ข่าวเผยแพร่

การแต่งงานที่เป็นหนึ่งเดียวกันมีพลังอำนาจยิ่งใหญ่

การแต่งงานที่เป็นหนึ่งเดียวกันมีพลังอำนาจยิ่งใหญ่--รูปแบบของพระเจ้าสำหรับการแต่งงานคือชายหนึ่งคนและหญิงหนึ่งคนทำงานด้วยกัน ในฐานะหุ้นส่วนและผู้นำทางวิญญาณที่เท่าเทียมกันในครอบครัวและบ้านของตน ในปฐมกาลพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างชายและหญิงในรูปลักษณ์ของพระองค์เอง พระบัญญัติข้อแรกที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่พวกเขาคือ จงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดิน  เราอ่านใน ปฐมกาล 2:24 ความว่า: “เพราะเหตุนั้นผู้ชายจะละจากบิดามารดาของเขาไปผูกพันอยู่กับภรรยา และเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกัน”  อาดัมเรียกภรรยาของท่านว่า "เอวา" เพราะนางเป็นมารดาของสิ่งมีชีวิตทั้งปวง พวกท่านทำงานด้วยกัน เรียกหาพระนามของพระเจ้าด้วยกัน และพวกท่านรักษาพระบัญญัติที่ประทานให้อย่างซื่อสัตย์ด้วยกัน  พวกท่านเรียนรู้และสอนลูกหลานอย่างต่อเนื่อง
     

โดยมีรูปแบบเป็นดังนี้—ชายและหญิงในฐานะหุ้นส่วนและผู้นำทางวิญญาณที่เท่าเทียมกันในครอบครัวและบ้านของตน—นั่นคือสิ่งที่เอ็ลเดอร์ ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองยืนยันเมื่อท่านกล่าวว่า “เราให้คำมั่นสัญญาต่อการแต่งงานแบบที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยซึ่งมีผลบังคับใช้มาหลายพันปีแล้ว”

ในการพูดเรื่องการแต่งงานที่การประชุมสุดยอดสำนักวาติกันเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2014 ประธาน เฮนรีย์ บี. อายริงก์ ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด ได้ยกการแต่งงานของท่านเองขึ้นเป็นหลักฐาน “ของพลังอำนาจแห่งการครองคู่ของชายหนึ่งคนและหญิงหนึ่งคนในการแต่งงาน”

ท่านกล่าวว่า: “เราเติบโตด้วยกันสู่ความเป็นหนึ่ง—ค่อยๆ ยกระดับและปรับรูปแบบกัน ปีแล้วปีเล่า  ขณะที่เราซึมซับพลังความเข้มแข็งจากกัน  สิ่งนี้ไม่เคยลดคุณค่าแห่งของประทานส่วนตัวของเรา  ความแตกต่างของเราสองผสานกัน . . . เพื่อสร้างสรรค์ทั้งครอบครัวให้ดีกว่าเดิม  แทนที่ความแตกต่างจะแยกเราออกจากกันกลับทำให้เราผูกพันกันยิ่งขึ้น

 

ท่านกล่าวต่อไปเพื่อเตือนเราถึงสิ่งที่เราต้องทำเพื่อช่วยสร้างสรรค์ “ศิลปะวิทยาของชีวิตการแต่งงานและชีวิตครอบครัว: เราต้องค้นหาวิธีที่จะนำผู้คนไปสู่ความเชื่อที่พวกเขาสามารถแทนที่ความสนใจในตนเองตามธรรมชาติของเขา ด้วยความรู้สึกอันลึกซึ้งและไม่สิ้นสุดของจิตกุศล . . . ด้วยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และด้วยสิ่งนี้เท่านั้น ผู้คนจะสามารถเสียสละอย่างไม่เห็นแก่ตัวได้ทุกช่วงเวลาซึ่งจำเป็นสำหรับชีวิตการแต่งงานและชีวิตครอบครัวที่มีความสุข—และทำไปพร้อมรอยยิ้ม”

จิตกุศล ความรักอันบริสุทธิ์ของพระคริสต์ เป็นรากฐานซึ่งเราสร้างการแต่งงานและครอบครัวที่ประสบความสำเร็จ  สิ่งนี้เป็นกระบวนการ ไม่ใช่เหตุการณ์ ซึ่งจะเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่การแต่งงานและบ้านของเราได้อย่างไม่มีข้อสงสัย

ทั้งโดยส่วนตัวและเป็นครอบครัว ขอให้เราทำในส่วนของเราเพื่อช่วยสร้างสรรค์ “ศิลปะวิทยาของชีวิตการแต่งงานและชีวิตครอบครัว” ขณะเราปลูกฝังจิตกุศล ให้เราละ “ฉัน” และ “ของฉัน” ไว้ แล้วมุ่งความสนใจไปที่ “เรา” และ “ของเรา” เพิ่มขึ้น พร้อมกันนี้ให้รวมความพยายามของเราให้เป็นหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่การแต่งงานและบ้าน ตามรูปแบบของพระผู้เป็นเจ้า  โดยมีพระผู้ช่วยให้รอดเป็นศูนย์กลาง เราสามารถคาดหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากสวรรค์เพราะ “ครอบครัวเป็นศูนย์กลางต่อแผนของพระผู้สร้างเพื่อจุดหมายปลายทางนิรันดร์ของลูกๆ ของพระองค์”

ความคิดนี้นำมาจากการพูดโดยแคโรล เอ็ม. สตีเฟนส์ ฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2015

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.