หัวข้อ

แนวทางการเขียน - ชื่อศาสนจักร

ชื่ออย่างเป็นทางการของศาสนจักรคือศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ชื่อเต็มนี้ได้มาจากการเปิดเผย จากพระผู้เป็นเจ้าประทานแก่โจเซฟ สมิธในปี ค.ศ. 1838

ขณะที่คำว่า “ศาสนจักรมอรมอน” ใช้ในหมู่สาธารณชนว่าเป็นชื่อเล่นของศาสนจักร แต่ไม่ใช่ชื่อที่ได้รับอนุมัติ และศาสนจักรไม่แนะนำให้ใช้

เมื่อเขียนเกี่ยวกับศาสนจักร โปรดทำตามแนวทางเหล่านี้

  • ในการอ้างอิงครั้งแรก โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักร “ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย”
  • โปรดหลีกเลี่ยงการใช้คำว่า “ศาสนจักรมอรมอน” “ศาสนจักร LDS” หรือ “ศาสนจักรของวิสุทธิชนยุคสุดท้าย”
  • เมื่อจำเป็นต้องอ้างอิงสั้นๆ ให้ใช้คำว่า “ศาสนจักร” หรือ “ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์”
  • เมื่ออ้างถึงสมาชิกศาสนจักร ให้ใช้คำว่า “วิสุทธิชนยุคสุดท้าย” ถึงแม้คำว่า “มอรมอน” อาจเป็นที่ยอมรับ
  • คำว่า “มอรมอน” ใช้อย่างถูกต้องในชื่อเฉพาะเช่น พระคัมภีร์มอรมอน คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล หรือเส้นทางของมอรมอน หรือเมื่อใช้เป็นคำคุณศัพท์เช่น “ผู้บุกเบิกชาวมอรมอน”
  • คำว่า “ความเชื่อของมอรมอน” ยอมรับได้ในคำอธิบายโดยรวมถึงหลักคำสอน วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตอันมีเอกลักษณ์ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
  • เมื่ออ้างถึงผู้คนหรือองค์กรที่ปฏิบัติพหุสมรส คำว่า “มอรมอน” “Mormon fundamentalist” “Mormon dissidents” เป็นต้น ถือว่าไม่ถูกต้อง หมายเหตุของ The Associated Press Stylebook: “คำว่ามอรมอน ไม่ได้ประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องกับศาสนจักร … อื่นๆ ที่เกิดจากการแยกตัวหลังจากมรณกรรมของ [โจเซฟ] สมิธ”

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.