หัวข้อ

เสน่หาเพศเดียวกัน

การดูแลปัญหาเรื่องเสน่หาเพศเดียวกัน

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายยอมรับว่าความเสน่หาเพศเดียวกันเป็นประเด็นละเอียดอ่อนที่ต้องใช้ความเมตตา การุณยธรรม และความเข้าใจ เว็บไซต์ mormonsandgays.comพยายามดูแลปัญหาเรื่องเสน่หาเพศเดียวกันโดยใช้บทสัมภาษณ์และวีดิทัศน์จากผู้นำและสมาชิกศาสนจักร เนื่องจากเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลและมีผลกระทบต่อครอบครัว ข้อความและเรื่องราวในเว็บไซต์เน้นความสำคัญของพระบัญญัติที่พระคริสต์ทรงบัญชาให้รักกันและยืนยันจุดยืนของศาสนจักร

จุดยืนทางหลักคำสอนของศาสนจักรชัดเจน นั่นคือ กิจกรรมทางเพศควรเกิดขึ้นระหว่างชายกับหญิงที่แต่งงานกันเท่านั้น อย่างไรก็ตาม นั่นไม่ควรเป็นข้ออ้างให้เกิดการกระทำที่ไร้น้ำใจ พระเยซูคริสต์ ผู้ที่เราประพฤติตาม ทรงชัดเจนในการประณามเรื่องผิดศีลธรรมทางเพศ แต่มิได้ทรงโหดร้าย พระองค์มักจะสนพระทัยแต่เพียงว่าจะหนุนใจผู้นั้นอย่างไร พระองค์มิได้ทรงทำร้ายจิตใจ [i]

กล่าวโดยสรุปคือ ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายยืนยันความสำคัญของหลักคำสอนที่เกี่ยวข้องกับเพศและสภาพทางเพศของมนุษย์ ตลอดจนความศักดิ์สิทธิ์และความสำคัญของการแต่งงานที่เป็นการอยู่ร่วมกันของชายและหญิง [ii]อย่างไรก็ตาม ศาสนจักรเชื่อมั่นว่าทุกคนล้วนเป็นบุตรธิดาที่รักของพระผู้เป็นเจ้าโดยเท่าเทียมกัน และสมควรได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพและความรัก เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก กล่าวว่า “ในฐานะศาสนจักร ทุกคนควรได้รับความรักความกรุณาโดยเสมอหน้ากัน ขอให้เรานำหน้าในการแสดงความรัก ความกรุณา และความมีน้ำใจ ขอครอบครัวอย่าผลักไสหรือดูหมิ่นผู้ที่เลือกวิถีชีวิตต่างออกไปเนื่องจากความรู้สึกที่พวกเขามีเกี่ยวกับเพศของตนเอง” [iii]

ธรรมเนียมการแต่งงานอันศักดิ์สิทธิ์

ศาสนจักรแยกแยะระหว่างความเสน่หาเพศเดียวกันกับพฤติกรรม แม้ว่าการที่ยังมีความรู้สึกและความโน้มเอียงต่อเพศเดียวกันจะไม่ใช่บาปโดยแท้ แต่การมีส่วนในพฤติกรรมรักร่วมเพศขัดต่อ “หลักธรรมคำสอนบนพื้นฐานของพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์…ที่ว่าการแต่งงานระหว่างชายกับหญิงสำคัญยิ่งต่อแผนของพระผู้สร้างสำหรับจุดหมายปลายทางนิรันดร์ของบุตรธิดาของพระองค์” [iv]

เพราะศาสนจักรเชื่อว่าอำนาจการให้กำเนิดอันศักดิ์สิทธิ์ “ต้องใช้ระหว่างชายและหญิงที่แต่งงานตามกฎหมายในฐานะสามีภรรยาเท่านั้น…ความสัมพันธ์ทางเพศอื่นใด รวมถึงความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างเพศเดียวกัน ล้วนบ่อนทำลายธรรมเนียมของครอบครัวซึ่งจัดตั้งขึ้นมาด้วยความศักดิ์สิทธิ์” ด้วยเหตุนี้ ศาสนจักรจึงเห็นชอบกับมาตรการที่นิยามการแต่งงานว่าเป็นการอยู่ร่วมกันระหว่างชายกับหญิง อย่างไรก็ตาม “การปกป้องการแต่งงานระหว่างชายกับหญิงมิได้ยกเลิกข้อผูกมัดของสมาชิกศาสนจักรในการแสดงความรัก ความมีน้ำใจ และมนุษยธรรมแบบชาวคริสต์ต่อคนทั้งปวง” [v]

สิทธิส่วนบุคคล

การประกาศยืนยันของศาสนจักรเรื่องการแต่งงานว่าเป็นเรื่องระหว่างชายกับหญิง “ไม่ได้ก่อให้เกิดหรือยินยอมให้เกิดความเกลียดชังใดๆ ต่อเกย์และเลสเบียน” [vi]ในทางกลับกัน ผู้นำหลายคนของศาสนจักรกล่าวไว้ชัดเจนเกี่ยวกับการที่เราต้องปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความรักความเคารพ อดีตประธานศาสนจักร กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ (1910-2008) บอกสมาชิกที่เสน่หาเพศเดียวกันว่า “เรานึกถึง [ท่าน] เราจดจำท่านต่อพระพักตร์พระเจ้า เราเห็นใจท่าน เราถือว่าท่านเป็นพี่น้องของเรา” ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ยืนยันว่า “เราไม่ได้ปฏิเสธท่าน… เราปฏิเสธท่านไม่ได้… เราจะไม่ปฏิเสธท่าน เพราะเรารักท่าน”

ศาสนจักรสนับสนุนสิทธิคู่ครองที่เป็นเพศเดียวกันในเรื่อง “โรงพยาบาลและการรักษาพยาบาล สิทธิด้านที่อยู่อาศัยและการจ้างงาน หรือสิทธิในการพิสูจน์พินัยกรรม ตราบเท่าที่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ขัดต่อบูรณภาพของครอบครัวตามแบบแผนดั้งเดิมหรือสิทธิตามรัฐธรรมนูญของศาสนจักรต่างๆ” [vii]ตัวอย่างเช่น ในซอลท์เลคซิตี้ ศาสนจักร สนับสนุนข้อบัญญัติที่มุ่งปกป้องผู้พักอาศัยเกย์จากการเลือกปฏิบัติในด้านที่อยู่อาศัยและการจ้างงาน [viii]

พระกิตติคุณแห่งความรัก

พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์มีพื้นฐานบนความรัก ความเคารพ และสิทธิ์เสรี ชาวมอรมอนเชื่อว่ามนุษย์ทั้งปวงมีความเข้มแข็ง ความอ่อนแอ การท้าทาย และพรมาโดยตลอด และมนุษย์ได้รับการเชื้อเชิญให้ดำเนินชีวิตตามหลักธรรมที่พระเยซูคริสต์ทรงเปิดเผยโดยผ่านความช่วยเหลือและพระคุณจากพระผู้เป็นเจ้า ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายยึดถือว่า “ความเป็นบิดาและความรักอันเป็นสากลของพระผู้เป็นเจ้าทำให้เราแต่ละคนมีหน้าที่ต้องยอมรับมาแต่กำเนิดในศักดิ์ศรีที่มีเหมือนกันของมนุษย์ด้วยความเคารพ เราต้องรักกัน เราต้องปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพฉันพี่น้องและบุตรธิดาเดียวกันในพระผู้เป็นเจ้า ไม่ว่าเราจะแตกต่างกันเพียงใดก็ตาม” [ix]

แหล่งข้อมูล[ii]เอ็ลเดอร์คริสทอฟเฟอร์สัน, อ้างอิงใน “Love One Another: A Discussion on Same-Sex Attraction (จงรักกันและกัน: การสนทนาเรื่องเสน่หาเพศเดียวกัน),” mormonsandgays.com

[iii]เอ็ลเดอร์คุก, อ้างอิงใน “Love One Another: A Discussion on Same-Sex Attraction (จงรักกันและกัน: การสนทนาเรื่องเสน่หาเพศเดียวกัน),” mormonsandgays.com

[iv]“First Presidency Statement on Same-Gender Marriage. (ถ้อยแถลงจากฝ่ายประธานสูงสุดเรื่องการแต่งงานเพศเดียวกัน)” http://www.mormonnewsroom.org/article/first-presidency-statement-on-same-gender-marriage

[vi] ห้องข่าวมอรมอน: “Church Responds to Same-Sex Marriage Votes (ศาสนจักรแสดงความคิดเห็นต่อการโหวตเรื่องการแต่งงานเพศเดียวกัน),” http://www.mormonnewsroom.org/article/church-responds-to-same-sex-marriage-votes

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.