ข่าวเผยแพร่

การช่วยชีวิตทารกแรกเกิด

การไม่หายใจในทารกแรกเกิด ขณะคลอดเป็นการศูนย์เสียที่ร้ายแรงสำหรับแม่คนใหม่ เช่นเดียวกับทีมแพทย์ที่กำลังช่วยนำชีวิตใหม่มาสู่โลก  โดยมีสถานการณ์ที่เป็นเคราะห์ร้ายที่ป้องกันได้นี้อยู่ความรับผิดชอบ จึงจำเป็นต้องมีการอบรมผู้ดูแล เพื่อให้ชีวิตที่จะเกิดมาปลอดภัย  แล้วนายแพทย์สรายุทธ สุภาพรรณชาติ  ก็เข้ามา  หลายคนรู้สึกว่าการค้นพบของคุณหมอสรายุทธป็นของประทานจากพระผู้เป็นเจ้า ช่วยเสริมพลังอย่างมากให้กับโปรแกรมนี้  โปรแกรมช่วยชีวิตทารกแรกเกิดได้ถือกำเนิดขึ้นแล้ว มีการนำผู้คนมารับการสอนให้ช่วยเหลือ  เงินทุนถูกจ่ายออกไปเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การสอนและการอบรม  ชั้นเรียนหลายชั้นจัดขึ้นผู้คนมากมายได้รับการสอน  และโดยมีคุณหมอสรายุทธเป็นผู้รับผิดชอบ โปรแกรมนี้ได้เติบโตขึ้นเป็นโปรแกรมการฝึกอบรมการให้ชีวิตที่ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

         

ในฐานะประธานชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย คุณหมอสรายุทธ สุภาพรรณชาติเป็นนักเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดที่อุทิศตนให้กับทารกในประเทศไทย  โดยที่ได้รับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจากประเทศเยอรมนี ท่านจึงเข้าใจแง่มุมด้านธุรกิจที่จะทำให้โปรแกรมกู้ชีพทารกแรกเกิดสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองด้วย  ท่านได้อาสาด้วยจิตใจที่เอื้อเฟื้อเป็นเวลา  17 ปีเพื่อให้ความช่วยเหลือทารกและครอบครัวในประเทศไทย

ด้วยการช่วยเหลือจากการให้และการสอนของอาสาสมัคร  คุณหมอสรายุทธสามารถพัฒนาและรักษาโปรแกรมทีสอนและฝึกผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานกับการหายใจของทารกไว้ได้  ระหว่างปี 2006 กับปี  2016 องค์การการกุศลแอลดีเอสได้มอบชุดฝึกอบรมการช่วยการหายใจเด็กทารก  370 ชุด  ชุดฝึกอบรมการกู้ชีพทารกแรกเกิด  270 ชุด เครื่องกู้ชีพทารกแรกเกิด หูฟังของแพทย์และลูกยางสำหรับดูด 2270 รายการ  พร้อมทั้งการอบรมการกู้ชีพทารกแรกเกิด  12 ครั้ง  ผลจากการฝึกอบรมเฉพาะกรณีเช่นนี้ อัตราการเสียชีวิตของทารกในประเทศไทยลดลงอย่างเห็นได้ชัดจาก 20 รายต่อการเกิดมีชีพ 1000 ราย เป็น  12 รายต่อการเกิดมีชีพ  1000 ราย

     

ปัจจุบันนี้ทั้ง  77 จังหวัดในประเทศไทยมีโปรแกรมการฝึกอบรมการกู้ชีพทารกแรกเกิดและเจ้าหน้าที่จะได้รับการฝึกอบรมซ้ำทุกปี  สถานที่อบรมและผู้อบรมจากโรงพยาบาลต่างๆ ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกัน จะใช้หุ่นฝึกและอุปกรณ์การฝึกอบรมด้วยกันเพื่อการฝึกอบรมที่มีขนาดใหญ่  ปัจจุบันนี้การได้รับวุฒิบัตรการกู้ชีพทารกแรกเกิดซึ่งฝึกซ้ำทุกปีเป็นข้อกำหนดของรัฐบาลสำหรับผู้ให้การดูแลทารกแรกเกิดในประเทศไทย

   

คุณหมอสรายุทธกล่าวถึงความรู้สึกของท่านว่า “ขณะเขียนจดหมายฉบับนี้ ผมหลั่งน้ำตาแห่งปีติสุข  ผมไม่อาจสรรหาถ้อยคำใดๆ ที่จะกล่าวขอบคุณท่านและแน่นอนสมาชิกทุกท่านในศาสนจักรที่ได้เสียสละเพื่อช่วยชีวิตผู้อื่นให้รอด  การให้เงินไม่อาจรักษาวิญญาณของผู้คนได้  แต่การช่วยทารกของพวกเขาให้รอดและการทำให้แน่ใจว่าครอบครัวจะมีสุขภาพดีและมีความสุขสำหรับทุกคนจะให้โอกาสพวกเขาที่จะมีชีวิตที่ดีและมีผลผลิตซึ่งจะขยายเผ่าพันธุ์ต่อไป ด้วยความจริงใจจากส่วนลึกของหัวใจชาวไทยทุกคน”

 

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.