ข่าวเผยแพร่

ข้อดีและข้อเสียของสื่อสังคม: ข้อคิดโดยเอ็ลเดอร์คุก

เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุกแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวเมื่อไม่นานมานี้ในการให้ข้อคิดทางวิญญาณสำหรับคนหนุ่มสาวเกี่ยวกับสื่อสังคม

 

ท่านกล่าวว่า “ข้าพเจ้าขอร้องให้เราทุกคนประเมินว่าเราใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมอย่างไรและเมื่อใด”

ท่านยังถามต่อว่า “การทดสอบที่ชัดเจนคือถามว่า สิ่งนั้นช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายสำคัญและมีค่าอื่นๆ ของเราหรือไม่ หรือขัดขวางความก้าวหน้าของเราอย่างมากหรือไม่  เราหมกมุ่นกับสื่อสังคมเพราะเกรงจะตกข่าวถ้าเราไม่ติดตามตลอดเวลาหรือไม่ การส่งเสริมตนเองผ่านสื่อสังคมทำให้เราสงสัยตนเองและรู้สึกไม่ดีพอหรือไม่  ที่แย่กว่านั้นคือ อินเทอร์เน็ตทำให้เราเห็นภาพและเนื้อหาที่ไม่บริสุทธิ์ ไม่เหมาะสม หรือมีความจริงครึ่งเดียวที่ทำลายศรัทธาหรือไม่

เราเคยปกปิดตัวตนของเราและทำให้ผู้อื่นต้องได้รับความคิดเห็นที่ก้าวร้าวไร้เมตตาหรือไม่  สื่อสังคมรบกวนเวลาที่ปกติเราใช้กับการปฏิบัติศาสนาในบ้านหรือใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอย่างมีคุณภาพหรือไม่  จำนวนเวลาที่ใช้เล่นเกมอินเทอร์เน็ตและเรื่องไร้สาระกีดกั้นเราไม่ให้บรรลุเป้าหมายที่จริงจังหรือไม่”

ท่านสรุปว่า “สิ่งเหล่านี้เป็นการตัดสินใจที่ข้าพเจ้าท้าทายให้เราแต่ละคนตรึกตรอง ปรับเปลี่ยน และกลับใจหากจำเป็นเพื่อเป็นพรแก่ชีวิตเรา ดังกล่าวไว้ข้างต้น ข้าพเจ้าทราบดีถึงประโยชน์มหาศาลของสื่อสังคมเมื่อใช้อย่างเหมาะสม  แค่เอื้อประโยชน์ต่อประวัติครอบครัวอย่างเดียวก็ทำให้ข้าพเจ้าเห็นชัดว่าพระเจ้าทรงดลใจเทคโนโลยีนี้”

“เราได้ยินมามากเกี่ยวกับการมีภาพลักษณ์ที่แท้จริงในสื่อสังคม  การเป็นเหมือนพระคริสต์อย่างจริงใจเป็นเป้าหมายสำคัญกว่าการมีภาพลักษณ์ที่แท้จริง”

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.