หัวข้อ

ปุโรหิต

ตำแหน่งความรับผิดชอบในฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน ปกติดำรงตำแหน่งนี้โดยเยาวชนชายอายุ 16 ถึง 18 ปีและสมาชิกผู้ใหญ่ชายคนใหม่ของศาสนจักร ปุโรหิตจะกล่าวคำสวดอ้อนวอนให้พร ศีลระลึก (คล้ายกับศีลมหาสนิท) เพื่อแจกจ่ายให้สมาชิกศาสนจักรในช่วงพิธีนมัสการวันอาทิตย์ เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้นำฐานะปุโรหิตในท้องที่ ปุโรหิตสามารถประกอบพิธีบัพติศมาได้เช่นกัน

ในกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมระดับท้องที่ ศาสนจักรจัดระเบียบปุโรหิตเป็นกลุ่มเล็กๆ เรียกว่า โควรัม สมาชิกโควรัมช่วยกันพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและรับใช้ผู้อื่นขณะพวกเขาพยายามทำตาม พระเยซูคริสต์

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.