20191120_194130_DC6A5423A-alt.jpg
ข่าวเผยแพร่

คำเชื้อเชิญสี่ปีจากศาสดาพยากรณ์

ประธานเนลสันนำศาสนจักรของพระเยซูคริสต์มาตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม ค.ศ. 2018

ตั้งแต่เป็นประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายคนที่ 17 เมื่อวันที่ 14 มกราคม ค.ศ. 2018 ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันได้ใช้การประชุมใหญ่สามัญ โซเชียลมีเดีย และวิธีอื่นให้คำเชื้อเชิญหลายเรื่องกับวิสุทธิชนยุคสุดท้ายทั่วโลก — คำเชื้อเชิญให้ลงมือปฏิบัติด้วยศรัทธา

ประธานเนลสันกล่าวย้ำคำเชื้อเชิญเหล่านี้หลายเรื่องในโพสต์โซเชียลมีเดียล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มกราคมกับคนที่กำลังตั้งปณิธานสำหรับปีที่จะมาถึง ข้อเสนอแนะของท่านรวมถึงการเสริมรากฐานทางวิญญาณของเรา การให้พระผู้เป็นเจ้าทรงมีชัย การขจัดความขัดแย้ง และการพยายาม “ฟังพระองค์” อยู่เสมอ

  

ตอนปิดการประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคมปี 2021 ประธานเนลสัน — ศัลยแพทย์หัวใจและนักวิจัยทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงก้องโลกก่อนเข้ามารับใช้ศาสนจักรเต็มเวลาในปี 1984 — ขอร้องผู้ฟังทั่วโลกให้ตอบโต้สิ่งล่อใจของโลกด้วยการจัดสรรเวลาให้พระเจ้าทุกวัน “ไม่มีสิ่งใดอัญเชิญพระวิญญาณได้มากไปกว่าการมุ่งจดจ่ออยู่ที่พระเยซูคริสต์” ท่านกล่าว ต่อไปนี้เป็นคำเชื้อเชิญที่ผ่านๆ มาบางส่วนของประธานเนลสันในช่วงสี่ปีของการเป็นผู้นำศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

อยู่บนเส้นทางพันธสัญญา

ในการประชุมแถลงข่าวเดือนมกราคมปี 2018 หลังการแต่งตั้งเป็นประธานศาสนจักร ประธานเนลสันกล่าวว่า “ตอนนี้ ผมขอพูดกับสมาชิกแต่ละคนของศาสนจักรว่า จงอยู่บนเส้นทางพันธสัญญาเสมอ การให้คำมั่นว่าท่านจะติดตามพระผู้ช่วยให้รอดโดยทำพันธสัญญากับพระองค์แล้วรักษาพันธสัญญาเหล่านั้นจะเปิดประตูรับพรทางวิญญาณและสิทธิพิเศษทั้งหมดที่มีให้ชายหญิงและเด็กทุกๆ ที่”

ไม่ว่าพวกเขาจะเดินตามเส้นทางพันธสัญญา ไถลออกนอกเส้นทาง หรือมองไม่เห็นเส้นทางจากจุดที่อยู่ ประธานเนลสันกล่าวกับพี่น้องชายฐานะปุโรหิตระหว่างการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายนปี 2019 ดังนี้ “ข้าพเจ้าวิงวอนให้ท่านกลับใจ ประสบพลังเสริมสร้างความเข้มแข็งของการกลับใจทุกวัน — ทำดีและเป็นคนดีขึ้นทีละน้อยในแต่ละวัน”

เพิ่มสมรรถภาพทางวิญญาณและ ฟังพระองค์

ระหว่างการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกในฐานะศาสดาพยากรณ์ ประธานเนลสันกระตุ้นวิสุทธิชนยุคสุดท้ายให้เพิ่มสมรรถภาพทางวิญญาณเพื่อรับการเปิดเผย “ในวันข้างหน้าเราจะรอดทางวิญญาณไม่ได้หากปราศจากอิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มีให้ตลอดเวลา ทั้งนำทาง ชี้ทาง และปลอบโยน” ท่านกล่าว

ตามหลักสูตรที่ให้บ้านเป็นศูนย์กลางและศาสนจักรสนับสนุนซึ่งเน้นระหว่างการประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคมปี 2018 ประธานเนลสันเชื้อเชิญให้บุคคลและครอบครัวปรับเปลี่ยนบ้านเป็น “สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธา” และ “ศูนย์การเรียนรู้พระกิตติคุณ” ท่านสัญญาว่า “ครอบครัวท่านจะเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเจนและต่อเนื่อง”

เพื่อช่วยสตรีเพิ่มสมรรถภาพทางวิญญาณ ประธานเนลสันเชื้อเชิญพวกเธอระหว่างการประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคมปี 2019 ให้ศึกษาพระคัมภีร์หลักคำสอนและพันธสัญญาภาค 25 และ “ความจริงทั้งปวงที่ท่านจะค้นพบได้เกี่ยวกับอำนาจฐานะปุโรหิต” ร่วมกับการสวดอ้อนวอน

“เมื่อความเข้าใจของท่านเพิ่มขึ้น และเมื่อท่านใช้ศรัทธาในพระเจ้าและอำนาจฐานะปุโรหิตของพระองค์ ความสามารถที่ท่านจะใช้ประโยชน์จากทรัพย์สมบัติทางวิญญาณซึ่งพระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้นี้จะเพิ่มพูนขึ้น” ท่านสัญญา

ในโพสต์โซเชียลมีเดียเดือนกุมภาพันธ์ปี 2020 ประธานเนลสันให้คำเชื้อเชิญเชื่อมโยงกับการฉลองนิมิตแรกครบ 200 ปี พระบิดาบนสวรรค์ทรงแนะนำพระบุตรที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์ด้วยพระองค์เองต่อโจเซฟ สมิธพร้อมหน้าที่เฉพาะเจาะจงให้ “ฟังพระองค์”

“ข้าพเจ้าเชื้อเชิญท่านให้ขบคิดคำถามสำคัญนี้บ่อยๆ ว่า ท่านฟังพระองค์อย่างไร?” ประธานเนลสันเขียน

พระบิดาบนสวรรค์ทรงรู้ว่าเวลาที่ลูกๆ ของพระองค์แวดล้อมไปด้วยความไม่แน่นอนและความกลัว “สิ่งที่จะช่วยเราได้มากที่สุดคือฟังพระบุตรของพระองค์” ประธานเนลสันกล่าวระหว่างการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายนปี 2020 “เพราะเมื่อเราพยายามฟัง — ตั้งใจฟัง — พระบุตรของพระองค์ เราจะได้รับการนำทางให้รู้ว่าต้องทำอะไรในสภาวการณ์นั้นๆ”

รวบรวมอิสราเอลและให้พระผู้เป็นเจ้าทรงมีชัย

หลักคำสอนเรื่องการรวบรวมอิสราเอลดึงดูดความสนใจของประธานเนลสันมานานกว่า 36 ปีที่ท่านรับใช้เป็นอัครสาวก ท่านกล่าวระหว่างการประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคมปี 2020 “เมื่อใดก็ตามที่เราทำสิ่งใดเพื่อช่วยคนใด — ไม่ว่าในด้านใดของม่าน — ให้ทำและรักษาพันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้า เรากำลังช่วยรวบรวมอิสราเอล”

ความหมายหนึ่งของคำว่า “อิสราเอล” ในภาษาฮีบรูคือ “ให้พระผู้เป็นเจ้าทรงมีชัย” ประธานเนลสันกล่าว หลังการเชื้อเชิญให้วิสุทธิชนยุคสุดท้ายออกมานำในการทิ้งเจตคติและการกระทำอันเกิดจากอคติ ท่านถามว่า “ท่านเต็มใจให้พระผู้เป็นเจ้าทรงมีชัยในชีวิตท่านหรือไม่? ท่านเต็มใจให้พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นอิทธิพลสำคัญที่สุดในชีวิตท่านหรือไม่?”

การรวบรวมเป็น “สิ่งสำคัญที่สุดที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินโลกในปัจจุบัน” ประธานเนลสันบอกเยาวชนระหว่างการให้ข้อคิดทางวิญญาณทั่วโลกในเดือนมิถุนายนปี 2018 โดยเชื้อเชิญให้พวกเขาเข้าร่วมกองทัพเยาวชนของพระเจ้าเพื่อรวบรวมอิสราเอล “การรวบรวมนี้ควรมีความหมายทุกอย่างต่อท่าน นี่คือพันธกิจซึ่งท่านถูกส่งมาแผ่นดินโลกเพื่อการนี้”

ท่านท้าทายเยาวชนให้อ่านพระคัมภีร์มอรมอนทุกวันเพื่อเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับการรวบรวม นอกจากนี้ท่านยังให้คำเชื้อเชิญห้าประการที่ท่านสัญญาว่า “จะเปลี่ยนท่านและช่วยเปลี่ยนโลก” ได้แก่ งดใช้โซเชียลมีเดียเจ็ดวัน เสียสละเวลาให้พระเจ้าทุกสัปดาห์ อยู่บนเส้นทางพันธสัญญา สวดอ้อนวอนทุกวันให้ลูกทุกคนของพระผู้เป็นเจ้าได้รับพรพระกิตติคุณ และโดดเด่นเป็นแสงสว่าง

ระหว่างปราศรัยในภาคการประชุมใหญ่สตรีในเดือนตุลาคมปี 2018 ประธานเนลสัน “ขอร้อง ในฐานะศาสดาพยากรณ์” ให้สตรีของศาสนจักรมีส่วนร่วมในการรวบรวมอิสราเอล ท่านเชื้อเชิญให้สตรีงดใช้โซเชียลมีเดีย 10 วัน อ่านพระคัมภีร์มอรมอนให้จบก่อนสิ้นปี เข้าพระวิหารเป็นประจำ และมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในสมาคมสงเคราะห์

#ขอบคุณ

เพื่อให้เกิดความหวังและการเยียวยาระหว่างเวลาของความไม่มั่นคงและความไม่แน่นอนทั่วโลกในเดือนพฤศจิกายนปี 2020 ประธานเนลสันจึงสั่งยาทางวิญญาณที่ “ออกฤทธิ์เร็วและมีฤทธิ์อยู่นาน” ให้กับโลก ท่านให้คำเชื้อเชิญสองประการเกี่ยวกับ “พลังเยียวยาของความสำนึกคุณ”

“หนึ่ง ข้าพเจ้าเชื้อเชิญท่าน — เพียงแค่เจ็ดวันติตต่อกัน — ให้เปลี่ยนโซเชียลมีเดียเป็นบันทึกความสำนึกคุณส่วนตัวของท่านเอง โพสต์ทุกวันว่าท่านสำนึกคุณเรื่องใด ท่านสำนึกคุณต่อใคร และเหตุใดท่านสำนึกคุณ” ท่านกล่าวในข่าวสารทางวีดิทัศน์วันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 โดยเชื้อเชิญให้ทุกคนใช้แฮชแท็ก #ขอบคุณ

“สอง ให้เราพร้อมใจกันขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้าผ่านการสวดอ้อนวอนประจำวัน พระเยซูทรงสอนเหล่าสาวกของพระองค์ให้สวดอ้อนวอนโดยแสดงความสำนึกคุณต่อพระผู้เป็นเจ้าก่อน แล้วจึงวิงวอนขอสิ่งที่เราต้องการ การสวดอ้อนวอนทำให้เกิดปาฏิหาริย์”

เพิ่มพูนศรัทธาในพระคริสต์

ศรัทธาในพระเยซูคริสต์เป็นพลังยิ่งใหญ่ที่สุดที่มีให้ในชีวิตนี้ ประธานเนลสันกล่าวระหว่างการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายนปี 2021

“พี่น้องที่รักทั้งหลาย เช้าอีสเตอร์นี้ข้าพเจ้าขอให้ท่านเพิ่มพูนศรัทธาของท่านนับจากวันนี้” ท่านประกาศ “โดยผ่านศรัทธาของท่าน พระเยซูคริสต์จะทรงเพิ่มความสามารถให้ท่านเคลื่อนภูเขาในชีวิตได้ ถึงแม้ความท้าทายส่วนตัวของท่านอาจจะใหญ่เท่ายอดเขาเอเวอร์เรสต์ก็ตาม”

ประธานเนลสันให้ข้อเสนอแนะห้าประการเพื่อช่วยวิสุทธิชนยุคสุดท้ายพัฒนาศรัทธาและความไว้วางใจดังกล่าว:

  • หนึ่ง ศึกษา เป็นผู้เรียนที่กระตือรือร้น
  • สอง เลือกเชื่อในพระเยซูคริสต์
  • สาม กระทำด้วยศรัทธา
  • สี่ มีส่วนในศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์อย่างมีค่าควร
  • ห้า ทูลขอความช่วยเหลือจากพระบิดาบนสวรรค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์

เสริมรากฐานทางวิญญาณ

เมื่อการบูรณะพระวิหารซอลท์เลคครั้งใหญ่เสร็จสมบูรณ์จะไม่มีที่ใดปลอดภัยกว่าในพระวิหารแห่งนี้ระหว่างเกิดแผ่นดินไหวในหุบเขาซอลท์เลค ประธานเนลสันกล่าวระหว่างการประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคมปี 2021 ท่านขอร้องให้วิสุทธิชนยุคสุดท้ายใช้ “มาตรการพิเศษ” เสริมรากฐานทางวิญญาณส่วนตัวของพวกเขา

“พี่น้องที่รัก นี่คือยุคสุดท้าย หากท่านและข้าพเจ้าต้องต้านทานภยันตรายและแรงกดดันที่จะเกิดขึ้น เราแต่ละคนจำเป็นต้องมีรากฐานทางวิญญาณอันมั่นคงที่สร้างบนศิลาของพระผู้ไถ่ พระเยซูคริสต์

“ดังนั้น ข้าพเจ้าขอถามทุกท่านว่า ‘รากฐานของท่านมั่นคงเพียงใด? จำเป็นต้องเสริมอะไรให้ประจักษ์พยานและความเข้าใจในพระกิตติคุณของท่านบ้าง?’ …. โปรดเชื่อเมื่อข้าพเจ้าพูดว่าเมื่อท่านสร้างรากฐานทางวิญญาณเป็นปึกแผ่นบนพระเยซูคริสต์ ท่านไม่ต้องกลัว”

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.