หัวข้อ

ความเป็นกลางทางการเมือง

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายไม่เห็นด้วยกับเรื่องราวที่ The Boston Globeนำเสนอเมื่อวันที่ 19 และ 22 ตุลาคม ค.ศ. 2006 ว่าศาสนจักรกำลังสนับสนุนการรณรงค์หาเสียงของพรรคการเมือง

ศาสนจักรออกถ้อยแถลงตอบดังนี้

“ตามบทความที่ปรากฏในสื่อ ศาสนจักรขอประกาศยืนยันสถานะความเป็นกลางของศาสนจักร และประกาศยืนยันนโยบายที่มีมายาวนานว่าไม่มีสมาชิกที่ดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการในองค์กรของศาสนจักรได้รับมอบอำนาจให้พูดในนามศาสนจักรเกี่ยวกับจุดยืนที่ศาสนจักรมีต่อประเด็นทางการเมือง”

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับศาสนจักรและความเป็นกลางทางการเมือง

ถ้อยแถลงอื่นๆ ตอบการแถลงความเท็จของThe Boston Globeใน

"Romney Pal Takes Blame for Dust-up." The Salt Lake Tribune

Article Called Inaccurate; Church Asserts Neutrality,” Deseret News

LDS Church Responds to Boston Globe, Romney,” Hotline

The Boston Globe and A ‘Nationwide Network of Mormon Supporters,’” Article VI Blog

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.