ข่าวเผยแพร่

ศาสนจักรประกาศการเปลี่ยนแปลงสำหรับเซมินารีในปี 2021

เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2021 เป็นต้นไป เซมินารีจะสอดคล้องกับ “จงตามเรามา” มากขึ้น และนักเรียนจะต้องอ่านให้ได้ 75% ของวันปฏิทินจึงจะได้หน่วยกิตหลักสูตร

ประธานเนลสันขอบคุณทุกคนที่ตอบรับคำขอให้ขอบคุณ

ประธาน รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในคำเชิญชวนตลอดสัปดาห์ให้ #ขอบคุณ ใน โพสต์ทางโซเชียลมีเดีย และส่งอีเมลข่าวสารที่เผยแพร่เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน

ศาสดาพยากรณ์เผยแพร่ข่าวสารเรื่องอำนาจเยียวยาของความสำนึกคุณ

รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ศาสดาพยากรณ์และประธานศาสนจักร สวดอ้อนวอนด้วยความสำนึกคุณและให้ข่าวสารแห่งความหวังการเยียวยา และความเป็นหนึ่งเดียวกันท่ามกลางความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ความไม่สงบของบ้านเมือง และความขัดแย้งทางการเมือง

มาดูว่าศาสนจักรของพระเยซูคริสต์จะเป็น #แสงส่องโลก ในเอเชียช่วงคริสต์มาสนี้อย่างไร

ในเวลานี้ที่ทั่วโลกกำลังขัดสนครั้งใหญ่ ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายกระตุ้นผู้คนให้นำแสงสว่างมาสู่โลกในช่วงเทศกาลคริสต์มาสผ่านการรับใช้ที่เรียบง่ายและมีความหมาย #แสงส่องโลก

วีดิทัศน์ข่าวสารพิเศษแห่งความหวังและการเยียวยาจากศาสดาพยากรณ์จะมีให้รับชม 20 พฤศจิกายนนี้

ประธานเนลสันที่การประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม: ให้พระผู้เป็นเจ้าทรงมีชัย น้อมรับอนาคต ดำเนิน‘วิถีชีวิตใหม่’

ประธานเนลสันที่การประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม: ให้พระผู้เป็นเจ้าทรงมีชัย น้อมรับอนาคต ดำเนิน ‘วิถีชีวิตใหม่’ ศาสดาพยากรณ์เตือนวิสุทธิชนยุคสุดท้ายว่าการเหยียดเชื้อชาติถือว่า “ผิดศีลธรรม” และขัดต่อแผนแห่งความสุขของพระผู้เป

สรุปการประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม 2020

หน้านี้มีสรุปโอวาทสำคัญ รวมทั้งข่าวและข้อประกาศต่างๆ จากการประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคมปี 2020

ประธานเนลสันเชื้อเชิญให้ทุกคน ‘รู้สึกถึงความลึกซึ้งของความรักจากพระเจ้า’ ที่การประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม

ในการเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำกึ่งปีวันที่ 3-4 ตุลาคม ค.ศ. 2020

ฝ่ายประธานสูงสุดประกาศระบบออนไลน์ใหม่สำหรับรายชื่อสวดอ้อนวอนในพระวิหาร

ระบบใหม่เปิดโอกาสให้สมาชิกศาสนจักรส่งรายชื่อคนตกทุกข์ได้ยากไปยังพระวิหารโดยตรงเพื่อให้รายชื่อเหล่านั้นรวมอยู่ในคำสวดอ้อนวอนแห่งศรัทธา

นิตยสารศาสนจักรจะเปลี่ยนไปในปี 2021

นิตยสารรูปแบบใหม่สามฉบับจะมีให้สมาชิกศาสนจักรทั่วโลกได้อ่านในรูปแบบดิจิทัลและแบบเล่ม; จะไม่มี “Ensign” อีกต่อไป; นิตยสารเยาวชนจะมีชื่อใหม่