ข่าวเผยแพร่

2 ผู้สอนศาสนาจากสาขาหนึ่งที่มีสมาชิกประมาณ 100 คนในประเทศพม่า  

โลกได้รับพรที่มีซิสเตอร์ผู้สอนศาสนาจากพม่าที่สวยงามสองคนซึ่งพร้อมจะสั่งสอนพระกิตติคุณแก่ทุกคนที่รับฟัง

ซิสเตอร์ทะเวรับใช้ในประเทศไทย  เธอมาจากครอบครัวห้าคนและเธอเป็นสมาชิกเพียงคนเดียวในครอบครัว เธอเป็นสมาชิกได้หนึ่งปีก่อนจะเลือกรับใช้งานเผยแผ่

ซิสเตอร์อูกำลังรับใช้ในประเทศอังกฤษ เธอมาจากครอบครัวห้าคนเช่นกัน เธอได้รับพรจากการที่ครอบครัวของเธอเฝ้าดูเธอเรียนรู้พระกิตติคุณ พวกเขาสนใจและชอบในสิ่งที่ได้ยิน ปัจจุบันพวกเขาทั้งหมดรับบัพติศมาเข้ามาในศาสนจักรแล้ว

ผู้คนในประเทศไทยและประเทศอังกฤษจะได้รับพรอย่างแท้จริงจากซิสเตอร์สองคนนี้และความพยายามของพวกเธอในการสอนพระกิตติคุณ

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.