี่ปุ่น

การดำเนินการนี้รวมถึงการลดเวลานมัสการวันอาทิตย์ในบางพื้นที่ (มีเฉพาะการประชุมศีลระลึก) หรือยกเลิกพิธีนมัสการในที่อื่นๆ ในสภาวการณ์ที่ไม่สามารถชุมนุมกันเพื่อนมัสการ สมาชิกจะเรียนรู้ สอน และรับส่วนศีลระลึกเป็นครอบครัวตามที่ผู้นำฐานะปุโรหิตในท้องที่แนะนำ

เมื่อสมาชิกทั่วโลกพบปะและมีปฏิสัมพันธ์กัน ศาสนจักรขอให้สมาชิกคำนึงถึงสภาวการณ์ปัจจุบันและใส่ใจต่อสุขภาพของตนเองและผู้อื่น ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีการแพร่กระจายของโวรัสโควิด-19 ควรปฏิบัติตามแนวทางที่หน่วยงานสาธารณสุขในภูมิภาคกำหนดขึ้น แนวทางนี้อาจรวมถึงมาตรการป้องกันพื้นฐานหรือข้อจำกัดสำคัญๆ ในการเดินทางหรือการชุมนุมในที่สาธารณะ สมาชิกศาสนจักรควรปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวทั้งหมดภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายประธานภาค ศาสนจักรได้ขอให้ที่ปรึกษาทางการแพทย์ประจำภาคให้คำแนะนำกับฝ่ายประธานภาคตามข้อมูลและแนวทางจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

สำหรับสมาชิกศาสนจักรทุกคน ถือเป็นความรอบคอบที่จะดูแลรักษาสุขภาพให้ดีในฤดูกาลของไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ในช่วงนี้ มาตรการป้องกันเหล่านี้ได้แก่*:

 • ล้างมือให้สะอาดและเป็นประจำด้วยสบู่และน้ำหรือทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือ
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย (ซึ่งอาจรวมถึงหลีกเลี่ยงการจับมือหรือการทักทายตามประเพณีอื่นๆ )
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตา จมูก และปาก
 • พักอยู่ที่บ้านเมื่อป่วย
 • ใช้กระดาษทิชชูปิดปากขณะไอหรือจาม แล้วทิ้งกระดาษแผ่นนั้นลงในถังขยะ
 • รักษาระยะห่างอย่างน้อยสามฟุต (หนึ่งเมตร) ระหว่างตัวท่านกับผู้ใดก็ตามที่กำลังไอหรือจาม
 • ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคของใช้และพื้นผิวที่สัมผัสบ่อยๆ โดยใช้สเปรย์หรือผ้าเช็ดทำความสะอาดในครัวเรือนแบบปกติ
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานสาธารณสุขในการใช้หน้ากากอนามัย

*ตามคำแนะนำจากองค์การอนามัยโลกและศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา

ผู้นำท้องที่ควรกระตุ้นให้สมาชิกปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้ และควรปรึกษากับฝ่ายประธานภาคเพื่อพิจารณาว่าเมื่อใดควรมีมาตรการเข้มงวดมากขึ้น (เช่นจำกัดหรือยกเลิกการประชุมของศาสนจักร) การตัดสินใจเรื่องดังกล่าวควรปรึกษากับที่ปรึกษาทางการแพทย์ประจำภาค

พนักงานศาสนจักร

พนักงานของศาสนจักรควรปฏิบัติตามแนวทางที่ระบุไว้ข้างต้นและแนวทางอื่นๆ ที่ฝ่ายประธานภาคกำหนด

การประชุมใหญ่สามัญ

ในประกาศล่าสุดถึงสมาชิกศาสนจักรทุกคน ฝ่ายประธานสูงสุดให้แนวทางใหม่สำหรับการมีส่วนร่วมในการประชุมใหญ่สามัญ

ให้ความช่วยเหลือ

นับตั้งแต่การบริจาคครั้งแรก ที่มีการบริจาคหน้ากากอนามัย แว่นครอบตานิรภัย และชุดอนามัยกันเชื้อโรคไปยังประเทศจีน ศาสนจักรได้รับคำขอมากมายสำหรับความช่วยเหลือที่คล้ายกัน ศาสนจักรกำลังประเมินคำขอเหล่านี้และจัดการเท่าที่สามารถทำได้ แม้ว่าความสามารถในการจัดหาและส่งมอบผลิตภัณฑ์เหล่านั้นจะมีจำกัดเพราะความต้องการทั่วโลก

สรุป

ศาสนจักรขอขอบคุณสำหรับการแสดงออกให้รับรู้ถึงการให้กำลังใจและความห่วงใยอย่างมากมาย เราจะยังคงติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดและจะทำการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมตามความจำเป็น และยังคงสวดอ้อนวอนเพื่อทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสชนิดนี้

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.