หัวข้อ

Deseret

ชื่อโบราณเรียกผึ้งที่ให้นำหวาน ปัจจุบันใช้กับธุรกิจและวิสาหกิจมากมายในเขตยูทาห์ รังผึ้งเป็นสัญลักษณ์ของความอุตสาหะอันเป็นส่วนหนึ่งของตราสัญลักษณ์ประจำรัฐยูทาห์

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.