20201003_191901_Nilsson_LES_3862.JPG
ข่าวเผยแพร่

ประธานเนลสันที่การประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม: ให้พระผู้เป็นเจ้าทรงมีชัย น้อมรับอนาคต ดำเนิน‘วิถีชีวิตใหม่’

“พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงรักเชื้อชาติหนึ่งมากกว่าอีกเชื้อชาติหนึ่ง” ประธานเนลสันกล่าว

การก้าวหน้าต่อไป การน้อมรับอนาคตด้วยศรัทธา การมองว่าช่วงเวลาวุ่นวายเป็นโอกาสให้รุ่งเรืองทางวิญญาณ และการเลือกให้พระผู้เป็นเจ้าทรงมีชัยในชีวิตเรา ทั้งหมดนี้เป็นข่าวสารสำคัญบางประการที่ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันแบ่งปันระหว่างการประชุมใหญ่กึ่งปีครั้งที่ 190 ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

แม้ว่าประธานเนลสันได้แสดงความยินดีสำหรับโอกาสที่สามารถมารวมกันทางออนไลน์ในการประชุมใหญ่ ท่านแสดงความเสียใจเช่นกันต่อทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งภัยธรรมชาติ และความยากลำบากอื่นๆ

“ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น พระบิดาบนสวรรค์ของเราและพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ทรงรักเรา! ทรงห่วงใยเรา!” ท่านกล่าว “พระองค์และเหล่าเทพศักดิ์สิทธิ์ทรงดูแลเราอยู่”

ประธานเนลสันเพิ่มเติมว่าแม้ปัจจุบันจะมีความโกลาหลในโลก แต่เราสามารถมองไปที่อนาคตด้วยปีติเมื่อเราหันมาหาพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเรา

“ขอให้เราอย่าหมุนวงล้อในความทรงจำของวันวาน การรวบรวมอิสราเอลรุดหน้าต่อไป พระเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงกำกับดูแลกิจจานุกิจของศาสนจักร และศาสนจักรจะบรรลุวัตถุประสงค์อันศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งไว้”

ท่านเต็มใจให้พระผู้เป็นเจ้าทรงมีชัยในชีวิตท่านหรือไม่?

ระหว่างการประชุมใหญ่ภาคเช้าวันอาทิตย์ ประธานเนลสันสอนเรื่องการรวบรวมอิสราเอลและการรวบรวมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความเต็มใจให้พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นอิทธิพลสำคัญที่สุดในชีวิตเราอย่างไร

“วิธีเดียวที่จะอยู่รอดทางวิญญาณคือตั้งใจให้พระผู้เป็นเจ้าสำคัญที่สุดในชีวิตเรา เรียนรู้ที่จะฟังสุรเสียงของพระองค์ และใช้พลังงานของเราช่วยรวบรวมอิสราเอล” ท่านกล่าว

ระหว่างปราศรัย ประธานเนลสันเน้นย้ำว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงรักบุตรธิดาทุกคนของพระองค์และเน้นว่าการเหยียดเชื้อชาติในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้

“ข้าพเจ้ารับรองกับท่านว่าฐานะของท่านเบื้องพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ตัดสินจากสีผิวของท่าน การที่พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดปรานหรือไม่โปรดปรานท่านนั้นขึ้นอยู่กับความภักดีของท่านต่อพระผู้เป็นเจ้าและพระบัญญัติของพระองค์ ไม่ใช่สีผิวของท่าน”

ขณะประธานเนลสันสอนวิสุทธิชนให้มองตนเองมีส่วนร่วมในการรวบรวมบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งกำลังเกิดขึ้นเวลานี้ ท่านกล่าวคำเชื้อเชิญเชิงพยากรณ์ดังนี้:

“ขณะท่านศึกษาพระคัมภีร์หกเดือนต่อจากนี้ ข้าพเจ้าขอให้ท่านเขียนรายการทุกอย่างที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ว่าจะทรงทำเพื่ออิสราเอลในพันธสัญญา จงไตร่ตรองสัญญาเหล่านี้ พูดคุยเรื่องนี้กับครอบครัวและมิตรสหายของท่าน จากนั้นดำเนินชีวิตและคอยดูสัญญาเหล่านี้เกิดสัมฤทธิผลในชีวิต”


น้อมรับอนาคตด้วยศรัทธา

ขณะพูดระหว่างการประชุมภาคสตรีกับสตรีและเยาวชนหญิงอายุ 11 ปีขึ้นไป ประธานเนลสันแสดงความรักความขอบคุณต่อทุกอย่างที่สตรีทำเพื่อเป็นวีรสตรีในชีวิตประจำวันในช่วงสภาวการณ์ยากๆ เหล่านี้ ท่านเตือนสตรีเช่นกันให้นึกถึงสัญญาของพระเจ้าที่ว่า “หากเจ้าพร้อม, เจ้าจะไม่กลัว” (หลักคำสอนและพันธสัญญา 38:30) และขอให้ทุกคนดำเนินการเตรียมพร้อมทางโลก ทางวิญญาณ และทางอารมณ์มากขึ้น

ท่านแบ่งปันหลักธรรมสามข้อให้พิจารณา:

  1. สร้างสถานที่ปลอดภัย
  2. เตรียมจิตใจท่านให้ซื่อสัตย์ต่อพระผู้เป็นเจ้า
  3. อย่าหยุดเตรียม

ประธานเนลสันสอนว่า “ความปลอดภัยสูงสุดของเราเกิดขึ้นเมื่อเราเทียมแอกกับพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์! ชีวิตที่ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าคือชีวิตที่เต็มไปด้วยความกลัว ชีวิตที่มีพระผู้เป็นเจ้าคือชีวิตที่เต็มไปด้วยสันติสุข”

ดำเนิน ‘วิถีชีวิตใหม่’

ในคำปราศรัยทิ้งท้ายตอนบ่ายวันอาทิตย์ ประธานเนลสันยอมรับว่าในโลกทุกวันนี้เราได้ยินคำว่า “วิถีชีวิตใหม่” บ่อยครั้ง แต่ท่านเชื้อเชิญให้สานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์น้อมรับ “วิถีชีวิตใหม่” ที่รวมถึงการหันใจมาหาพระผู้เป็นเจ้า กลับใจทุกวัน ปฏิบัติศาสนกิจและรับใช้ผู้อื่น มองไกลถึงนิรันดรเสมอและดำเนินชีวิตแต่ละวันให้พร้อมพบพระผู้เป็นเจ้ามากขึ้น

ประธานเนลสันประกาศแผนสร้างพระวิหารใหม่หกแห่งก่อนท่านจบการประชุมใหญ่ด้วยพรแห่งสันติสุขต่อไปนี้:

“ข้าพเจ้าขออวยพรให้ท่านเปี่ยมด้วยสันติสุขของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ สันติสุขของพระองค์อยู่เหนือความเข้าใจทั้งหมดของมนุษย์ ขออวยพรให้ท่านมีความปรารถนาและความสามารถในการเชื่อฟังกฎของพระผู้เป็นเจ้ามากขึ้น” ท่านกล่าวต่อ “ข้าพเจ้าสัญญาว่าเมื่อท่านทำเช่นนั้น ท่านจะได้รับพรมากมาย รวมทั้งความกล้าหาญมากขึ้น การเปิดเผยส่วนตัวเพิ่มขึ้น ความปรองดองที่น่าชื่นใจมากขึ้นในบ้าน และปีติแม้ท่ามกลางความไม่แน่นอน”

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.