ข่าวเผยแพร่

ประกาศวันโอเพ่นเฮ้าส์และวันอุทิศพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทย

ฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายประกาศวันโอเพ่นเฮ้าส์และวันอุทิศพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทย

ข่าวท้องที่

ถ้อยแถลงให้กำลังใจชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในตุรกีและซีเรีย

ประธานพระวิหารคนใหม่กับภรรยาได้รับเรียกให้รับใช้ในพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทย

ถ่ายทอดสดการให้ข้อคิดทางวิญญาณเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสครั้งแรกของภาคเอเชีย

เอ็ลเดอร์อุคท์ดอร์ฟปฏิบัติศาสนกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หนึ่งสัปดาห์

“ท่านคืออนาคตของประเทศไทย  ท่านคืออนาคตของความดีงามในประเทศไทย” เอ็ลเดอร์อุคท์ดอร์ฟกล่าว “จงรับผิดชอบในการสร้างมรดกแห่งความดีงามและความซื่อสัตย์ของท่านเองโดยวางใจพระเจ้า”

ความชื่นชม ความเคารพ และความสำนึกคุณต่อพระชนม์ชีพของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2

ฝ่ายประธานสูงสุดประกาศเรื่อง ‘การแถลงส่วนสิบ’ ประจำปี

ศาสนจักรในกรุงเทพจัดคอนเสิร์ตให้ข้อคิดทางวิญญาณโดย “นักไวโอลินของอเมริกา” เจนนี โอ๊คส์ เบเคอร์กับแฟมิลีโฟร์

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายในกรุงเทพ ประเทศไทย ต้อนรับ “นักไวโอลินของอเมริกา” เจนนี โอ๊คส์ เบเคอร์กับแฟมิลีโฟร์ที่มาบรรเลงเพลงให้ข้อคิดทางวิญญาณให้กับสมาชิกตอนค่ำวันที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ. 2022

การจัดตั้งฝ่ายประธานภาคเอเชียชุดใหม่ปี 2022