ข่าวเผยแพร่

ประธานเนลสันขอบคุณทุกคนที่ตอบรับคำขอให้ขอบคุณ

แสดงความสำนึกคุณต่อไปในช่วงเทศกาลคริสต์มาส “ด้วยการรักและรับใช้ผู้อื่น ทีละคน” ท่านกล่าวเสริม

ประธาน รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในคำเชิญชวนตลอดสัปดาห์ให้ #ขอบคุณ ใน โพสต์ทางโซเชียลมีเดีย และส่งอีเมลข่าวสารที่เผยแพร่เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน “ข้าพเจ้านอบน้อมถ่อมตนที่ท่านร่วมกับข้าพเจ้าในการขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้าสำหรับพรสุดคณานับที่พระองค์ประทานให้เราแต่ละคน” ท่านกล่าว

วิธีหนึ่งในการแสดงความสำนึกคุณอย่างต่อเนื่องในช่วงเทศกาลคริสต์มาสคือการรับใช้เหมือนพระคริสต์ ท่านกล่าวเสริม ด้วยคำเชิญชวนให้เป็น #แสงส่องโลก “ด้วยการรักและรับใช้ผู้อื่นทีละคน”

วีดิทัศน์ข่าวสารและคำสวดอ้อนวอนแห่งความสำนึกคุณของประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันเมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายนเข้าถึงผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกนับตั้งแต่เผยแพร่บน ยูทูป เฟซบุ๊ก และ ChurchofJesusChrist.org วีดิทัศน์ดังกล่าวมีใน สื่อพระกิตติคุณ และ คลังค้นคว้าพระกิตติคุณ ใต้ “พระเยซูคริสต์” ผู้คนหลายแสนคนปฏิบัติตามคำเชิญชวนของท่านที่ให้โพสต์บนโซเชียลมีเดียโดยใช้ #ขอบคุณ

(ผ่านอินสตาแกรม)

ความหวังยังคงส่องสว่าง #แสงส่องโลก

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ข้าพเจ้ามอบข่าวสารและคำสวดอ้อนวอนแห่งความสำนึกคุณเพื่อโลกและทุกคนบนโลก ข้าพเจ้านอบน้อมถ่อมตนที่ท่านร่วมกับข้าพเจ้าในการขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้าสำหรับพรสุดคณานับที่พระองค์ประทานให้เราแต่ละคน

ข้าพเจ้าขอให้ท่านทำให้การแสดงความสำนึกคุณต่อพระผู้เป็นเจ้าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน เจตคติแห่งความสำนึกคุณจะให้เรามีทัศนะที่ดีขึ้นและมีสันติสุขในความคิดและจิตใจมากขึ้น

ข้าพเจ้าหวังว่าท่านจะสวดอ้อนวอนถึงพระบิดาบนสวรรค์ต่อไปทุกวันด้วย เราเป็นบุตรธิดาของพระองค์ และพระองค์ทรงรักเราด้วยความห่วงใยของบิดาผู้อ่อนโยน

เวลานี้ ขณะที่เราเข้าสู่เทศกาลคริสต์มาสและเฉลิมฉลองพระคริสต์ผู้ทรงพระชนม์ วิธีหนึ่งที่เราจะแสดงความสำนึกคุณได้อย่างทรงพลังที่สุดคือโดยการรับใช้บุตรธิดาของพระองค์ ขอให้เราทำตามแบบอย่างของพระองค์ในการเป็น “แสงส่องโลก” ด้วยการรักและรับใช้ผู้อื่นทีละคน #ขอบคุณ #แสงส่องโลก

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.