หัวข้อ

ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนา

งานระหว่างศาสนาของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

การเคารพความเชื่อหลากหลายรูปแบบและคุณูปการอันหาที่เปรียบมิได้ของทุกศาสนาในโลกคือตราสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวมอรมอน ตั้งแต่สมัยแรกสุดของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โจเซฟ สมิธยกระดับหลักธรรมแห่งเสรีภาพทางศาสนาและการเปิดกว้างทางความคิดดังนี้ “เราอ้างเอกสิทธิ์แห่งการนมัสการพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพตามการวินิจฉัยจากมโนธรรมของเราเอง, และยอมให้มนุษย์ทั้งปวงมีเอกสิทธิ์เช่นเดียวกัน, ให้พวกเขานมัสการโดยวิธีใด, ณ สถานที่ใด, หรือสิ่งใดก็ได้ที่พวกเขาจะนมัสการ” (หลักแห่งความเชื่อข้อ 11)

ด้วยเจตนารมณ์เดียวกัน ประธานโธมัส เอส. มอนสันประธานศาสนจักรได้วิงวอนขอความเข้าใจทางศาสนามากขึ้นในช่วงการประชุมใหญ่สามัญ การประชุมทั่วโลกประจำกึ่งปีว่า “ข้าพเจ้าขอให้สมาชิกศาสนจักรทุกแห่งหนแสดงความเมตตาและความเคารพต่อผู้คนทั้งปวงทั่วทุกหัวระแหง โลกที่เราอยู่เต็มไปด้วยความหลากหลาย เราสามารถแสดงความเคารพและพึงทำเช่นนั้นต่อคนที่มีความเชื่อแตกต่างจากเรา” (ดู คำปราศรัยการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายน ค.ศ. 2008) วิสุทธิชนยุคสุดท้ายยอมรับว่าผู้เชื่อที่จริงใจทุกคนเท่าเทียมกันในการปฏิบัติตามความเชื่อและในงานอันสำคัญยิ่งของการรับใช้เพื่อนมนุษย์

โดยที่เน้น ความรักของพระผู้เป็นเจ้า ต่อทุกคนไม่เฉพาะคนในศาสนาใดศาสนาหนึ่งเท่านั้น ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ แห่งฝ่ายประธานสูงสุด คณะปกครองสูงสุดของศาสนจักร ประกาศดังนี้ “เราให้เกียรติและเคารพคนจริงใจจากทุกศาสนา ไม่ว่าพวกเขาอยู่ที่ใดหรือเมื่อใด คนที่รักพระผู้เป็นเจ้า แม้ไม่มีความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณ เราเปล่งเสียงขอบคุณความไม่เห็นแก่ตัวและความกล้าหาญของพวกเขา เรายอมรับพวกเขาเป็นพี่น้องชายหญิง ลูกๆ ของพระบิดาบนสวรรค์ของเรา … พระองค์ทรงได้ยินคำสวดอ้อนวอนของคนอ่อนน้อมและจริงใจในทุกชนชาติ ภาษา และผู้คน พระองค์ทรงมอบแสงสว่างให้คนเหล่านั้นที่แสวงหาและถวายเกียรติพระองค์และเต็มใจรักษาพระบัญญัติของพระองค์” (คำปราศรัยการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายน ค.ศ. 2008)

คริสเตอร์ สเต็นดาห์ล ผู้ล่วงลับ พระสังฆราชเกียรติคุณของนิกายลูเทอแรนที่สตอกโฮล์มและศาสตราจารย์เกียรติคุณของ Harvard Divinity School ได้ตั้งกฎไว้สามข้อสำหรับความเข้าใจศาสนาดังนี้ (1) เมื่อท่านพยายามทำความเข้าใจอีกศาสนาหนึ่ง ท่านควรถามผู้นับถือศาสนานั้นไม่ใช่ถามศัตรู (2) อย่าเปรียบเทียบสิ่งดีที่สุดของท่านกับสิ่งเลวร้ายที่สุดของพวกเขา และ (3) เหลือที่ไว้ให้ “ความอิจฉาบริสุทธิ์” โดยหาองค์ประกอบต่างๆ ในศาสนาอื่นเพื่อเลียนแบบ หลักการเหล่านี้ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างศาสนาซึ่งสร้างความไว้วางใจและวางรากฐานสำหรับงานต่างๆ อันเป็นการกุศล

ความจำเป็นทางกายภาพและทางวิญญาณของโลกเรียกร้องไมตรีจิตและความร่วมมือระหว่างศาสนาต่างๆ แต่ละศาสนาทำคุณประโยชน์ต่อชุมชนผู้เชื่อที่กว้างขึ้น ในคำพูดของออร์สัน เอฟ. วิทนีย์ อัครสาวกศาสนจักรสมัยเริ่มแรก “พระผู้เป็นเจ้าทรงกำลังใช้คนมากกว่าหนึ่งกลุ่มเพื่อความสำเร็จของงานอันสำคัญยิ่งและน่าอัศจรรย์ของพระองค์ วิสุทธิชนยุคสุดท้ายไม่สามารถทำทั้งหมดได้ งานนี้ใหญ่หลวงเกินไป ยากเกินไปสำหรับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง” ฉะนั้น สมาชิกศาสนจักรจึงไม่ได้มองเพื่อนผู้เชื่อทั่วโลกว่าเป็นปฏิปักษ์หรือคู่แข่ง แต่เป็นหุ้นส่วนในอุดมการณ์ดีมากมายในโลก ตัวอย่างเช่น ไม่นานมานี้ศาสนจักรผนึกกำลังกับ Catholic organization El Minuto de Diosเพื่อแจกจ่ายเครื่องนุ่งห่มให้ผู้ประสบอุทกภัยและโคลนถล่มในโคลอมเบียเมื่อเดือนมกราคม ค.ศ. 2011 นอกจากนี้ ศาสนจักรยังได้ทำงานกับ Islamic Relief USA ด้วยเพื่อจัดหาอาหารและเวชภัณฑ์ในเดือนมกราคม ค.ศ. 2010 ให้ผู้ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในเฮติ

สิ่งสำคัญคือเราพึงสังเกตว่าความร่วมมือระหว่างศาสนามิได้เรียกร้องให้ออมชอมด้านหลักคำสอน ถึงแม้ศาสนจักรจะประกาศยืนยันอิสรภาพด้านศาสนาและตระหนักในความแตกต่างด้านหลักคำสอน แต่ใช่ว่าจะไม่ร่วมมือกับศาสนาอื่นในโครงการที่เป็นงานกุศล งานเหล่านี้ยึดคุณค่าสากลเป็นหลัก ตัวอย่างเช่น การตีความต่างกันเกี่ยวกับ การชดใช้ ของ พระคริสต์ไม่จำเป็นต้องย่อหย่อนพระบัญชา ของพระคริสต์ให้“รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง” ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องแยกแยะให้ออกระหว่างงานการกุศลกับหลักคำสอน ขณะเดียวกันก็ห่วงใยคนตกทุกข์ได้ยาก ผู้มีศรัทธาแรงกล้าไม่จำเป็นต้องมีความเชื่อเหมือนกันก็ทำงานใหญ่ในการรับใช้เพื่อนมนุษย์ให้บรรลุผลสำเร็จได้

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างเล็กน้อย และเรื่องราวความร่วมมือระหว่างศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายกับศาสนาอื่น

เป็นเจ้าภาพในงานต่างๆ

อธิการเวสเตอร์ชื่นชมการเยือนยูทาห์ของพระคาร์ดินัลจอร์จ (2/26/2010)

พระคาร์ดินัลจอร์จกล่าวสุนทรพจน์เรื่องเสรีภาพทางศาสนาที่บีวายยู (2/23/2010)

Annual Interfaith Music Tribute แสดงในอาคารแห่งประวัติศาสตร์ซอลท์เลคแทเบอร์นาเคิล (2/22/2010)

หลายศาสนาร่วมแสดงดนตรีในซอลท์เลคแทเบอร์นาเคิล (2/9/2010)

กลุ่มสนทนาโต๊ะกลมระหว่างศาสนาในซอลท์เลคจัดคอนเสิร์ตที่เทมเปิลสแควร์ (2/13/2007)

พระสันตะปาปาอเล็กซ์ เจ. บรูเนทท์ได้รับรางวัล Family Values Award (11/30/2010)

มีส่วนร่วมในงานต่างๆ

มหาวิหารฉลองครบรอบ 100 ปี; ประธานมอนสันพูดถึงการบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันระหว่างสองศาสนา (8/10/2009)

เหล่าอัครสาวกเดินทางไปทั่วโลกตามสมาชิกภาพศาสนจักรที่เพิ่มขึ้น (9/27/2010)

สภาศาสนาของโลกปี 2009 ร่วมประชุมกันในเมลเบิร์น (12/14/2009)

ศาสนจักรเป็นตัวแทนที่การประชุมศาสนาโลกในคาซัคสถาน (7/22/2009)

การเยี่ยมชมอาคารศาสนาบ่มเพาะความเข้าใจ (7/31/2008)

คำสอนของศาสนจักร

อัครสาวกพูดกับเยาวชนในบอสตันเรื่องเสรีภาพทางศาสนา (7/17/2010)

ผู้เชื่อในพระผู้เป็นเจ้าต้องทำงานด้วยกัน อัครสาวกกล่าว (5/28/2008)

เคารพความหลากหลายของศาสนา (4/18/2008)

พระกิตติคุณ – ความเชื่อสากล (11/1991)

ความรักที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมีต่อมวลมนุษย์ (2/15/1978)

ความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมและการบำเพ็ญประโยชน์อื่นๆ

ศาสนจักรรับมืออุทกภัยและโคลนถล่มในโคลอมเบีย (1/6/2011)

เอกอัครราชทูตปากีสถานขอบคุณผู้นำศาสนจักรสำหรับความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมของมอรมอน (9/14/2010)

เพื่อนบ้านช่วยเพื่อนบ้าน (7/8/2010)

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายร่วมมือกับ Islamic Relief USA เพื่อส่งอาหารและเวชภัณฑ์ไปเฮติ (1/22/2010)

ศาสนจักรขยายความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมจากซอลท์เลคไปซามัว (10/6/2009)

ผู้นำมอรมอนกับผู้นำอิสลามช่วยงานบรรเทาทุกข์ (7/29/2009)

ชาวมอรมอนช่วยผู้ประสบอุทกภัยในอินเดียนา ไอโอวา และวิสคอนซิน (6/17/2008)

เย็บผ้าห่มนวมส่งไปช่วยครอบครัวเร่ร่อน(3/21/2007)

เยาวชนมอรมอนในฮูสตันช่วยเพื่อนบ้านเตรียมรับภาวะฉุกเฉิน (10/25/2006)

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายส่งความช่วยเหลือไปตะวันออกกลาง (7/27/2006)

ชาวมุสลิมกับชาวมอรมอนเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในอินโดนีเซีย (5/30/2006)

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.