หัวข้อ

บัพติศมา

การบัพติศมาเข้ามาในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายต้องจุ่มลงไปในน้ำทั้งตัวโดยผู้ดำรงสิทธิอำนาจฐานะปุโรหิตในการบัพติศมา นี่เป็นวิธีเข้าร่วมศาสนจักร คนที่รับบัพติศมาเข้ามาในศาสนจักรได้รับการชำระให้สะอาดจากบาปก่อนหน้านี้ของพวกเขาและอยู่ภายใต้พันธสัญญาที่จะดำเนินชีวิตตามหลักธรรมพระกิตติคุณ

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.