หัวข้อ

สิทธิ์และการใช้ข้อมูล (อัพเดท 2/21/2012)

เงื่อนไขการใช้ 

โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ ท่านตกลงทำตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่าง หากท่านไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขใดก็ตาม อย่าใช้เว็บไซต์นี้ ศาสนจักรขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้ตลอดเวลา โปรดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่ท่านใช้เว็บไซต์ การใช้เว็บไซต์ของท่านต่อไปหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้หมายความว่าท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

สิทธิดำเนินการและข้อบังคับ

เว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์และดำเนินการโดย Corporation of the President of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints เนื้อหาทุกอย่างที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ (รวมถึง ภาพ บทความ สัญลักษณ์ การจัดวางองค์ประกอบ ฐานข้อมูล สื่อ และข้อมูลทั่วไป) เป็นกรรมสิทธิ์หรืออยู่ภายใต้สิทธิดำเนินการของเรา ท่านจะดู ดาวน์โหลด และพิมพ์เนื้อหาจากเว็บไซต์นี้ได้ก็ต่อเมื่อนำไปใช้ส่วนตัวโดยไม่หวังผลในเชิงพาณิชย์เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากนี้ เนื้อหาต่างๆ อาจทำซ้ำได้โดยบุคลากรด้านสื่อสำหรับใช้ในบอร์ดข่าวสาธารณะตามธรรมเนียมทั่วไปเว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากนี้ เนื้อหาต่างๆ อาจทำซ้ำได้โดยบุคลากรด้านสื่อสำหรับใช้ในบอร์ดข่าวสาธารณะตามธรรมเนียมทั่วไปเว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นท่านจะไม่โพสต์เนื้อหาจากเว็บไซต์นี้บนเว็บไซต์อื่นหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านจะไม่โอนหรือเผยแพร่เนื้อหาจากเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์อื่น ท่านจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้หรือข้อมูลในเว็บไซต์นี้ (รวมถึงชื่อและที่อยู่ของผู้ส่งข้อมูล) เพื่อขายหรือส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือบริการ ชักชวนลูกค้า หรือเพื่อจุดประสงค์ทางการค้าอื่นๆ

นอกเหนือจากสิ่งที่กล่าวมา เราขอใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวและสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ เพิกถอน หรือจำกัดการใช้เว็บไซต์นี้รวมถึงการทำซ้ำเนื้อหาในเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม ไม่ถือเป็นหน้าที่ผิดชอบของเราที่จะกำหนดความหมายของ “การใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบ” ให้แก่ผู้ประสงค์จะใช้เนื้อหาจากเว็บไซต์นี้ แต่ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ เราไม่จำเป็นต้องให้แหล่งอ้างอิงเพิ่มเติมหรือคำรับรองว่าเนื้อหาดังกล่าวไม่ถูกปิดกั้นเพื่อนำไปใช้ในลักษณะอื่น ทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้ใช้ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม ศาสนจักรยังถือสิทธิ์ในการป้องกันการละเมิดสิทธิ์เนื้อหาของเว็บไซต์และการตีความ “การใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบ” ตามความเข้าใจทางกฎหมาย

ระเบียบการใช้

ท่านยินยอมว่าจะไม่ส่งหรือเขียนข้อความหรือร่วมกับผู้อื่นส่งหรือเขียนข้อความบนเว็บไซต์นี้อันจะก่อให้เกิดผลร้ายหรือทำให้ผู้ใช้คนอื่นๆ ขุ่นเคือง ท่านจะไม่แอบอ้างตนเป็นผู้ใช้อีกคนหนึ่งเพื่อปิดบังว่าท่านเป็นใครหรือมีส่วนให้ผู้อื่นกระทำเช่นนั้น ท่านยินยอมว่าจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการขัดขวางการส่งข้อมูลไปมาของเว็บไซต์นี้ ส่งผลกระทบต่อการให้บริการหรือการดำเนินงานของเว็บไซต์นี้ หรือหลีกเลี่ยงกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้เพื่อควบคุมหรือใช้ ท่านเข้าใจว่าผลอันเกิดจากกระทำที่ก่อให้เกิดผลร้ายหรือทำให้ขุ่นเคืองอาจทำให้ท่านหมดสิทธิ์ในการใช้เว็บไซต์นี้และถูกดำเนินการตามกฎหมาย

การเชื่อมโยง

เพื่อความสะดวกของท่าน เว็บไซต์นี้อาจจัดเตรียมทางเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยผู้อื่น เว็บไซต์เหล่านี้ไม่ได้กำกับดูแลโดยศาสนาจักร ศาสนาจักรจึงไม่อาจรับผิดชอบต่อเนื้อหาในเว็บไซต์เหล่านี้ ถึงแม้ศาสนาจักรจะพยายามเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ที่มีรสนิยมและความเหมาะสม แต่บางเว็บไซต์อาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือไม่พึงประสงค์ ถ้าท่านพบเนื้อหาเช่นนั้นขณะใช้เว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งศาสนาจักรโดยทันที

ศาสนจักรเชื่อว่าผู้ที่ป้อนข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตคาดหวังให้มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุนี้ เราจึงเชื่อว่าการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ เป็นเรื่องที่อนุญาตให้ทำได้ตามกฎหมายและสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม หากสมควรจำกัดการเข้าเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่ง ผู้ดำเนินการเว็บไซต์จะแจ้งให้เราทราบทันที

อำนาจศาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายแห่งรัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกาดังที่ใช้กับข้อตกลงซึ่งทำสัญญาและดำเนินการทั้งสิ้นภายในรัฐ โดยไม่ส่งผลต่อหลักการใดๆ อันเป็นการขัดกันแห่งกฎหมาย การกระทำใดๆ ที่ท่านทำให้เกิดผลบังคับในข้อตกลงนี้หรือเรื่องใดก็ตามเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้จะนำไปขึ้นศาลประจำรัฐหรือศาลสหรัฐซึ่งตั้งอยู่ในเทศมณฑลซอลท์เลค ยูทาห์ และโดยนัยนี้ท่านยินยอมและยอมรับขอบเขตอำนาจเหนือบุคคลของศาลข้างต้นเพื่อจุดประสงค์ของการฟ้องร้องการกระทำใดๆ ดังกล่าว ถ้าข้อกำหนดในข้อตกลงนี้ขัดต่อกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ข้อกำหนดที่เหลือจะไม่มีผลกระทบ เว้นแต่เราจะพิจารณาว่าข้อกำหนดที่เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้นั้นเป็นส่วนสำคัญต่อข้อตกลงนี้ ซึ่งในกรณีนี้เราจะใช้ดุลยพินิจแก้ไขข้อตกลงดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว

ข้อจำกัดของภาระรับผิดทางกฎหมาย

ศาสนจักรไม่รับผิดต่อความเสียหายพิเศษหรือที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการใช้หรือไม่สามารถใช้เนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์เชื่อมโยงใดๆ ทั้งนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลประโยชน์ ความไม่ต่อเนื่องทางธุรกิจและการสูญเสียโปรแกรมหรือข้อมูลอื่นๆ ในระบบจัดการข้อมูลของท่าน เราจะไม่รับผิดใดๆ ทั้งสิ้นต่อท่านสำหรับความเสียหาย ความสูญเสีย และผลจากการกระทำอันเกินกว่าจำนวนเงินที่ท่านชำระ หากมีการชำระเงิน และสำหรับการเข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์เชื่อมโยงอื่นๆ ในทุกกรณี

การบอกเลิกข้อเรียกร้อง

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้และในเว็บไซต์เชื่อมโยงใดๆ จัดทำขึ้น “ตามลักษณะที่ปรากฎ” และไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าโดยแจ้งชัดหรือโดยปริยาย ตราบเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต เราปฏิเสธข้อเรียกร้องต่อการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยแจ้งชัดหรือโดยปริยาย ทั้งนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันกรรมสิทธิ์และการรับประกันโดยปริยายเกี่ยวกับความสามารถในเชิงพาณิชย์และความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์เฉพาะอย่าง เราไม่รับประกันว่าฟังก์ชั่นในเว็บไซต์นี้จะไม่ถูกรบกวนหรือปราศจากข้อผิดพลาด ไม่รับประกันว่าข้อผิดพลาดนั้นจะได้รับการแก้ไข หรือเว็บไซต์นี้หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการเว็บไซต์นี้จะปราศจากไวรัสหรือองค์ประกอบอื่นใดที่ก่อความเสียหาย

เครื่องหมายการค้า

“ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย” “เลียโฮนา” “พระคัมภีร์มอรมอน” และ “มอรมอน” เป็นเครื่องหมายการค้าของ Intellectual Reserve, Inc

คำถามและคำขอลิขสิทธิ์

ท่านสามารถขอความช่วยเหลือหรือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาต่างๆ ของศาสนจักรโดยติดต่อสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของศาสนจักรที่:

หมายเลขโทรศัพท์: 1-801-240-3959 หรือ 1-800-453-3860 ต่อ2-3959

โทรสาร: 1-801-240-1187

อีเมล:cor-intellectualproperty@ldschurch.org

เพื่อขอเอกสารสิทธิ์ของศาสนจักร โปรดกรอกแบบฟอร์มที่ถูกต้องซึ่งเกี่ยวกับคำร้องของท่าน:

สำหรับคำร้องทั่วไป:แบบฟอร์มขอลิขสิทธิ์

สำหรับเนื้อหาเพื่อใช้ในต้นฉบับ:แบบฟอร์ม คำร้องขอลิขสิทธิ์—ต้นฉบับ

เพื่อดำเนินการเรียบเรียงดนตรี:แบบฟอร์มขอลิขสิทธิ์—เรียบเรียงดนตรี

แบบฟอร์มคำร้องและเนื้อหาที่จำเป็นอื่นๆ ดังที่ร่างไว้ในแบบฟอร์มคำร้องส่งไปที่:

ข้อควรระวัง: ใบอนุญาต
Intellectual Property Office
50 East North Temple Street
Salt Lake City, Utah 84150-0018

ท่านสามารถส่งทางโทรสารหรืออีเมลแบบฟอร์มไปยังหมายเลขโทรสารหรือที่อยู่อีเมลก่อนหน้านี้

หมายเหตุ: ช่วงเวลาโดยประมาณในการตอบรับคำร้องที่ไม่เกี่ยวข้องในเชิงพาณิชย์คือสองถึงสี่สัปดาห์ คำร้องในเชิงพาณิชย์ใช้เวลาประมาณสี่ถึงหกสัปดาห์

วันที่มีผลบังคับใช้: 21 กุมภาพันธ์ 2012

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.