ข่าวเผยแพร่

ประธานจีน บี. บิงแฮมและประธานบอนนี เอช. คอร์ดอนปฏิบัติศาสนกิจต่อวิสุทธิชนในเอเชีย

ประธานบิงแฮมและประธานคอร์ดอนไปเยือนกัมพูชา สิงคโปร์ และประเทศไทยระหว่างทัวร์ 12 วัน พร้อมด้วยสามีของพวกเธอและเอ็ลเดอร์ เดวิด พี. โฮเมอร์  ประธานภาคเอเชียกับแนนซีภรรยาของท่าน  เพราะสองปีที่ผ่านมาการเยี่ยมได้ทำทางออนไลน์

#เพราะพระคริสต์: ศาสนจักรเปิดตัวโครงการอีสเตอร์ที่มุ่งเน้นข่าวดี

สิ่งที่ศาสดาพยากรณ์สอนในการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายน 2022

ที่การประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายน 2022 ประธาน รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ศาสดาพยากรณ์กระตุ้นให้ประกาศสันติสุขในพระเยซูคริสต์ผ่านงานเผยแผ่ศาสนา แนะนำวิธีรักษาแรงขับเคลื่อนทางวิญญาณด้านบวก เชื้อเชิญให้ผู้คนให้อภัยกันก่อนถึงเทศกาลอีสเตอร์และประกาศการก่อสร้างพระวิหารใหม่ 17 แห่ง

วิธีช่วยเหลือของศาสนจักรในยุโรปตะวันออก

ถ้อยแถลงของฝ่ายประธานสูงสุด
เรื่องความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธ

ฝ่ายประธานสูงสุดเศร้าเสียใจและเป็นกังวลอย่างยิ่งถึงความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธซึ่งคุกรุ่นอยู่ตอนนี้  

วันคริสต์มาสในอำเภอทุ่งเสลี่ยม

คู่สามีภรรยามิลเลอร์ติดต่อเอ็ลเดอร์และซิสเตอร์วัลช์มาดูว่าจะให้ความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมในรูปแบบถุงของขวัญสำหรับคนขัดสนได้หรือไม่  ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่านี่เป็นกิจกรรมที่มีค่าควรแก่การเข้าร่วมในวันคริสต์มาส พวกเขาจึงตื่นเต้นที่จะได้มีส่วนร่วม!

คณะนักร้องประสานเสียงผู้สอนศาสนาร้องสดที่สถานีไทยพีบีเอส

ในวันก่อนคริสต์มาส ไทยพีบีเอสเชิญผู้สอนศาสนาจากศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมาร้องสดที่สถานีโทรทัศน์ของพวกเขาในรายการวันใหม่วาไรตี้ คณะนักร้อง 16 คนและผู้บรรเลงเพลงคัดเลือกมาจากผู้สอนศาสนาเต็มเวลาที่กำลังรับใช้ในคณะเผยแผ่ประเทศไทย กรุงเทพ

คำเชื้อเชิญสี่ปีจากศาสดาพยากรณ์

ตั้งแต่เป็นประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายคนที่ 17 เมื่อวันที่ 14 มกราคม ค.ศ. 2018 ศาสดา ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันได้ใช้การประชุมใหญ่สามัญ โซเชียลมีเดีย และวิธีอื่นให้คำเชื้อเชิญหลายเรื่องกับวิสุทธิชนยุคสุดท้ายทั่วโลก — คำเชื้อเชิญให้ลงมือปฏิบัติด้วยศรัทธา

เอ็ลเดอร์ดีเทอร์ เอฟ. อุคดอร์ฟปราศรัยกับคนหนุ่มสาวในเอเชียแปซิฟิก

เอ็ลเดอร์ดีเทอร์ เอฟ. อุคดอร์ฟ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองจากศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายพร้อมกับซิสเตอร์แฮร์เรียต อาร์. อุคดอร์ฟภรรยาท่านพูดกับสมาชิกศาสนจักรในภาคเอเชีย เอเชียเหนือ แปซิฟิกและฟิลิปปินส์เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม ค.ศ. 2022

การให้ข้อคิดทางวิญญาณสำหรับภาคสำหรับคนหนุ่มสาวกับเอ็ลเดอร์ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ

จากห้องข่าวมอรมอนสหรัฐ เอ็ลเดอร์ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายจะพูดคุยกับคนหนุ่มสาวในภาคเอเชียและภาคแปซิฟิกในวันที่ 9 มกราคม ค.ศ. 2022 ร่วมด้วยซิสเตอร์แฮร์เรียต อาร์. อุคท์ดอร์ฟ ภรรยา