ข่าวเผยแพร่

เอ็ลเดอร์อุคท์ดอร์ฟปฏิบัติศาสนกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หนึ่งสัปดาห์

“ท่านคืออนาคตของประเทศไทย  ท่านคืออนาคตของความดีงามในประเทศไทย” เอ็ลเดอร์อุคท์ดอร์ฟกล่าว “จงรับผิดชอบในการสร้างมรดกแห่งความดีงามและความซื่อสัตย์ของท่านเองโดยวางใจพระเจ้า”

ความชื่นชม ความเคารพ และความสำนึกคุณต่อพระชนม์ชีพของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2

ฝ่ายประธานสูงสุดประกาศเรื่อง ‘การแถลงส่วนสิบ’ ประจำปี

ศาสนจักรในกรุงเทพจัดคอนเสิร์ตให้ข้อคิดทางวิญญาณโดย “นักไวโอลินของอเมริกา” เจนนี โอ๊คส์ เบเคอร์กับแฟมิลีโฟร์

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายในกรุงเทพ ประเทศไทย ต้อนรับ “นักไวโอลินของอเมริกา” เจนนี โอ๊คส์ เบเคอร์กับแฟมิลีโฟร์ที่มาบรรเลงเพลงให้ข้อคิดทางวิญญาณให้กับสมาชิกตอนค่ำวันที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ. 2022

การจัดตั้งฝ่ายประธานภาคเอเชียชุดใหม่ปี 2022

ความสำคัญของการอนุรักษ์น้ำ

เราล้วนมีส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรสำคัญที่จะเป็นต่อการค้ำจุนชีวิต — โดยเฉพาะน้ำ — และเราเชื้อเชิญผู้อื่นให้ลดการใช้น้ำพร้อมกันกับเราในทุกที่ๆ

พระวิหารฮ่องกงกลับมาเปิดอีกครั้ง

หลังจากการบูรณะซึ่งเริ่มต้นในปี 2019 พระวิหารฮ่องกงของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายจะกลับมาเปิดอีกครั้งปลายเดือนกรกฎาคมนี้ภายหลังพิธีอุทิศซ้ำซึ่งจัดเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ค.ศ. 2022

ประธานจีน บี. บิงแฮมและประธานบอนนี เอช. คอร์ดอนปฏิบัติศาสนกิจต่อวิสุทธิชนในเอเชีย

ประธานบิงแฮมและประธานคอร์ดอนไปเยือนกัมพูชา สิงคโปร์ และประเทศไทยระหว่างทัวร์ 12 วัน พร้อมด้วยสามีของพวกเธอและเอ็ลเดอร์ เดวิด พี. โฮเมอร์  ประธานภาคเอเชียกับแนนซีภรรยาของท่าน  เพราะสองปีที่ผ่านมาการเยี่ยมได้ทำทางออนไลน์

#เพราะพระคริสต์: ศาสนจักรเปิดตัวโครงการอีสเตอร์ที่มุ่งเน้นข่าวดี

สิ่งที่ศาสดาพยากรณ์สอนในการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายน 2022

ที่การประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายน 2022 ประธาน รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ศาสดาพยากรณ์กระตุ้นให้ประกาศสันติสุขในพระเยซูคริสต์ผ่านงานเผยแผ่ศาสนา แนะนำวิธีรักษาแรงขับเคลื่อนทางวิญญาณด้านบวก เชื้อเชิญให้ผู้คนให้อภัยกันก่อนถึงเทศกาลอีสเตอร์และประกาศการก่อสร้างพระวิหารใหม่ 17 แห่ง